Innehåll

Revisorsnämnden meddelar A-son en erinran.

1 Inledning

A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. RN har efter genomförd kontroll mottagit en rapport från den kvalitetskontrollant som myndigheten anlitade. De iakttagelser som kontrollanten redovisar i rapporten har föranlett RN att öppna detta disciplinärende.

A-son är styrelseledamot i ett aktiebolag (bolaget) som är moderbolag i en koncern vars verksamhet består av personlig assistans, omsorg, hemtjänst samt rehabilitering. Av koncernredovisningen för räkenskapsåret 2011 framgår att koncernen omsatte drygt 1,4 mdkr. Det framgår av bolagets årsredovisning för samma räkenskapsår att det under året hade genomfört fyra företagsförvärv. I bolagets balansräkning redovisades andelar i koncernföretag per den 31 december 2010 med 340 mnkr och per den 31 december 2011 med 456 mnkr, dvs. beloppet hade ökat med 116 mnkr. Av not framgick att av ökningen belöpte 113 mnkr på de fyra nämnda företagsförvärven. Bolaget redovisade en balansomslutning om 371 mnkr per den 31 december 2010 och om 538 mnkr per den 31 december 2011.

2 A-sons yttranden

A-son har uppgett följande.

Koncernen tillhandahåller särskilda boenden samt personlig assistans åt funktionshindrade personer. Bolagets uppgift är att äga och förvalta aktier i verksamhetsdrivande dotterbolag. Han har innehaft styrelseuppdraget sedan år 2008. Bakgrunden är att han har särskild sakkunskap om lagstiftningen inom denna bransch, den s.k. LSS-lagstiftningen.1 Bolagets ägare har ansett det vara motiverat att en styrelseledamot innehar denna särskilda kompetens.

Styrelseuppdraget har omfattat närvaro på sex till sju stycken styrelsemöten per år om vardera cirka tre timmar. Därtill har han läst in material till mötena. Den totala tidsåtgången för uppdraget har varit cirka 40 timmar per år. Han deltog i styrelsebesluten år 2011 om att förvärva fyra bolag samt i överläggningar och förstudier inför förvärven. Han har inte avstått från att delta i beslut under styrelsesammanträdena.

Kärnfrågor i styrelsearbetet har varit att följa tillämpningen av LSS ur ett kvalitetsperspektiv och hur en ändamålsenlig assistans kan utformas för funktionshindrade i enlighet med lagens intentioner. Styrelsen har fattat strategiska beslut och alla löpande frågor har hanterats av den verkställande direktören inom ramen för delegeringsordning och gällande lagstiftning. Hans roll i styrelsen har varit att omvärldsbevaka utvecklingen och omfattningen av LSS, särskilt dess samhällsekonomiska kostnad, branschens utveckling samt hur denna rättighetslag kan anpassas i bolagets erbjudande utifrån lagstiftningen.

Han har prövat styrelseuppdraget utifrån EtikU5 Revisorers verksamhet. Han bedömde att uppdraget är att betrakta som en sidoverksamhet som inte rubbar förtroendet för honom. Det ska ses som en breddning och upprätthållande av en kompetens som är betydelsefull för honom. Styrelsearbetet har tidsmässigt varit av ringa omfattning. Verksamhetens art innefattar inte samma områden inom vilket revisionsverksamheten har bedrivits. Verksamheten är inte publik eller av allmänt intresse. Rollen som styrelseledamot är inte profilerad och innefattar inte något offentligt framträdande. Skulle uppdraget förändras i omfattning och innehåll, eller verksamhetsområdet förändras, skulle han utföra en ny prövning av om han kan kvarstå som styrelseledamot. Revisionsbyrån där han är verksam har inte haft något intresse i eller koppling till styrelseuppdraget. Varken han själv eller den byrå han är verksam vid har haft några revisionsuppdrag inom den aktuella branschen.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

3 RNs bedömning

Av 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) följer att en revisor inte får utöva sidoverksamhet, dvs. annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision.

I författningskommentaren till 25 § revisorslagen sägs att vissa styrelseuppdrag (som exempel nämns uppdrag i banker och försäkringsbolag) regelmässigt är av sådan art att de föranleder förtroendehot och att sådana uppdrag ofta också innebär att sidoverksamheten får en sådan omfattning att förtroendet för revisorn kan rubbas. I direkt anslutning till detta anges att samma sak kan sägas om andra uppdrag eller verksamheter som vart och ett eller sammantagna innebär att revisorn engageras i omfattande affärsverksamhet.2

A-sons styrelseuppdrag innebar att han under räkenskapsåret 2011 deltog i bolagets arbete vid genomförandet av ett flertal betydande företagsförvärv. Uppdraget innebar också att han under samma räkenskapsår var engagerad i en koncern vars omsättning uppgick till ett mycket betydande belopp. Enligt RNs uppfattning medför dessa förhållanden, såväl vart och ett som sammantagna, att han har varit engagerad i omfattande affärsverksamhet.

RN finner att uppdraget som styrelseledamot i bolaget har inneburit att A-son utövat sidoverksamhet av sådan omfattning att det har kunnat rubba förtroendet för hans opartiskhet och självständighet som revisor enligt 25 § första stycket revisorslagen. Han har genom att trots detta inneha uppdraget åsidosatt god revisorssed. Vad han har anfört om skälen för styrelseuppdraget föranleder ingen annan bedömning.

A-son har i nu nämnt avseende åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran är en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Prop. 2000/01:146 s. 107.