Innehåll

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son en erinran.

Godkände revisorn A-son har i mars 2005 hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om undantag från bosättningskravet i 4 § och från anställningsförbudet i 12 § revisorslagen (2001:883). Som skäl för ansökan angav hon att hon under en period skulle vara bosatt i USA och anställd i ett amerikanskt revisionsföretag. RN beviljade de begärda undantagen att gälla t.o.m. februari 2006 (dnr 2005-522).

Under år 2007 har RN uppmärksammat att A-son alltjämt är bosatt och verksam i USA. RN har under hösten 2007 sökt henne för att påminna om att undantagen upphört att gälla och bereda henne möjlighet att ge in en ny ansökan. RN har lämnat ett antal meddelanden på telefonsvarare samt skickat information till henne med e-post. Då någon ny ansökan inte inkom och då A-son inte heller på annat sätt hörde av sig till RN öppnades detta disciplinärende.

RN har förelagt A-son att yttra sig. I sitt svar har hon bekräftat att hon bor i USA. Beträffande sin yrkesutövning har hon uppgett att hon fortfarande har kvar sin anställning i Sverige. Hon är emellertid –utsänd– till ett amerikanskt revisionsföretag och det är ett amerikanskt företag som betalar hennes lön. Hennes nuvarande kontrakt löper till och med den 31 mars 2008. Av förbiseende har hon inte ansökt om förlängning av undantagen.

RN gör följande bedömning.

I 4–5 §§ revisorslagen uppställs krav på att godkända och auktoriserade revisorer ska vara bosatta i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt 12 § får revisorer bara vara anställda hos revisionsföretag (se 2 § 4) eller ett sådant s.k. ägarbolag som avses i 11 § andra stycket. Lagstiftaren har definierat dessa begrepp på ett sätt som innebär att endast svenska företag omfattas. För såväl bosättningskravet som anställningsförbudet gälle att RN, om det finns särskilda skäl, får bevilja undantag.r

A-son är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och med hänsyn till vad hon uppgett om sitt arbete i USA får hon anses ha en anställning i ett utländskt företag. Den omständigheten att hon även har kvar sin anställning i ett svenskt revisionsföretag medför inte någon annan bedömning. De undantag som hon tidigare har beviljats upphörde att gälla i början av år 2006.

A-son har genom sitt agerande överträtt revisorslagens bosättnings- och anställningsregler. Hon har därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Erinran får anses vara en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son erinran.