Revisorsnämnden upphäver A-sons godkännande som revisor med omedelbar verkan.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Fars kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet rörande godkände revisorn A-son. Underrättelsen, som avser resultatet av den kvalitetskontroll som A-son genomgick i september 2010 har föranlett RN att öppna detta disciplinärende.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande.

Kvalitetskontrollanten har bl.a. noterat att det aktiebolag i vilket A-son bedriver sin revisionsverksamhet och är ensam styrelseledamot (revisionsbyrån) under två räkenskapsår hade fått anmärkning i revisionsberättelsen på grund av att skatter och avgifter inte hade betalats i rätt tid.

A-son uppgav i en skrivelse till kontrollanten i september 2010 att samtliga skatter och avgifter då hade betalats och att inga skulder eller förseningar kvarstod. Han förklarade också att förseningarna hade orsakats av tidsbrist, vilken bl.a. hade medfört att revisionsbyrån hade blivit efter med faktureringen av sina kunder.

Kvalitetskontrollantens notering om anmärkningar i revisionsbyråns revisionsberättelser avseende hantering av skatter och avgifter har föranlett RN att från Bolagsverket inhämta revisionsbyråns årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010. Även för detta år innehåller revisionsberättelsen en anmärkning avseende redovisning och betalning av skatter och avgifter. RN har mot den bakgrunden begärt utdrag från Skatteverket avseende revisionsbyråns skattekonto för tiden 1 januari 2007–29 december 2011. Av dessa utdrag framgår att revisionsbyrån sedan januari 2007 har påförts förseningsavgifter avseende skattedeklaration vid 28 tillfällen, senast den 12 december 2011. Vidare har revisionsbyrån under samma period skönsbeskattats för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt vid 18 tillfällen, senast den 14 november 2011 avseende arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2011. Vid sju tillfällen, en gång under år 2007, tre gånger under år 2009 och tre gånger under år 2010, har krav överlämnats till Kronofogdemyndigheten. De överförda beloppen har varierat mellan 19.000 kr och 129.000 kr. Per den 29 december 2011 hade revisionsbyrån inte redovisat eller betalat arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november månad. Saldot på skattekontot uppgick nämnda dag till minus 15.000 kr.

A-son har anfört bl.a. följande.

Revisionsbyrån har haft svårigheter att rekrytera kompetent personal. Personalens arbetsbelastning har varit hög. En medarbetare valde att i januari 2011 inte komma tillbaka till revisionsbyrån efter en föräldraledighet som inleddes i juni 2009. Revisionsbyrån anställde i oktober 2009 en vikarie. Detta vikariat upphörde dock i förtid i mars 2010. Till följd av dessa omständigheter uppstod tidsförluster. I januari 2011 anställdes en ny medarbetare. Denna person fungerar nu mycket bra i verksamheten. Inlärningsprocessen tog dock tid i anspråk under hela år 2011. All tidsförlust resulterade i vikande lönsamhet och likviditet, vilket medförde att revisionsbyrån blev efter med betalningen av skatter och avgifter. Han hade kontakter med Skatteverket och förklarade revisionsbyråns situation. Han meddelade också Skatteverket när inbetalningar gjordes. För räkenskapsåret 2011 redovisade revisionsbyrån vinst. Efter en inbetalning om 93.000 kr uppgick saldot på skattekontot per den 17 januari 2012 till 3.000 kr. Vid sidan av de problem som han hade i revisionsbyrån var han under en period tvungen att stötta nära anhöriga, vilket också tog mycket av hans tid. Förseningarna avseende skatter och avgifter har inte förorsakat några andra personer, företag eller myndigheter någon ekonomisk skada.

A-son har också i en skrivelse till RN den 16 december 2011 uppgett att revisionsbyrån då hade kommit i kapp med ”skatter och redovisning”.

RN gör följande bedömning.

För att en kvalificerad revisor ska vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte ska rubbas har revisorn en skyldighet att i sin verksamhet följa gällande regler och bestämmelser. Av god revisorssed följer vidare att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och att han eller hon ska eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på en revisor att i sin revisionsverksamhet sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende ställs mycket högt.

I ärendet är utrett att revisionsbyrån under perioden januari 2007–december 2011 vid ett stort antal tillfällen åsidosatte sin skyldighet att i rätt tid lämna skattedeklarationer och betala skatter och avgifter. Detta medförde att revisionsbyrån vid 18 tillfällen skönsbeskattades och vid 28 tillfällen påfördes förseningsavgifter. Vissa av skatteskulderna överfördes till Kronofogdemyndigheten. Det ålåg A-son, som styrelseledamot i revisionsbyrån, att se till att revisionsbyrån skötte sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende. Genom att inte göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter som företrädare för ett revisionsföretag. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Vid bestämmandet av denna beaktar RN följande.

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) framgår att om en revisor åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får RN i stället meddela en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

Bestämmelsen om revisorns ansvar som ställföreträdare för revisionsföretag är i första hand avsedd för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. om revisionsföretaget inte har fullgjort sina skyldigheter i frågan om deklarationer eller inbetalning av skatt. Den möjlighet som paragrafen ger att i ett sådant fall upphäva auktorisationen eller godkännandet torde enligt förarbetena kunna bli aktuell t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat förelägganden att avge deklaration eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.1

Det som ligger A-son till last är allvarligt. En försvårande omständighet är att revisionsbyråns bristande redovisning och betalning av skatter och avgifter har pågått under en lång tid. En annan försvårande omständighet är att flera enskilda betalningsdröjsmål har varit så betydande att kraven har överförts till Kronofogdemyndigheten. Trots att A-son vid olika tillfällen har uppgett till Fars kvalitetskontrollant och till RN att bristerna hade åtgärdats har det förekommit betalningsförseningar så sent som i slutet av december 2011. Det är inte acceptabelt att en revisor i sin egen verksamhet försummar sina skyldigheter mot det allmänna på ett så systematiskt sätt som har förekommit i förevarande fall. RN finner att det sätt på vilket A-son hanterat revisionsbyråns skatter och avgifter innebär att omständigheterna sammantaget måste anses vara synnerligen försvårande. Vad han har anfört om anledningen till förseningarna, om sina kontakter med Skatteverket och det förhållandet att ingen annan lidit någon skada medför inte någon annan bedömning. Detsamma gäller den omständigheten att revisionsbyrån i januari 2012 har redovisat och betalat samtliga skatter och avgifter. A-sons godkännande ska därför upphävas med omedelbar verkan.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) upphäver RN A-sons godkännande som revisor. Med stöd av 35 § andra stycket nämnda lag bestämmer RN att beslutet ska gälla omedelbart.