Uppdrag som representant i näringslivsråd samt uppdrag som styrelseledamot i ett aktiebolag.

Förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) – uppdrag som representant i näringslivsråd samt uppdrag som styrelseledamot i ett aktiebolag

Uppdragen som ledamot i ett näringslivsråd och som styrelseledamot i ett aktiebolag rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan åta Er följande uppdrag.

  1. Uppdrag som en av näringslivets representanter i ett näringslivsråd med syfte att uppnå ett förbättrat företagarklimat i Er hemkommun. Ledamöterna skall – tillsammans med representanter från kommunen – ha en rådgivande funktion gentemot kommunpolitikerna avseende kommunens näringspolitik.

  2. Uppdrag som styrelseledamot i ett aktiebolag som skall tillhandahålla placeringstjänster avseende privatpersoners PPM-pengar.

Av Er ansökan framgår att aktiebolagets verksamhet skall bestå i att för kundernas räkning bevaka den världsekonomiska utvecklingen och anpassa kundernas fondportföljer därefter. Kunderna skall få möjlighet att kombinera ett globalt sparande med investeringar i sitt eget hemlän. Verksamheten kommer att omfattas av lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och aktiebolaget kommer därför att stå under Finansinspektionens tillsyn.

Aktiebolaget kommer att ägas av ett försäkringsföretag. I aktiebolagets affärsidé ingår att en viss andel av de förvaltade medlen skall investeras i företag i regionen. Dessa medel kommer att slussas till ett särskilt fondbolag med regional inriktning, som även det ägs av försäkringsföretaget. Aktiebolagets styrelse kommer att besluta om riktlinjer för vilka företag medlen skall investeras i. Däremot kommer styrelsen inte att fatta beslut om enskilda investeringar, utan detta kommer att skötas av placerare.

Ni har vidare bedömt att det inte kommer att bli aktuellt att investera de förvaltade medlen i några av Era revisionsklienter, eftersom fonden kommer att vara inriktad mot större företag. Ni har inte några klienter som bedriver liknande verksamhet som aktiebolaget eller som konkurrerar med aktiebolagets verksamhet. Ni är inte vald revisor i några banker eller försäkringsbolag.

Enligt Er uppskattning kommer uppdragen att ta maximalt 30–40 timmar per år vardera. Uppdraget i näringslivsrådet kommer att vara oarvoderat, medan det kommer att utgå ersättning för uppdraget som styrelseledamot i aktiebolaget med ett halvt prisbasbelopp per år, dvs. ca 20.000 kr.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

RN bedömer att de aktuella uppdragen är förenliga med kravet i 25 § första stycket revisorslagen. Det kan emellertid inte uteslutas att uppdragen medför vissa beröringspunkter med Era revisionsklienter. RN vill därför erinra om Er skyldighet enligt 21 § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser.