Förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) – uppdrag som styrelseledamot i X AB

Uppdrag som styrelseledamot i X AB rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan åta Er ett uppdrag som styrelseledamot i X AB.

Av Er ansökan och övriga handlingar i ärendet framgår följande.

Ni har av en kommitté som representerar försäkringstagarna i X AB nominerats att under perioden 2006–2008 vara försäkringstagarnas representant i bolagets styrelse. Verksamheten i X AB omfattar traditionell försäkring inom försäkringsslagen pensionsförsäkring, tjänstepension och livförsäkring. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och konsolideras inte i X-koncernen. X ABs försäkringsadministration, service, försäljning och löpande kapitalförvaltning sköts av andra bolag i B-sfären. Under år 2005 förvaltade X AB ett kapital om 8 miljarder kr.

Styrelsen skall behandla frågor av större betydelse för bolagets ställning, strategi, utveckling, organisation och förvaltning. Styrelsen fastställer även riktlinjer för kapitalplaceringar och beslutar i frågor om bl.a. avtal mellan X AB och närstående bolag, godkännande av den årliga budgeten samt upprättande av delårsrapporter, årsredovisning och förvaltningsberättelse. Ni har i Er ansökan framhållit att styrelsen inte beslutar i enskilda försäkringsärenden eller andra ärenden som direkt berör enskilda försäkringstagare. Styrelsen har fyra ordinarie möten per år och Ni räknar med att Ni kommer att behöva sätta av maximalt tio arbetsdagar per år för uppdraget. Ert specifika uppdrag i styrelsen kommer att vara att ta tillvara de intressen försäkringstagarna har som kollektiv betraktat. Ni skall därvid bevaka att insatta pensionsmedel förvaltas på bästa sätt och att försäkringstagarna tilldelas återbäring utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Ni har uppgett att Ni driver Er revisionsverksamhet som ”enmansbyrå” och att Ni enbart arbetar med mindre företag. Bland dessa finns ett fåtal som har försäkringar i X-koncernen.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. I andra stycket samma paragraf sägs att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

Av förarbetena till revisorslagen framgår att den aktuella bestämmelsen är avsedd att vara något mer liberal än motsvarande bestämmelse i lagen (1995:528) om revisorer och att det, för att en viss verksamhet skall omfattas av bestämmelsen, normalt skall kunna förutses att verksamheten leder till att revisorn mer eller mindre regelmässigt hamnar i situationer där han eller hon måste avsäga sig pågående uppdrag. Bestämmelsen blir alltså inte tillämplig enbart därför att det finns en viss risk för att verksamheten i framtiden kan leda till jäv för revisorn. Samtidigt sägs dock att vissa styrelseuppdrag, t.ex. i banker och försäkringsbolag, regelmässigt är av sådan art att de föranleder förtroendehot. Det sägs också att sådana uppdrag ofta innebär ”att sidoverksamheten även får en sådan 'omfattning' att förtroendet för revisorn kan rubbas.”1[1]

I förevarande fall har framkommit att X ABs operativa verksamhet huvudsakligen sköts av andra bolag inom B-sfären. Ni har också uppgett att styrelsen inte fattar beslut i enskilda försäkringsärenden och att Ni i Er speciella funktion som försäkringstagarrepresentant bevakar deras intressen som kollektiv betraktat. Ni har vidare förklarat att Ni enbart har mindre företag som klienter och att bara ett fåtal av dessa har någon koppling till X AB. Mot bakgrund härav finner RN att det inte kan förutses att Ni regelmässigt kommer att hamna i situationer där Ni måste avsäga Er uppdrag om Ni åtar Er styrelseuppdraget i X AB. Även om styrelseuppdraget avser ett försäkringsbolag kan det, med hänsyn till ovan nämnda omständigheter, inte anses vara av sådan art eller omfattning att det rubbar förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor. Uppdraget är inte heller oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Ni kan således åta Er uppdraget.

RN vill erinra om Er skyldighet enligt 21 § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar den fråga beskedet avser.

Prop. 2000/01:146 sid. 107.