Revisorsnämnden avslår Er ansökan.

Ni har ansökt om undantag från anställningsförbudet i 12 § revisorslagen (2001:883).

Av Er ansökan till Revisorsnämnden (RN) framgår följande. Ni bedriver idag revisionsverksamhet i ett av Er helägt aktiebolag samt konsultativ verksamhet i ett annat av Er helägt aktiebolag. Ni ansöker om undantag från anställningsförbudet för anställning i ett aktiebolag som bedriver konsultativ verksamhet inom redovisning och som ägs till hundra procent av Er hustru. Er hustru är inte kvalificerad revisor. Anledningen till Er ansökan är att verksamheten i Era bolag är under uppbyggnad och därmed begränsad, medan verksamheten i Er hustrus bolag behöver förstärkning.

RN gör följande bedömning

Enligt 12 § första stycket revisorslagen får en revisor endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller sådant bolag som avses i 11 § andra stycket (ägarbolag). Enligt 12 § andra stycket får RN bevilja undantag från anställningsförbudet om det finns särskilda skäl. De skäl som Ni har anfört till stöd för Er ansökan är enligt RNs mening inte av den arten att de motsvarar vad som i revisorslagen avses med särskilda skäl. RN avslår därför Er ansökan.