Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från dåvarande Skattemyndigheten i X-stad angående godkände revisorn A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag för räkenskapsåret den 30 juni 2000–30 juni 2001, som var bolagets första. A-son har avgett en ren revisionsberättelse för detta räkenskapsår.

Av skattemyndighetens underrättelse framgår i huvudsak följande. Aktiebolaget (konsultbolaget) utför konsulttjänster åt ett företag i telekombranschen, som är dess enda uppdragsgivare. Samtliga aktier i bolaget ägs av en person som även är ensam verksam i bolaget. Konsultbolaget redovisade för räkenskapsåret 2000/01 en omsättning på 1,6 mnkr och en vinst efter skatt på 500 000 kr. Verksamheten hade påbörjats i april 2000 i en enskild firma men överfördes under räkenskapsåret till konsultbolaget (som hade inköpts som lagerbolag). De poster som överfördes bokfördes på aktivsidan som bankmedel med 543 584 kr samt på passivsidan som lån från uppdragsgivaren med 443 584 kr och aktiekapital med 100 000 kr. På skattemyndighetens fråga har konsultbolagets företrädare uppgett att lånet utgör en kreditering till uppdragsgivaren eftersom denne av misstag betalat samma faktura två gånger. Enligt skattemyndighetens slutsats utgör de 443 584 kr som bokförts som lån från uppdragsgivaren oredovisade intäkter. Konsultbolaget har bokfört en återbetalning av beloppet per den 1 april 2001. Denna dag har också en utbetalning skett, men till företrädarens bankkonto och de utbetalade medlen har inte enligt skattemyndighetens efterforskningar kommit uppdragsgivaren till godo. Vad vidare avser konsultbolagets redovisning av skatter och avgifter, har de uppgifter som lämnats i skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter inte överensstämt med konsultbolagets bokföring, vilket lett till att bolaget påförts ytterligare mervärdesskatt med 111 027 kr och ytterligare arbetsgivaravgifter med 28 576 kr.

A-son har yttrat sig över skattemyndighetens underrättelse och anfört i huvudsak följande. Verksamheten i den enskilda firman avslutades den 31 december 2000 och bedrevs vidare i aktiebolaget från den 1 januari 2001. Han noterade vissa brister i bokföringen men såg dem som igångsättningsproblem. Angående det lån till uppdragsgivaren som överförts från den enskilda firman fick han uppgift om att det avsåg en dubbelbetalning. Han har noterat och i en revisionspromemoria ställd till konsultbolaget pekat på brister i den löpande redovisningen samt i hanteringen av skatter och avgifter. I promemorian har han bland annat framfört att om förbättring vad gäller skatter och avgifter inte skedde under räkenskapsåret 2001/02 måste anmärkning lämnas i revisionsberättelsen. Anledningen till att ingen anmärkning gjordes redan i revisionsberättelsen för 2000/01 var att konsultbolagets företrädare var införstådd med att vissa fel förelåg och att rättelser pågick då revisionsberättelsen avgavs. Konsultbolaget hade då inbetalat 265 000 kr à conto till skattemyndigheten. Nästföljande räkenskapsår hade de efterfrågade förbättringarna inte kommit till stånd, varför han då avgav en oren revisionsberättelse.

RN, som tagit del av A-sons revisionsdokumentation, gör följande bedömning.

Det framgår inte av vare sig revisionsdokumentationen eller A-sons yttranden i ärendet att han har stämt av de tre poster som bokfördes när verksamheten i den enskilda firman överfördes till konsultbolaget. Vad avser det bokförda lånet från konsultbolagets uppdragsgivare hade han fått uppgift om att beloppet avsåg en dubbelbetalning. Eftersom det var fråga om en för bolaget väsentlig och ovanlig skuldpost borde A-son ha vidtagit ytterligare åtgärder för att närmare undersöka hur lånet hade uppkommit och hur det hade reglerats. Angående redovisning av skatter och avgifter skall revisorn enligt 10 kap. 31 § aktiebolagslagen (1975:1385) anmärka i revisionsberättelsen om han har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att lämna skattedeklaration eller att i rätt tid betala skatter och avgifter. A-son har noterat att väsentliga fel i dessa avseenden förekommit under räkenskapsåret. Då A-son avgav sin revisionsberättelse hade bolagets rättelser ännu inte slutförts. Felen var dessutom så allvarliga att A-son under alla omständigheter skulle ha anmärkt i revisionsberättelsen på att konsultbolaget brustit i sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

RN finner sammanfattningsvis att A-sons granskningsåtgärder avseende den skuld som hade överförts från den enskilda firman har varit otillräckliga. Vidare har han underlåtit att i revisionsberättelsen anmärka på bristfällig hantering av skatter och avgifter. Därmed har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor och han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. Omständigheterna i ärendet är dock sådana att åtgärden kan stanna vid en erinran.

RN noterar att A-son tidigare har meddelats varning för att han underlåtit att i revisionsberättelsen anmärka på att styrelsen i ett aktiebolag handlat i strid mot vinstutdelningsreglerna i aktiebolagslagen samt för att han, avseende ett annat aktiebolag, underlåtit att verka för ändring av bokföringsmetod trots att bolaget använt kontantmetoden i strid mot bokföringslagens regler (RNs beslut den 19 december 2002, dnr 2001-1099). RN finner dock inte att det tidigare beslutet föranleder ett annat val av disciplinär åtgärd i detta ärende.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Ärendet har avgjorts av Revisorsnämnden. I beslutet har deltagit Revisorsnämndens ordförande Elisabeth Palm, hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, vice ordförande, skattechefen Vilhelm Andersson, auktoriserade revisorn Ulla Nordin Buisman, enhetschefen Eva Ekström, godkände revisorn Klas-Erik Hjorth, utredningssekreteraren Jan-Erik Moreau, professorn Claes Norberg samt skattejuristen Kerstin Nyquist. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt närvarit direktören Peter Strömberg, chefsjuristen Per Eskilsson, revisionsdirektören Eva Haage samt avdelningsdirektören Sara Elmér som föredragit ärendet.