Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2002-662

(2003-04-01)

Revisorsnämnden upphäver A-sons godkännande som revisor. Beslutet skall gälla omedelbart.

Sedan Kronofogdemyndigheten i Z-stad inkommit med en skrivelse avseende godkände revisorn A-son har Revisorsnämnden (RN) öppnat förevarande disciplinärende och förelagt A-son att yttra sig samt inkomma med viss granskningsdokumentation. A-sons yttrande och en del av den efterfrågade dokumentationen inkom till RN den 9 juli 2002.

Efter det att RN erhållit kompletterande information i ärendet genom en underrättelse från Skattemyndigheten i Z-stad, förelades A-son den 31 oktober 2002 att yttra sig över skattemyndighetens underrättelse och även besvara en del kompletterande frågor samt inkomma med den del av dokumentationen som tidigare efterfrågats men inte inkommit. Yttrande och dokumentation skulle enligt föreläggandet vara RN till handa senast den 21 november 2002. Inga handlingar inkom emellertid och A-son hörde inte heller av sig på annat sätt till RN.

A-son förelades därefter på nytt den 26 november 2002 att inom fjorton dagar från det att han fått del av föreläggandet inkomma med yttrande enligt det tidigare föreläggandet. I föreläggandet erinrades han om att underlåtenhet att efterkomma RNs förelägganden utgör ett allvarligt åsidosättande av en revisors skyldigheter. Han upplystes även om att disciplinära åtgärder kunde komma att vidtas mot honom om han inte efterkom föreläggandet. Inte heller efter detta föreläggande inkom vare sig yttrande eller dokumentation till RN och A-son hörde inte heller på annat sätt av sig till myndigheten.

Den 17 januari 2003 meddelades A-son varning på grund av sin underlåtenhet att inkomma med yttrande och dokumentation. Samtidigt förelades han på nytt att inkomma med begärda handlingar inom en vecka från det att han mottagit RNs beslut. A-son upplystes därvid om att RN kunde komma att upphäva hans godkännande som revisor om han inte efterkom föreläggandet.

A-son mottog beslutet med föreläggandet den 19 mars 2003 och skulle således ha inkommit med yttrande och dokumentation senast den 26 mars 2003. Begärda handlingar har emellertid ännu inte inkommit och A-son har inte heller på annat sätt hört av sig till RN.

En revisor är enligt 28 § revisorslagen (2001:883) skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen. Underlåtenhet av revisorn att fullgöra denna skyldighet omöjliggör RNs tillsyn och bedöms därför som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger revisorn. I A-sons fall är det synnerligen försvårande att han trots att han meddelats varning ändå inte efterkommit RNs föreläggande.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen upphäver RN A-sons godkännande som revisor. Med stöd av 35 § samma lag förordnar RN att beslutet skall gälla omedelbart.

Detta beslut har fattats av Revisorsnämndens chef, direktören Christer Lefrell i närvaro av chefsjuristen Per Eskilsson samt avdelningsdirektören Sara Elmér som föredragit ärendet.