Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2001-261

(2003-11-27)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Skattemyndigheten i Z-stad har till Revisorsnämnden (RN) inkommit med en underrättelse avseende auktoriserade revisorn A-son. Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. att A-son varit vald revisor i en redovisningsbyrå som under den tid uppdragsförhållandet varat bland sina kunder har haft 75 av A-sons övriga revisionsklienter. A-son avsade sig revisionsuppdraget i redovisningsbyrån i april 2001. Han hade vid den tiden totalt drygt 200 revisionsuppdrag i aktiebolag.

A-son har anfört bl.a. följande

Han valdes som revisor i redovisningsbyrån år 1996. Han är medveten om RNs praxis såvitt avser frågan om att vara revisor i en redovisningsbyrå som samtidigt handhar redovisningen för andra av revisorns revisionsklienter. På grund av RNs inställning har han sedan hösten 1999 fört diskussioner med redovisningsbyråns ägare om att eventuellt avsäga sig uppdraget som byråns revisor. Han har vidare tagit del av den nyanserade kritik som framförts mot RNs ställningstaganden i liknande ärenden (jfr. FAR INFO nr 4 år 2001 sid. 9 f). Efter att Länsrätten i Z-stads län den 23 februari 2001 avgjort ett mål avseende den aktuella frågan valde han dock att avsäga sig revisionsuppdraget i redovisningsbyrån i förtid vid extra bolagsstämma den 2 april 2001.1

I domen avslog länsrätten ett överklagande av en revisor som av RN meddelats erinran för att ha varit vald revisor i en redovisningsbyrå med vilken han hade ett trettiotal gemensamma klienter (mål nr. 18757-00). Revisorn överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Z-stad. Kammarrätten fann, i likhet med RN och länsrätten, att den aktuelle revisorn fick anses ha äventyrat sitt oberoende och avslog överklagandet (se kammarrättens dom den 21 oktober 2003 i mål nr. 2230-2001).

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall 1995 års lag.

En förutsättning för att en revisor skall kunna genomföra sina uppdrag i enlighet med god revisionssed är att revisorn intar en i förhållande till sina revisionsklienter oberoende ställning. Av 14 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer framgår att om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. Härvid bör framhållas att lagtexten talar om omständigheter som kan rubba förtroendet. Vid bedömningen av revisorns oberoende måste man beakta vilka uppfattningar som kan förväntas hos flera olika intressenter, t.ex. kreditgivare, investerare eller det allmänna.

A-son har varit vald revisor i en redovisningsbyrå som under den tid uppdragsförhållandet varat ombesörjt redovisningen för ett förhållandevis stort antal av hans övriga revisionsklienter. RN anser att denna omständighet har kunnat rubba förtroendet för hans opartiskhet eller självständighet. Av A-sons uppgifter framgår att han varit medveten om RNs uppfattning i den aktuella frågan sedan hösten 1999. Han har emellertid inte avsagt sig uppdraget i redovisningsbyrån förrän efter att han våren 2001 tagit del av den ovan omnämnda länsrättsdomen. RN vill med anledning härav framhålla att en kvalificerad revisor är skyldig att följa gällande praxis sådan den kommit till uttryck genom tillsynsmyndighetens beslut. Den omständigheten att ett avgörande från RN överklagats innebär inte att revisorer har rätt att agera i strid med vad RN uttalat i avvaktan på att frågan blir föremål för prövning i domstol.

RN finner att A-son, genom att ha haft klienter gemensamma med en redovisningsbyrå i vilken han under samma tid har varit vald revisor, har åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Grund för att meddela disciplinär åtgärd föreligger därmed. RN finner vid en samlad bedömning att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A-son en erinran.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...