Förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) – ägande av aktier och uppdrag som styrelseledamot och ordförande i ett IT-företag.

  1. Aktieinnehavet och uppdraget som styrelseledamot i bolaget rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor.

  2. Uppdraget som styrelseordförande kan rubba förtroendet för Er opartiskhet och självständighet som revisor.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan äga aktier och inneha ett uppdrag som styrelseledamot och ordförande i ett aktiebolag vars verksamhet skall bestå i att utveckla och tillhandahålla teknik för att säkra transaktioner över Internet.

Av handlingarna i ärendet framgår följande.

Det aktuella IT-säkerhetsföretaget (bolaget) håller på att utveckla en helt ny certifieringsteknik. Bolagets kundinriktning för den färdiga produkten kommer främst att vara stora multinationella företag som vill effektivisera och säkra sina behörighets- och attestfunktioner, t.ex. banker och kreditkortsföretag. Om produkten får stort genomslag kan verksamheten komma att bli mycket omfattande. Ännu så länge är dock verksamheten av ringa omfattning. Bolaget har i dagsläget inga anställda och har hittills haft egna kostnader för patent och utveckling om ca 1 miljon kr. Bolaget har även erhållit 500.000 kr från ett externt riskkapitalföretag. Produkten är nu i det närmaste färdigutvecklad. Ni äger för närvarande 16,2 procent av aktierna i bolaget. Ert innehav kan genom hembudsförfarande komma att ökas till knappt 22 procent.

Ni har under hela den tid ni arbetat som revisor intresserat Er för IT-frågor. Sedan början av 1990-talet har Ni varit inriktad på frågor om IT-säkerhet. Detta har bl.a. medfört att Ni har anlitats av andra revisorer för att hjälpa till med IT-revision av större företag. Ni är själv inte vald revisor i några företag som använder produkter motsvarande den som bolaget kan komma att tillhandahålla eller företag med liknande verksamhet som bolagets. Den revisionsbyrå hos vilken Ni är verksam har ett fåtal revisionsklienter inom de segment som är tänkbara framtida användare av produkten om den skulle få stort genomslag. Vid den tiden är det dock enligt Er uppfattning högst sannolikt att den styrelse i vilken Ni skulle ingå har bytts ut.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

Enligt RNs uppfattning är bolagets verksamhet för närvarande av sådan begränsad omfattning att det aktieägande Ni redogjort för och uppdraget som styrelseledamot är förenligt med kravet i 25 § första stycket revisorslagen. Om Ni dessutom skulle åta Er ett uppdrag som styrelseordförande finner RN att Ert engagemang i bolaget blir sådant att förtroendet för Er opartiskhet och självständighet som revisor kan rubbas. Ni kan således inte åta Er det uppdraget.

RNs besked i de delar som rör Ert aktieägande och Ert uppdrag som styrelseledamot upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser. Med hänsyn till vad Ni anfört om den tänkbara utvecklingen för bolaget bör Ni därför beakta att det kan komma att krävas ett nytt förhandsbesked om verksamheten skulle bli omfattande.

Ni erinras även om Er skyldighet enligt 21 § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor. Dessutom bör Ni för det fall Ni anlitas av andra revisorer för att bistå vid IT-revision förvissa Er om att dessa har den information, om Ert engagemang i det aktuella IT-säkerhetsföretaget, som krävs för att de skall kunna göra en korrekt analys av sitt oberoende.