Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

En revisor är enligt 28 § revisorslagen (2001:883) skyldig att låta Revisorsnämnden (RN) vid sin tillsyn granska handlingar som hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs för tillsynen.

A-son är hos RN föremål för systematisk och uppsökande tillsyn (SUT). Som ett led i denna tillsyn har RN i skrivelse, daterad den 27 november 2003, förelagt A-son att senast den 29 december 2003 till RN inkomma med svar på ett antal frågor samt i skrivelsen angiven dokumentation.

I skrivelse från A-son, daterad den 11 januari 2004, som inkom till RN den 13 januari 2004, har A-son med åberopande av sjukdom, begärt anstånd med att till RN lämna kompletterande uppgifter och insända dokumentation. A-son har därvid uppgett att han så snart han kan, ”förhoppningsvis under januari månad” kommer att besvara RNs skrivelse. Några svar eller några handlingar inkom dock inte till RN.

I skrivelse, daterad den 9 juli 2004, förelade RN A-son att inom 10 dagar från mottagandet av föreläggandet inkomma med svar och dokumentation, enligt RNs skrivelse av den 27 november 2003. I föreläggandet uppmärksammades A-son på att underlåtenhet att lämna de uppgifter som erfordras för RNs tillsyn bedöms som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åvilar en kvalificerad revisor. A-son upplystes även om att disciplinära åtgärder kunde komma att vidtas mot honom om han inte efterkom föreläggandet. Av A-son undertecknat mottagningsbevis återkom till RN den 13 juli 2004 vilket innebär att A-son fick del av RNs föreläggande senast den 12 juli 2004. Svar och dokumentation med anledning av detta föreläggande skulle således ha inkommit till RN senast den 22 juli 2004. A-son har inte efterkommit föreläggandet eller på annat sätt hört av sig till RN.

Genom sin underlåtenhet att lämna de svar och de handlingar som begärts har A-son på ett allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.

A-son föreläggs vidare att inom tio dagar från mottagandet av detta beslut inkomma med svar och dokumentation i enlighet med RNs förelägganden, daterade den 23 november 2003 och den 9 juli 2004. Om A-son inte efterkommer detta föreläggande kan RN komma att upphäva hans auktorisation som revisor.