Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2003-758

(2003-09-11)

Revisorsnämnden upphäver A-sons godkännande som revisor. Nämnden förordnar att beslutet skall gälla omedelbart.

Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett led i denna tillsyn har RN undersökt förutsättningarna för vissa av de kvalificerade revisorer som inte är ledamöter av revisorsorganisationerna FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS att genomföra revisioner av godtagbar kvalitet. A-son är en av dessa revisorer och har skriftligen fått besvara ett antal frågor. För att få underlag för en kvalitetsbedömning av A-sons revisionsarbete har RN även tagit del av hans dokumentation över senast utförd revision i tre aktiebolag; A-bolaget, (räkenskapsåret 2001), B-bolaget (räkenskapsåret 2001-04-30–2001-12-31) och C-bolaget (räkenskapsåret 2002). Med hänsyn till vad som framkommit i SUT-ärendet har RN beslutat att överföra detta till ett disciplinärende. De iakttagelser som legat till grund för detta beslut har sammanfattats i en promemoria över vilken A-son yttrat sig.

A-son har 16 aktiva revisionsuppdrag. Han är verksam i A-son Revisionsbyrå (revisionsbyrån). Endast A-son är verksam i revisionsbyrån.

A-sons revisionsarbete

A-bolagets omsättning uppgick räkenskapsåret 2001 till 1,1 mnkr och dess balansomslutning till 2,2 mnkr. RN har begärt att få ta del av all A-sons dokumentation över sin revision av bolaget för år 2001. De handlingar vilka tillställts RN som svar på denna begäran utgörs förutom av årsredovisning av några mycket kortfattade anteckningar (en tredjedels sida). A-son har bl.a. antecknat att han granskat samtliga fakturor och därvid noterat några mindre felaktigheter avseende periodisering. På grund av att det till RN ursprungligen insända materialet var synnerligen knapphändigt har A-son av RN ombetts att beskriva samtliga revisionsåtgärder för detta bolag. Han har som svar hänvisat till ”tidigare insänt material”, dvs. till de mycket kortfattade anteckningarna. – Posten varulager redovisades med 1,9 mnkr (88 procent av balansomslutningen). A-son har antecknat att varulagrets värde var omöjligt att fastslå men att detta kunde ”ligga var som helst” mellan 100 000 kr och 50 mnkr. A-son har inte besvarat RNs härpå följande frågor om vare sig hur han förvissat sig om lagrets existens och värde eller när han senast deltagit vid inventering av lagret. – Vad gäller en låneskuld om 1,5 mnkr (74 procent av balansomslutningen) framgår av A-sons dokumentation att den ifrågasatts men att den har muntligt bekräftats. A-son har i efterhand, på RNs förfrågan, införskaffat två dokument avseende lånet ”eftersom muntliga utsagor ej har någon trovärdighet enligt revisorsnämnden”. En av bekräftelserna är daterad den 15 april 2003.

B-bolagets omsättning uppgick det förkortade räkenskapsåret 2001 till 284 000 kr och dess balansomslutning till 522 000 kr. RN har begärt att få ta del av all A-sons dokumentation över sin revision av bolaget för det aktuella räkenskapsåret. De handlingar vilka tillställts RN som svar på denna begäran består även beträffande detta bolag utöver av årsredovisning av endast ett fåtal mycket kortfattade anteckningar (en halv sida). A-son har bl.a. antecknat att han kontrollerat varulagrets inköpspriser mot fakturor samt mervärdesskattedeklarationer. Omfattning och inriktning av eventuell granskning framgår inte. Han har vidare noterat vissa belopp ingående i interimsposter och inventarier. A-son har även beträffande detta bolag av RN ombetts att beskriva samtliga vidtagna revisionsåtgärder. Han har också i detta fall hänvisat till ”tidigare insänt material”, dvs. till de mycket kortfattade anteckningarna. – Bolagets enda egentliga tillgång utgjordes av maskiner och inventarier som i årsredovisningen tagits upp till 454 000 kr. A-son har i efterhand, på RNs förfrågan, insänt ett dokument som visar att bolaget erlagt 400 000 kr för köp av inventarier, hyresrätt och goodwill. Såvitt framgår av A-sons anteckningar har han inte reflekterat över att även hyresrätt och goodwill rubricerats som inventarier i årsredovisningen.

C-bolagets omsättning uppgick räkenskapsåret 2002 till 29,5 mnkr och dess balansomslutning till 2,7 mnkr. RN har begärt att få ta del av all A-sons dokumentation över sin revision av bolaget för det aktuella räkenskapsåret. De handlingar vilka tillställts RN som svar på denna begäran består även beträffande detta bolag förutom av årsredovisning av några mycket kortfattade anteckningar (en halv sida). A-son har bl.a. antecknat att han granskat samtliga fakturor och härvid noterat några mindre felaktigheter. Också beträffande C-bolaget har A-son av RN ombetts att beskriva samtliga revisionsåtgärder. Han har även i detta fall som svar hänvisat till ”tidigare insänt material”, dvs. till de mycket kortfattade anteckningarna. – Kundfordringar upptogs till 1,4 mnkr (52 procent av balansomslutningen). A-sons enda dokumentation beträffande posten utgörs av en anteckning avseende fyra äldre fordringar om totalt 27 000 kr samt att kundfordringar var ”avstämda”. – Posten varulager redovisades med 802 000 kr (30 procent av balansomslutningen). A-son har antecknat att han kontrollerat inköpspriser mot fakturor. Omfattning och inriktning av eventuella kontroller har inte noterats. Inte heller har något ytterligare material avseende posten tillställts RN. A-son har på RNs fråga om hur han förvissat sig om lagrets existens uppgett att denna konstaterats genom uppföljning av fakturering. RNs fråga när A-son senast deltagit vid inventering av varulagret har inte besvarats. – I årsredovisningen har fordran på moderbolag upptagits till 1 000 kr. I årsredovisningen saknas information om ett eventuellt moderbolag och därmed ett koncernförhållande.

RN gör följande bedömning

En revisor skall enligt god revisionssed planera sin revision, utföra den omsorgsfullt och dokumentera sin granskning. RNs granskning av A-sons revisionsarbete visar att någon riskanalys och planering inte har gjorts samt att det finns mycket allvarliga brister vad avser såväl genomförande som dokumentation av revisionsuppdragen. RN konstaterar att A-son inte, vare sig genom dokumentation eller genom sina knapphändiga svar, gjort troligt att han i något av de tre här aktuella bolagen skulle ha utfört någon egentlig revision. Med hänsyn till att A-son härigenom på ett mycket allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor, finner RN omständigheterna vara synnerligen försvårande. A-sons godkännande som revisor skall därför upphävas.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) upphäver RN A-sons godkännande som revisor. Med stöd av 35 § första stycket samma lag förordnar RN att beslutet skall gälla omedelbart.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...