Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser A-sons uppdrag som revisor i ett aktiebolag (bolaget).

Av handlingarna i ärendet framgår följande.

A-son valdes till revisor i bolaget 2001 och lämnade revisionsberättelser för räkenskapsåren från och med 2001 till och med 2010. RN har tagit del av hans revisionsdokumentation för räkenskapsåret 1 januari 2010–31 december 2010. Revisionsberättelsen för det räkenskapsåret avvek inte från standardutformningen.

Bolaget ägs av ett fackförbund. Verksamheten bestod huvudsakligen i produktion av en tidning för fackförbundets räkning samt dessutom utveckling och tillhandahållande av tjänster riktade till fackförbundets medlemmar m.m. Enligt bolagets årsredovisning producerade bolaget tio nummer av tidningen under räkenskapsåret 2010.

Bolaget behandlade omsättningen från produktionen av tidningen som skattepliktig enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Till följd därav innefattade den del av bolagets fakturering som var hänförlig till tidningen mervärdesskatt och bolaget yrkade avdrag för ingående mervärdesskatt avseende inköp kopplade till den verksamheten.

Skatteverket genomförde under år 2011 en revision avseende bolagets räkenskapsår 2010. I ett omprövningsbeslut fann Skatteverket att tidningen som bolaget producerade var att kategorisera som ett periodiskt medlemsblad i fackförbundets ideella verksamhet. Ett sådant medlemsblad är enligt mervärdesskattelagen undantaget skatteplikt. Skatteverket medgav därför inte bolaget yrkat avdrag för ingående mervärdesskatt.

Av A-sons revisionsdokumentation framgår att han hade stämt av bolagets utgående mervärdesskatt för räkenskapsåret mot bolagets redovisning och att han hade kontrollerat att deklarerad mervärdesskatt stämde överens med bolagets redovisning.

A-son har anfört följande.

Han gjorde inte någon specifik utredning avseende bolagets hantering av mervärdesskatt under revisionen av vare sig räkenskapsåret 2010 eller de närmast föregående räkenskapsåren. Skattefrågor hade dock vid behov löpande diskuterats med en annan revisionsbyrås skatteavdelning. Hans bedömning var att det inte fanns behov av att göra en omfattande utredning.

Vid fakturering till fackförbundet hade bolaget behandlat intäkter avseende tidningen som skattepliktiga enligt mervärdesskattelagen och i konsekvens härmed även dragit av ingående mervärdesskatt avseende inköp kopplade till denna verksamhet. Efter att ha granskat bolagets mervärdesskattedeklarationer mot bolagets bokföring kom han till slutsatsen att mervärdesskatt hade deklarerats rätt och betalats i rätt tid.

Hans bedömning var att tidningen är en medlemstidning som ingår i fackförbundets ideella verksamhet. Det framgår av tidningen att det är fackförbundet som är utgivare. Tidningen togs fram av bolaget och bolaget fakturerade fackföreningen med utgående mervärdesskatt. Transaktionen ska ses som en försäljning av en vara och ingående mervärdesskatt kopplat till denna är avdragsgill.

Vid tidpunkten för revisionen var hans bedömning att bolagets hantering och redovisning av mervärdesskatt var korrekt och inte behäftad med några väsentliga brister. Mot denna bakgrund saknades det skäl att i revisionsberättelsen anmärka på felaktig hantering av mervärdesskatt.

Efter att ha tagit del av Skatteverkets beslut har han diskuterat frågan om mervärdesskatt med flera experter på området. Dessa har ifrågasatt den bedömning som Skatteverket gjorde. Såvitt han kan bedöma finns det fog att invända mot Skatteverkets beslut, bl.a. med hänvisning till EU-rättsliga regler. Som framgår av Skatteverkets omprövningsbeslut invände bolaget mot Skatteverkets bedömning, utan framgång.

RN gör följande bedömning.

Fram till och med räkenskapsåret 2010 gällde Revisionsstandard i Sverige (RS). Avseende räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare gäller i stället International Standards on Auditing (ISA). Bestämmelser motsvarande RS 310 finns i ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, punkten 11.

Av RS 310, Kunskap om verksamheten, framgår att revisorn ska ha eller skaffa sig tillräcklig kunskap om verksamheten för att kunna identifiera och förstå de händelser, transaktioner och förhållanden som enligt hans eller hennes bedömning kan ha en betydande påverkan på årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning eller på granskningen eller revisionsberättelsen. Revisorn ska använda sådan kunskap t.ex. för att bedöma inneboende risk och kontrollrisk samt för att besluta om granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden.1

Av 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen följer att från skatteplikt undantas omsättning av bl.a. periodiska medlemsblad, när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. Av 16 och 19 §§ i samma kapitel framgår vidare bl.a. att en publikation anses som periodisk om den utkommer med normalt minst fyra nummer per år och att även omsättning av tjänster som avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad m.m. undantas från skatteplikt.

RN konstaterar att bolaget ägdes av ett fackförbund och att den huvudsakliga delen av bolagets verksamhet utgjordes av produktion av en tidning för det fackförbundets räkning. Bolagets huvudsakliga verksamhet låg därmed inom ett område som kunde omfattas av speciella regler för redovisning av mervärdesskatt. Det ankom därför på A-son att sätta sig in i frågan om omsättningen från den verksamheten var undantagen skatteplikt enligt mervärdesskattelagen eller inte.

Det framgår av A-son dokumentation och yttranden att han under revisionen inte vidtog någon annan utredning avseende bolagets hantering av mervärdesskatt än att han stämde av bolagets utgående mervärdesskatt mot dess redovisning och kontrollerade att deklarerad mervärdesskatt överensstämde med bolagets redovisning. Mot bakgrund av de speciella regler som bolaget hade att iaktta i fråga om mervärdesskatt kan dessa åtgärder inte anses tillräckliga. A-son borde ha fördjupat sin granskning för att kunna ta ställning till om bolagets hantering av mervärdesskatt i detta avseende var korrekt eller inte. Genom att inte genomföra en godtagbar granskning av bolagets hantering av mervärdesskatt har han åsidosatt god revisionssed.

A-son har i nu nämnt avseende åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran är en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.