Ägande av aktier i bolaget är oförenligt med den ställning som följer av Er behörighet att utföra lagstadgad revision. Detsamma gäller beträffande uppdraget som styrelseledamot.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan vara delägare och styrelseledamot i ett nystartat aktiebolag vars verksamhet skall bestå i flygverksamhet (persontransporter). Ni har också frågat om Ert revisionsföretag kan sköta den ekonomiska redovisningen i bolaget.

Av handlingarna i ärendet framgår följande.

Ni bedriver Er revisionsverksamhet i W-stad. Det aktuella flygbolaget kommer att vara verksamt i en norrlandskommun och driva linjetrafik mellan en ort i Finland och Arlanda. Syftet är att verksamheten i framtiden skall utökas med ytterligare någon linje. I Er ursprungliga ansökan angav Ni att Ni skall tillskjuta 52 000 kr motsvarande 52 procent av aktiekapitalet. Ni frågade då också om det skulle förändra bilden om Ni bidrar med en mindre kapitalinsats. Ni har senare uppgett att Ert ägande kommer att inskränkas till 26 procent. Ägandet i övrigt kommer att vara fördelat på kommunen, bolagets verkställande direktör samt två ytterligare finansiärer som utöver kapitalinsatsen skall låna ut ett belopp om sammanlagt ca 5 mnkr till bolaget för att finansiera verksamheten.

Styrelsen kommer att bestå av aktieägarna som kommer att ha rösträtt i förhållande till vars och ens andel av aktiekapitalet. Ni har uppgett att Er uppgift skall vara att kontrollera och styra upp verksamheten samt eventuellt att ”bromsa” i tid om det inte riktigt går som planerat. Ni kommer också att sköta ekonomirapportering och uppföljning på styrelsenivå. Bolaget kommer i inledningsskedet att ha ca 15 personer anställda. För bolagets första verksamhetsår (17 månader) beräknas en total omsättning om 64 mnkr och en vinst om 10 mnkr. Ni har inte några kopplingar till de övriga delägarna och bolaget kommer inte att ha något samröre med Era nuvarande revisionsklienter.

RN har frågat om bakgrunden till att Ni fått erbjudandet om att engagera Er i bolaget. Av Ert svar kan utläsas att Ni därigenom skulle bistå en eller flera personer med att dölja vederbörandes intressen i bolaget för omvärlden.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

Med hänsyn till vad som framkommit om bakgrunden till Ert engagemang i bolaget skulle detta inte vara förenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Det nu sagda får anses gälla beträffande såväl delägarskapet som styrelseuppdraget. Ni kan således varken äga aktier i bolaget eller inneha uppdraget som styrelseledamot.

Vad gäller frågan om Ert revisionsföretag kan sköta flygbolagets ekonomiska redovisning konstaterar RN att sådan verksamhet inte utgör sidoverksamhet utan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. RN kan därför inte lämna något förhandsbesked i den delen.