Innehåll

Revisorsnämnden upphäver A-sons godkännande som revisor med omedelbar verkan.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från FARs kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet rörande godkände revisorn A-son. Underrättelsen, som avser resultatet av den kvalitetskontroll som A-son genomgick under perioden 9 december 2011–9 januari 2012, har föranlett RN att öppna detta disciplinärende.

Kvalitetskontrollanten har bl.a. noterat att det aktiebolag i vilket A-son bedriver sin revisionsverksamhet och är ensam styrelseledamot i (i fortsättningen revisionsbyrån), under räkenskapsåren 2007, 2009 och 2010 hade fått anmärkning i revisionsberättelsen på grund av att årsredovisning inte hade upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2006 och 2007 finns anmärkning om att skatter och avgifter inte hade betalats i rätt tid.

RN har tagit del av årsredovisningarna för revisionsbyrån för räkenskapsåren 2007, 2009 och 2010. Dessa är daterade den 20 juni 2008, den 20 juni 2010 respektive den 17 juli 2011. Revisionsberättelserna är daterade den 7 juli 2008, den 7 juli 2010 respektive den 20 juli 2011. Årsredovisningarna har beträffande dessa år givits in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

RN har även tagit del av revisionsbyråns årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011, daterade den 4 september 2012 respektive den 25 september 2012. Även för detta räkenskapsår innehåller revisionsberättelsen anmärkning om att årsredovisning inte hade upprättats i sådan tid att det hade varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång samt att skatter inte hade betalats i rätt tid under året.

Preliminärskatt debiterades för år 2010 med 5 445 kr per månad, för år 2011 med 5 445 kr per månad för perioden februari-augusti, samt för år 2012 med 4 422 kr per månad fram till och med september.

RN har hämtat in utdrag från Skatteverket avseende revisionsbyråns skattekonto för tiden 1 januari 2006–3 oktober 2012. Av skattekontoutdraget framgår att revisionsbyrån hade gjort inbetalningar för sent vid 65 av totalt 81 inbetalningstillfällen under denna period. Förseningarna uppgick sällan till mindre än 15 dagar och som mest till 165 dagar. Åren 2006–2008 betalade bolaget ut lön. Dessa år lämnades även skattedeklarationerna för sent. Detta skedde vid fyra av fem uppbörder under år 2006, vid samtliga fyra uppbörder under år 2007 då lön utgått samt vid den enda uppbörd under år 2008 då lön utgått. Förseningarna uppgick i samtliga fall till ungefär en vecka. Vad gäller för sent inbetald skatt under de senare åren kan konstateras att revisionsbyrån under år 2010, genom att endast göra inbetalningar fem gånger under året, betalade debiterad preliminärskatt för sent vid elva tillfällen. Förseningarna uppgick då till mellan 14 och 44 dagar. Under år 2011 omräknades slutlig skatt för år 2009 varvid 12 079 kr tillgodofördes skattekontot. Detta år omräknades även den slutliga skatten för år 2010 varvid ett tillkommande belopp om 26 994 kr erlades 45 dagar för sent. Den debiterade preliminärskatten betalades för sent vid sex tillfällen under året. Under år 2012, fram till den 3 oktober, gjordes tre inbetalningar av debiterad preliminärskatt. Vid ett tillfälle gjordes betalning i rätt tid och med ett belopp som täckte även påföljande månads preliminärskatt. Vid de övriga betalningstillfällena, som således avsåg sex debiteringar, uppgick förseningarna till mellan 10 och 76 dagar.1 Saldot på skattekontot uppgick till minus 7 409 kr per den 3 oktober 2012. Revisionsbyrån påfördes vid ett tillfälle, den 26 april 2010, en förseningsavgift.

A-son har anfört följande.

Han lider sedan många år av en sjukdom som inte går att bota och som medför att han har lätt för att drabbas av svåra infektioner. Sjukdomen har försvårat hans arbete, och eftersom han har prioriterat sina klienter har hanteringen av den egna verksamheten kommit i andra hand.

RN gör följande bedömning.

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) framgår att om en revisor åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får RN i stället meddela en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas.

För att en kvalificerad revisor ska vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte ska rubbas är han eller hon skyldig att i sin verksamhet följa gällande regler och bestämmelser. Av god revisorssed följer vidare att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på en revisor att i sin revisionsverksamhet sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende ställs mycket högt.

Revisionsbyrån underlät under perioden januari 2006–oktober 2012 vid ett mycket stort antal tillfällen att betala skatter och avgifter i rätt tid. Vad gäller åren 2006–2008 underlät revisionsbyrån även att, då lön hade utbetalats, lämna skattedeklarationer i rätt tid.

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska aktieägarna inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram en årsredovisning och en revisionsberättelse. Detta innebär att årsredovisningen måste vara upprättad och reviderad senast vid detta tillfälle. Vidare följer av 8 kap. 1 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) att en bestyrkt kopia av årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Om kopior av årsredovisning och revisionsberättelse inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång, ska bolaget betala en förseningsavgift enligt 8 kap. 6 § samma lag.

Revisionsbyråns årsredovisningar för räkenskapsåren 2007, 2009, 2010 och 2011 upprättades inte i sådan tid att det var möjligt att – med beaktande även av den tid som krävdes för revisors granskning av årsredovisningarna – hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. För åren 2007, 2009 och 2010 upprättades årsredovisningarna dock i sådan tid att de kunde ges in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

I egenskap av styrelseledamot ålåg det A-son att se till att revisionsbyrån skötte sina skyldigheter i ovan behandlade avseenden. Genom att inte göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för ett revisionsföretag. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Vid bestämmandet av denna beaktar RN följande.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

Bestämmelsen om revisorns ansvar som ställföreträdare för revisionsföretag är i första hand avsedd för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. om revisionsföretaget inte har fullgjort sina skyldigheter i frågan om deklarationer eller inbetalning av skatt. Den möjlighet som paragrafen ger att i ett sådant fall upphäva auktorisationen eller godkännandet torde enligt förarbetena kunna bli aktuell t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat förelägganden att avge deklaration eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.2

Det som ligger A-son till last är allvarligt. Särskilt graverande är att revisionsbyrån under en lång tid har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter inom områden där en revisor i sin yrkesutövning har en lagstadgad skyldighet att påtala fel och brister. Även om förseningarna, såväl beträffande skatter som årsredovisningar, i en del fall är relativt begränsade kan det inte accepteras att en revisor i sin egen verksamhet gör sig skyldig till så frekventa överträdelser av gällande bestämmelser som det är fråga om i detta fall. A-son har hänvisat till ohälsa och att han valde att i den situationen prioritera klienterna. RN anser emellertid inte att detta på något avgörande sätt kan ursäkta så långvariga brister som det här har varit fråga om. Sammantaget måste omständigheterna anses vara så synnerligen försvårande att A-sons godkännande som revisor ska upphävas med omedelbar verkan.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) upphäver RN A-sons godkännande som revisor. Med stöd av 35 § andra stycket nämnda lag bestämmer RN att beslutet ska gälla omedelbart.