Innehåll

Möjligt att kvarstå som vald revisor i mindre ideell förening trots löfte om att i framtiden åta sig ett uppdrag som styrelseledamot och kassör.

Godkände revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked om han kan åta sig ett uppdrag som styrelseledamot och kassör i en ideell förening (nedan kallad föreningen). Hans ansökan om förhandsbesked omfattar också frågan om han kan kvarstå som vald revisor i föreningen fram till och med det årsmöte vid vilket han ska väljas till styrelseledamot.

Av handlingarna i ärendet framgår följande. Föreningen är en paraplyorganisation för X läns 56 lokala föreningar för pensionärer med totalt 17 500 medlemmar.

A-son är vald revisor i föreningen för innevarande år och avser att slutföra uppdraget som revisor med avgivande av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009. A-son har tillfrågats om han kan åta sig uppdraget som styrelseledamot och kassör i föreningen från och med nästa årsmöte den 14 april 2010.

Vad gäller den verksamhet som bedrivs i föreningen har A-son anfört att föreningens verksamhet syftar till att främja medlemmarnas trevnad och består i att arrangera träning och tävlingsverksamhet avseende bl.a. bowling och golf. Vidare anordnar föreningen friskvårdande och kulturella aktiviteter för medlemmarna samt organiserar studier i exempelvis konsumentfrågor, friskvård, sång och musik.

Intäkterna kommer dels från medlemsavgifter, dels från landstingsbidrag och omsättningen beräknas uppgå till ca 1,1 mnkr för vart och ett av åren 2009 och 2010. Föreningen har en heltidsanställd för redovisnings- och administrationsarbete. A-son bedömer att antalet anställda kommer att vara oförändrat och han uppger att hans uppdrag som kassör ska vara begränsat till ansvar för utförande av utbetalningar och kontroll av att underlag för utbetalningarna finns. Därutöver ska han medverka vid sammanträden med arbetsutskottet för att bereda frågor inför de styrelsemöten som äger rum ungefär fyra gånger årligen samt närvara vid årsmöte och höstmöte, då beslut om budget m.m. fattas. Ersättning med 6 500 kr per år kommer att betalas. Föreningen företräds av två styrelseledamöter i förening och A-son kommer att företräda föreningen i egenskap av styrelseledamot och arbetsutskottsledamot.

A-son har vidare anfört att han inte har någon revisionsklient som bedriver med föreningen liknande verksamhet. Det finns inte heller någon företrädare för någon av hans revisionsklienter representerad, vare sig bland de nuvarande eller bland de tilltänkta styrelseledamöterna i föreningen. Ingen av hans revisionsklienter har affärsmässiga relationer eller avtal med föreningen och inte heller någon annan koppling till föreningen eller dess ledning. A-son håller på att avveckla sin revisionsverksamhet med för närvarande ett 30-tal revisionsuppdrag och han bedömer att ett uppdrag som styrelseledamot och kassör i föreningen inte kommer att rubba förtroendet för hans opartiskhet och självständighet som revisor.

RN gör följande bedömning.

A-sons ansökan om förhandsbesked avser dels frågan om han kan åta sig ett uppdrag som styrelseledamot och kassör i en ideell förening, dels frågan om den omständigheten att han avser att i framtiden åta sig dessa uppdrag innebär att förtroendet för hans opartiskhet och självständighet som vald revisor i föreningen kan rubbas.

Vad gäller frågan om A-son kan åta sig uppdragen som styrelseledamot och kassör i föreningen konstaterar RN följande. Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor ska meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med bestämmelsen i första stycket.

Av de uppgifter som A-son har lämnat till RN framgår att föreningens verksamhet är av begränsad omfattning samt att verksamheten, med undantag för att han för närvarande är vald revisor i föreningen, inte har några beröringspunkter med hans revisionsverksamhet. RN finner att föreningens verksamhet är av sådan art och har sådan omfattning att uppdraget som styrelseledamot och kassör i föreningen är förenligt med bestämmelsen i 25 § första stycket revisorslagen. A-son kan således inneha uppdragen i fråga. Det sagda gäller under förutsättning att han, såsom framgår av hans ansökan, avsäger sig uppdraget som revisor i föreningen vid det årsmöte vid vilket han väljs som styrelseledamot.

Vad gäller frågan om A-son kan kvarstå i uppdraget som revisor i föreningen fram till det årsmöte vid vilket han ska väljas som styrelseledamot konstaterar RN följande. Av 21 § första stycket revisorslagen framgår att en revisor för varje uppdrag i sin revisionsverksamhet ska pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. I paragrafens första stycke 1 anges ett antal typsituationer i vilka det råder en presumtion för att revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdraget. Förutom i de särskilt angivna situationerna ska revisorn enligt första stycket 2 avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet (den s.k. generalklausulen). Enligt 21 § andra stycket behöver revisorn dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

Jfr prop. 2008/09:135, s. 89.

Den omständigheten att en revisor förklarar sig villig att i framtiden åta sig ett uppdrag som styrelseledamot i en association i vilken han eller hon är vald revisor kan vara en sådan omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet.1 Enligt RNs mening föreligger därför i förevarande fall omständigheter som träffas av generalklausulen. Med hänsyn till att det aktuella revisionsuppdraget avser en ideell förening med en verksamhet av begränsad omfattning som inte är av kommersiell karaktär finner RN att det i det aktuella fallet föreligger sådana särskilda omständigheter som innebär att A-son kan kvarstå i uppdraget som vald revisor i föreningen fram till och med det årsmöte vid vilket han väljs som styrelseledamot.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser. RN vill vidare erinra om A-sons skyldighet enligt 21 § revisorslagen att löpande pröva om de aktuella uppdragen kan rubba förtroendet för hans opartiskhet eller självständighet som revisor för uppdrag i hans revisionsverksamhet.