Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2000-1199

(2003-04-14)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan mot auktoriserade revisorn A-son angående dennes uppdrag som vald revisor i ett ägarlett aktiebolag. Det följande rör räkenskapsåret den 1 juli 1998–31 december 1999. A-son har avgivit en ren revisionsberättelse för nämnda räkenskapsår med undantag för följande anmärkning: ”I balansräkningen har borttagits skuld till aktieägare å 600 000 kr. Dessa har intäktsförts som ägartillskott. Oenighet inom ägarkretsen gör att av dessa är 300 000 kr inte accepterade som efterställda skulder.”

Av anmälan framgår följande. Det har i bolaget förekommit konflikter mellan delägarna. Anmälaren har gjort gällande att A-son tagit ställning för vissa delägare till nackdel för andra. Han har bland annat riktat kritik mot A-sons agerande i samband med att fyra delägares lån till bolaget omvandlades till aktieägartillskott. Delägarna hade tagit upp banklån om 175 000 kr vardera och sedan, enligt upprättade skuldebrev, lånat ut motsvarande belopp till bolaget. Två av delägarna ville senare att lånen skulle omvandlas till aktieägartillskott men de övriga två motsatte sig detta. Ändå redovisades samtliga delägares inlånade medel som aktieägartillskott i årsredovisningen för 1998/99.

A-son har yttrat sig i ärendet och därvid anfört följande. På grund av vikande konjunktur hade bolagets resultat försämrats. Samtidigt uppstod ägarkonflikter i bolaget. Bolagets behov av likvida medel ledde till att ägarna under räkenskapsåret 1997/98 upptog banklån och att de lånade medlen tillfördes bolaget. I årsredovisningen upptogs beloppet som lån från aktieägarna. Banken reagerade när den fick del av årsredovisningen eftersom avsikten med utlåningen till delägarna enligt banken hade varit att medlen skulle tillföras bolaget i form av aktieägartillskott. Bolagets styrelse valde efter en diskussion delägarna emellan att i årsredovisningen för 1998/99 ta upp vad som då återstod av de inlånade medlen, 600 000 kr, som aktieägartillskott. A-son bedömde att även om någon skriftlig handling som styrkte aktieägartillskottet inte fanns så stod det klart att det varit ett krav från banken att medlen skulle tillföras bolaget i form av aktieägartillskott. Delägarna var bundna av uppgörelsen med banken. Enligt A-sons uppfattning handlade det inte om att undvika likvidationsplikt för bolaget, utan om styrelsens önskan att inte stöta sig med banken. A-son har uppgivit att han inte avstyrkte fastställande av resultaträkningen och balansräkningen eftersom det fanns en uppgörelse med banken. Med hänsyn till den oklarhet som formellt sett rådde lämnade han ändå en anmärkning om oenigheten i revisionsberättelsen.

RN, som tagit del av A-sons dokumentation, gör följande bedömning.

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall 1995 års lag.

Det har framgått att de fyra delägarna har varit överens om att medel som de lånat av en bank skulle tillföras bolaget i form av lån. Under räkenskapsåret 1997/98 har också dessa medel redovisats som lån från aktieägarna. Ett belopp motsvarande återstoden av de sammanlagda lånen har sedan i årsredovisningen för 1998/99 tagits upp som aktieägartillskott – trots att två aktieägare uttryckligen hade motsatt sig denna omvandling. Det står härvid klart att ett lån från en aktieägare inte utan dennes samtycke kan omvandlas till ett aktieägartillskott. Vad som eventuellt har överenskommits med tredje man (i detta fall banken), kan inte heller binda aktieägarna gentemot bolaget. Två ägare hade motsatt sig omvandling av deras lån till aktieägartillskott, varför bolaget inte hade rätt att redovisa från dem erhållna medel som annat än lån. Det skall i sammanhanget noteras att bolagets registrerade aktiekapital enligt årsredovisningen för 1998/99 uppgick till 450 000 kr och att bolagets egna kapital, inklusive aktieägartillskottet, per balansdagen uppgick till endast 234 623 kr. Detta innebär att om bolaget inte hade tillförts det omtvistade beloppet om 300 000 kr som aktieägartillskott skulle det registrerade aktiekapitalet enligt årsredovisningen ha varit förbrukat och bolaget med stor sannolikhet ha varit likvidationspliktigt. A-son har genom sin anmärkning i revisionsberättelsen redogjort för att eftergiften av lånen inte hade accepterats av långivarna men har ändå tillstyrkt fastställande av bolagets resultaträkning och balansräkning. Då det var fråga om ett belopp som på ett väsentligt sätt påverkade bolagets resultat och ställning saknade A-son grund för detta tillstyrkande.

RN finner att A-son på ett allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Det noteras att A-son tidigare meddelats varning för bristande granskningsinsatser (RNs beslut den 18 december 2000, dnr 1998-267).

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A-son varning.

Ärendet har avgjorts av Revisorsnämnden in pleno. I beslutet har deltagit f.d. kammarrättspresidenten Lennart Grufberg, ordförande, hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, vice ordförande, skattechefen Vilhelm Andersson, auktoriserade revisorn Ulla Nordin Buisman, enhetschefen Eva Ekström, godkände revisorn Klas-Erik Hjorth, utredningssekreteraren Jan-Erik Moreau samt skattejuristen Kerstin Nyquist. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt närvarit direktören Christer Lefrell, chefsjuristen Per Eskilsson, revisionsdirektören Eva Haage samt avdelningsdirektören Sara Elmér som föredragit ärendet.