Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son rörande bl.a. hans fakturering för rådgivningstjänster.

Av anmälan framgår följande. A-son har lämnat rådgivningstjänster till ett aktiebolag. I december 2003 fakturerades aktiebolaget drygt 30 000 kr avseende arvode för rådgivningstjänster. Av detta belopp avsåg enligt anmälaren ca 10 000 kr kostnader för konsultationer i samband med ägarbyte, vilka rätteligen borde ha belastat ägarna och inte aktiebolaget. Enligt anmälaren framgår det inte av fakturan att den till en del avser ägarna personligen.

A-son har inte ifrågasatt riktigheten i uppgifterna i anmälan. Han har anfört att parterna var överens om att kostnaderna för rådgivningstjänsterna i samband med ett utköp av en kompanjon skulle faktureras aktiebolaget.

RN gör följande bedömning

Arvode för rådgivning avseende överlåtelse av aktier utgör i ett fall som detta en kostnad för aktieägarna. A-son har inte ifrågasatt uppgifterna om att han i det aktuella fallet har fakturerat det aktiebolag vars aktier är föremål för överlåtelsen i stället för ägarna själva. Att en revisor genom sin fakturering möjliggör att ett aktiebolags resultat belastas av kostnader hänförliga till ägarna är inte godtagbart.1 Det faktum att parterna är överens om detta påverkar inte denna bedömning. A-son har genom sitt agerande åsidosatt god revisorssed. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner omständigheterna vara sådana att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Jfr RNs beslut den 27 januari 1998, dnr 1997-342, D 3/98 i RNs praxissamling.