Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son en varning.

Revisorsnämnden (RN) har tagit del av en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar av vilken framgår att Bolagsverket har förelagt X Revision AB att till verket inkomma med årsredovisning. Med anledning härav har RN öppnat detta disciplinärende avseende auktoriserade revisorn A-son som är ställföreträdare för revisionsföretaget.

Av handlingarna i ärendet framgår även följande. A-son utövar revisionsverksamhet i X Revision AB. Han är ensam styrelseledamot i bolaget och äger samtliga aktier. Till följd av att bolaget inte ingav årsredovisning för räkenskapsåret 2007 till Bolagsverket i rätt tid påfördes bolaget förseningsavgifter vid tre tillfällen. Den 11 december 2008 förelades bolaget av Bolagsverket att senast den 9 februari 2009 inge årsredovisning, varvid bolaget upplystes om att det i annat fall kunde komma att tvångslikvideras. Årsredovisningen avgavs därefter den 22 december 2008 och inkom till Bolagsverket den 9 februari 2009.

A-son har anfört följande. Förseningen av årsredovisningen berodde på att den ekonomiansvarige i bolaget var tjänstledig och föräldraledig under ett flertal sammanhängande perioder under år 2008. I november 2008 anställdes en annan person för att sköta dennes uppgifter. A-son är ansvarig för förseningen och beklagar att det gick så långt att ett likvidationsföreläggande utfärdades. Det låg dock sedan december 2008 utanför hans rådighet att åtgärda den uppkomna situationen, eftersom bolagets valde revisor inte hade möjlighet att avsluta revisionen förrän i februari 2009. A-son trodde att revisionen skulle kunna färdigställas före årsskiftet vilket hade varit ”klädsamt” och troligtvis inte hade gett den negativa markering som ett likvidationsföreläggande innebär. Bolaget har inte varit försenat med den löpande redovisningen.

RN gör följande bedömning.

För att en godkänd eller auktoriserad revisor ska vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. Detta förutsätter i sin tur bland annat att revisorn i sin verksamhet följer gällande bestämmelser.

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska aktiebolag inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram en årsredovisning och en revisionsberättelse. Detta innebär att årsredovisningen måste vara upprättad och reviderad senast denna dag. Vidare följer av 8 kap. 1 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) att bestyrkt kopia av årsredovisningen ska inges till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Om kopia av årsredovisningen inte har inkommit till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång ska bolaget påföras förseningsavgift enligt 8 kap. 6 § samma lag. Om kopia av årsredovisningen inte har inkommit till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång ska Bolagsverket enligt 25 kap. 11 § första stycket 2 aktiebolagslagen besluta att bolaget ska gå i likvidation.

Det aktuella bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2007 upprättades nära tolv månader efter räkenskapsårets utgång och först efter det att två förseningsavgifter hade påförts och likvidationsföreläggande hade utfärdats. Vidare ingavs årsredovisningen till Bolagsverket drygt tretton månader efter räkenskapsårets utgång. Det har ålegat A-son som ställföreträdare för det bolag i vilket han utövar sin verksamhet att tillse att bolaget uppfyllde sina skyldigheter i nu aktuellt avseende. Genom att inte göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för revisionsföretag och han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Vad han har anfört om den ekonomiansvariges tjänstledighet under aktuell tid förändrar inte denna bedömning.

A-son har tidigare, den 10 april 2008, meddelats varning med anledning av att han åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för det nu aktuella bolaget, se D 20/08 i RN:s praxissamling. I beslutet konstaterades att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2006 hade avgetts för sent, att bolagets mervärdesskatteredovisning hade skett på felaktigt sätt, att bolaget hade betalat skatter och avgifter för sent vid fyra tillfällen under räkenskapsåret 2006 samt att bolaget vid ett tillfälle under räkenskapsåret 2007 hade fått skatteskulder överförda till Kronofogdemyndigheten. Det förhållandet att A-son nu på nytt har gjort sig skyldig till en överträdelse av samma slag som i det tidigare ärendet är anmärkningsvärt och gör att det som nu läggs honom till last är särskilt allvarligt.

Vid valet av disciplinär åtgärd bör hänsyn tas till vad som i förarbetena till den tidigare gällande lagen (1995:528) om revisorer sägs om att varning bör meddelas för ”klart klandervärda förfaranden som om de upprepas kan antas leda till upphävande av auktorisation eller godkännande”, prop. 1994/95:152 sid. 58. Detta väcker frågan om A-sons auktorisation nu bör upphävas mot bakgrund av den varning som han erhöll år 2008. Den omständigheten att han nu ännu en gång har åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för det bolag i vilket han utövar sin revisionsverksamhet talar för ett upphävande. Dock anser RN att viss hänsyn även kan tas till att den tidigare varningen huvudsakligen avsåg överträdelser i fråga om bolagets skatter och avgifter, dvs. åsidosättanden av annat slag än vad som nu läggs honom till last, samt att den försening med årsredovisningens upprättande som låg till grund för kritiken i det tidigare ärendet var förhållandevis begränsad. Mot bakgrund härav finner RN att den disciplinära åtgärden även denna gång kan stanna vid varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.