Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2013-1257

(2014-02-14)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son en varning.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

Inledning

Revisorsnämnden (RN) har fått en anmälan avseende godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Ärendet gäller ett revisionsuppdrag i ett aktiebolag för räkenskapsåret 2012. Aktierna i bolaget ägdes av en person som också var bolagets enda ordinarie styrelseledamot. Enligt årsredovisningen, som är daterad den 2 juli 2013, uppgick nettoomsättningen till knappt 2,3 mnkr och balansomslutningen till omkring 320 tkr. Bolagets verksamhet bestod i att tillhandahålla personlig assistans.

Bolagets styrelseledamot har uppgett att bolaget den 8 augusti 2013 fick en underrättelse från Bolagsverket om att myndigheten inte hade fått in årsredovisning, revisionsberättelse eller fastställelseintyg. Trots att hon försökte, gick det inte att nå A-son förrän i slutet av augusti 2013. Enligt styrelseledamoten hade A-son då alla uppgifter och underskrifter som han behövde och skulle skicka in handlingarna till Bolagsverket. I början av september 2013 fick bolaget en underrättelse från Bolagsverket med en påminnelse och uppgift om att en förseningsavgift om 5.000 kr hade påförts bolaget. A-sons revisionsberättelse är daterad den 25 oktober 2013.

Dokumentationen

RN har tagit del av A-sons dokumentation för det aktuella räkenskapsåret. I dokumentationen ingår bl.a. ett uppdragsbrev daterat den 26 juni 2013 enligt vilket han åtog sig revisionen av bolaget.

Enligt en handling benämnd Tidsbudgetering planerade A-son att revisionen av räkenskaperna skulle ta totalt 13 timmar att utföra. Dokumentet är daterat den 17 oktober 2013.

På A-sons arbetsblad anges att revisionen är genomförd den 17 oktober 2013. Hans sammanfattande noteringar är daterade den 25 oktober 2013, dvs. samma dag som revisionsberättelsen. Ett uttalande från företagsledningen är daterat samma datum. Av e-postkommunikation framgår att A-son hade haft kontakt med bolagets styrelseledamot den 22 och 23 oktober 2013.

A-sons yttranden

Han valdes till revisor i bolaget våren 2012 och har även avgett revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011. Den 29 april 2013 tog han kontakt med bolagets styrelseledamot för att informera sig om bl.a. tider och planering för att få bokslutet för räkenskapsåret 2012 i god tid. Styrelseledamoten återkom den 6 maj 2013 med information om att bolaget hade anlitat en ny redovisningskonsult för att snabba upp bokslutsarbetet. Den 2 juli 2013 fick han bolagets räkenskaper och SIE-filer av redovisningskonsulten. Han kom tillbaka från sin semester i slutet av augusti och kunde påbörja revisionsarbetet i början av september 2013.

Han blev tvungen att byta ut sin revisorsassistent på uppdraget då det under slutet av september framkom att denne hade ändrat bokslutet och upprättat ytterligare en årsredovisning utöver den som redovisningskonsulten hade upprättat. En ny assistent utsågs i mitten av oktober varvid en ny granskning gjordes och ny dokumentation upprättades.

RN gör följande bedömning

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska aktieägarna inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. Enligt 8 kap. 3 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) ska ett aktiebolags årsredovisning och revisionsberättelse ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. I förevarande fall innebär detta att bolaget skulle ha hållit bolagsstämma senast den 30 juni 2013 och att årsredovisningen och revisionsberättelsen skulle ha getts in till Bolagsverket senast den 31 juli 2013.

A-son har varit skyldig att planera revisionsarbetet så att de tidsfrister som uppställs i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen med rimlig säkerhet skulle kunna hållas. Eftersom hans kontakter med bolaget i april och maj 2013 inte gav något resultat, skulle han ha påmint bolaget om att han behövde få tillgång till räkenskaperna i så god tid att bolaget haft möjlighet att följa aktiebolagslagens och årsredovisningslagens bestämmelser. Om muntliga påpekanden inte hade hörsammats, borde han skriftligen ha erinrat styrelsen om dess skyldigheter.1 Genom att inte vidta någon av dessa åtgärder har han åsidosatt god revisionssed.

I ärendet har framgått att A-son fick bolagets räkenskaper och SIE-filer den 2 juli 2013. Enligt hans planering beräknades revisionen ta 13 timmar att genomföra. Hans revisionsberättelse är daterad den 25 oktober 2013, vilket innebär att han förfogade över bolagets räkenskaper under tre och en halv månad innan granskningen avslutades. Som skäl för att revisionen inte kunde slutföras förrän denna dag har han anfört dels att han kom tillbaka från sin semester först i augusti 2013, dels att han såg sig tvungen att byta ut revisorsassistenten på uppdraget och att en ny assistent genomförde en ny granskning som påbörjades i mitten av oktober 2013. RN konstaterar att A-sons förklaringar till varför revisionen kunde avslutas först den 25 oktober 2013 inte kan förklara eller ursäkta den passivitet han har uppvisat vid utförandet av uppdraget. Vidare konstaterar RN att hans agerande har bidragit till att bolaget har belastats med kostnader av Bolagsverket.

Genom att inte utföra revisionen inom rimlig tid från det att han fick tillgång till bolagets räkenskaper har A-son åsidosatt god revisionssed.

A-son har i nu nämnda avseenden åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det förhållandet att han dröjt under lång tid efter mottagandet av årsredovisningen med att upprätta en revisionsberättelse är allvarligt, i synnerhet som han måste ha förstått att detta skulle få kännbara konsekvenser för bolaget. RN anser därför att han ska meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.

Se t.ex. RNs beslut den 10 december 2010 i ärende dnr 2010-697, referat D 43/10 i RNs praxis.

FARs kommentar

Sent genomförd revision i sig tillräckligt för varning

Ärendet illustrerar åter igen vikten av att planera revisionsarbetet och kommunicera med kunden i god tid. Vad som här kan noteras är att RN anser att det förhållandet att revisorn dröjt under lång tid efter mottagandet av årsredovisningen med att upprätta en revisionsberättelse i sig är så pass allvarligt att det medför en varning. Spannet för att meddela disciplinpåföljden ”varning” är alltså mycket stort, vilket bekräftas vid en genomgång av ärendena som behandlats vid sammanträdet den 14 februari.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...