Innehåll

Förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883) – uppdrag som revisor i ideell förening samt medlemskap i samma förening

Ert medlemskap i den ideella föreningen Föreningen X medför att Ni inte kan vara föreningens revisor.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883) om huruvida Ni kan inneha uppdrag som revisor i den ideella föreningen Föreningen X, i vilken Ni själv är medlem.

Av handlingarna i ärendet framgår följande. Föreningen X, nedan kallad föreningen, är en intresseförening för familjer med barn som kommer från ett visst barnhem i Colombia. Föreningens huvudsyfte är att utan vinstintresse hjälpa barn från Colombia att finna lämpliga adoptivföräldrar i Sverige. Vidare skall föreningen bedriva upplysningsverksamhet, verka för kontakter mellan familjer, genom bistånd främja och stödja barnhemmets verksamhet samt motverka fördomar. Intäkterna i föreningen utgörs huvudsakligen av adoptionsavgifter, statsbidrag och bistånd. Kostnaderna består i huvudsak av personalkostnader, bistånd och adoptionskostnader. Föreningen omsatte år 2002 ca 875 000 kr. I föreningens stadgar anges att föreningen skall ha två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd. Er ansökan avser uppdrag som den av föreningens revisorer som skall vara auktoriserad eller godkänd.

RN meddelar följande besked

Av 21 § revisorslagen (2001:883) följer att en revisor för varje uppdrag i sin revisionsverksamhet skall pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall i så fall avböja eller avsäga sig uppdraget i fråga. I paragrafens första stycke 1 anges ett antal typsituationer i vilka det råder en presumtion för att revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdraget. I paragrafens första stycke 2 återfinns en generalklausul, vilken även den innebär en presumtion för att revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdraget, i fall det föreligger något annat förhållande som är av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn behöver dock enligt paragrafens andra stycke inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet.

Av 22 § samma lag framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget.

RN gör följande bedömning

Vid bedömning av huruvida en kvalificerad revisor kan inneha ett revisionsuppdrag i en förening, i vilken han eller hon är medlem, är det av betydelse vad för slags revisionsuppdrag det är fråga om. Ett uppdrag som förtroenderevisor, som kan utföras av vem som helst av föreningens medlemmar utan krav på kvalifikation, kan under vissa förhållanden även innehas av en medlem som är kvalificerad revisor. I sådana fall skall det dock klart framgå av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen att revisorn innehar uppdraget i sin egenskap av medlem i föreningen. Revisorn får således inte utåt framstå som en oberoende extern revisor. Om det däremot i lag eller stadgar eller på annat sätt föreskrivs att en förening skall utse en godkänd eller auktoriserad revisor bör denna revisor stå helt fri från föreningen.

Den aktuella föreningens stadgar anger att föreningen skall ha två revisorer, varav den ena skall vara auktoriserad eller godkänd. Er ansökan avser uppdraget som den av revisorerna för vilken krävs auktorisation eller godkännande. Med hänsyn till vad som ovan anförts bedömer RN att Ert medlemskap i föreningen utgör en sådan omständighet som enligt 21 § första stycket 2 revisorslagen kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som föreningens revisor. Det har inte framkommit att det skulle föreligga några sådana särskilda omständigheter eller att det skulle ha vidtagits eller komma att vidtas några sådana åtgärder som enligt 21 § andra stycket revisorslagen medför att Ni ändå inte behöver avböja uppdraget. Ni kan således inte inneha det aktuella uppdraget som revisor i föreningen.