Revisorsnämnden meddelar revisionsbolaget X AB en varning.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörande.

1 Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har hämtat in utdrag från Skatteverket avseende det registrerade revisionsbolagets X AB (revisionsbolaget) skattekonto för perioden 1 mars 2011–15 januari 2014. Eftersom återkommande underskott påträffades har RN beslutat att öppna ett disciplinärende rörande revisionsbolaget.

2 RNs utredning och revisionsbolagets uppgifter i ärendet

Av skattekontoutdraget framgår bl.a. följande. Den 1 mars 2011 redovisades ett underskott på skattekontot med 1,8 mnkr. Såväl år 2011 som år 2012 bokfördes inbetalningarna på skattekontot för sent under perioden mars–december. Saldon överfördes till Kronofogdemyndigheten, den 1 september 2012 med 1,1 mnkr, och den 5 januari respektive den 2 februari 2013 med 1,5 mnkr respektive 28 tkr. Inbetalningar till skattekontot har regelmässigt gjorts för sent under hela perioden, som mest med 42 dagar. De inbetalda beloppen har varierat mellan 535 tkr och 2,3 mnkr. Förseningsavgifter för periodisk sammanställning påfördes vid fem tillfällen under perioden och förseningsavgift avseende moms/arbetsgivardeklaration påfördes vid ett tillfälle år 2011. Efter den 1 mars 2013 gjordes inbetalningar till skattekontot med viss försening vid fem tillfällen. Förseningarna uppgick till mellan en och nio dagar. Den 15 januari 2014 redovisades saldot på skattekontot med 3 tkr.

Av utdrag ur Bolagsverkets näringslivsregister kan utläsas att registrering av bolagets nuvarande verkställande direktör gjordes den 8 mars 2013 och gäller från och med den 21 februari 2013.

Revisionsbolaget har, genom sin verkställande direktör, uppgett följande.

Revisionsbolagets tidigare huvudägare hade under åren 2010–2012 investerat kraftigt i ett servicekoncept för entreprenörer med medel från bl.a. revisionsverksamheten i revisionsbolaget. Genom detta förfarande försattes revisionsbolaget i finansiella svårigheter vilket resulterade i en likviditetsmässigt akut situation hösten 2012. Som ett resultat av revisionsbolagets situation fanns inte likvida medel i tillräcklig utsträckning för att betala bl.a. förfallna skatter och avgifter i rätt tid. Då situationen befarades bli bestående inleddes under hösten 2012 samtal om ett övertagande av revisionsbolaget. Överlåtelsen genomfördes den 21 februari 2013 efter många månaders arbete. En ny ledning tillsattes och revisionsbolaget tillfördes ett kapitaltillskott om 6 mnkr från den nya huvudägaren. Först den 1 november 2013 var verksamheten i revisionsbolaget helt separerad från den tidigare huvudägarens verksamhet. Revisionsbolagets verksamhet var historiskt sett god och genom att frigöra verksamheten från andra åtaganden skapades möjlighet till en framtida utveckling och tillväxt. Att det även efter att bolaget fått en ny huvudägare förekommit smärre förseningar med betalning av skatter och avgifter beror bl.a. på stora ersättningskrav från den tidigare huvudägaren avseende revisionsbolagets åtkomst till information för att kunna fortsätta bedriva verksamheten.

Den verkställande direktören har tillagt att koncernen för den kortsiktiga finansieringen av rörelsekapitalbehovet hade en kreditlimit mot en bank om 5,3 mnkr som under hösten 2011 minskades till 4 mnkr. Detta skapade en besvärlig likviditetssituation för bolagen i gruppen.

3 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) får varning eller erinran ges den som åsidosätter sina skyldigheter som revisor. Om omständigheterna är synnerligen försvårande får auktorisationen eller godkännandet upphävas. I 34 § första stycket samma lag sägs att föreskrifterna i 32 § även gäller för registrerade revisionsbolag.

I ett förarbetsuttalande till 32 § andra stycket revisorslagen sägs att bestämmelsen normalt enbart blir tillämplig inom ramen för revisionsverksamhet1, men att den även aktualiseras om en revisor, vid eller genom utövande av annan verksamhet, har överträtt revisorslagens bestämmelser. Vidare sägs att även andra överträdelser av god revisorssed utanför revisionsverksamheten kan föranleda att en revisor blir föremål för disciplinära åtgärder enligt den aktuella bestämmelsen.2

Av god revisorssed följer ett allmänt krav på revisorer att bedriva sin yrkesutövning under ordnade former och att sträva efter sunda ekonomiska förhållanden.3

Revisionsbolaget har under större delen av den period RN granskat grovt misskött sina ekonomiska angelägenheter genom att inte betala skatter och avgifter med väsentliga belopp i rätt tid. Mot den ovan angivna bakgrunden finner RN att bolaget därigenom har åsidosatt sina skyldigheter som registrerat revisionsbolag.

Revisionsbolaget ska på grund av de ovan behandlade försummelserna meddelas en disciplinär åtgärd. Vid bestämmandet av denna åtgärd beaktar RN följande.

Omständigheterna är sådana att det finns anledning att, i linje med RNs praxis, överväga ett upphävande av bolagets registrering. Vad som har uppgetts från bolagets sida om att bolagets tidigare betalningsförsummelser berodde på den tidigare företagsledningen får emellertid godtas. Bolaget har idag en ny ledning och det finns inte anledning att anta att den nya ledningen hade del i bolagets tidigare beslut. Risken för misskötsel av det slag som tidigare förekommit framstår därför som liten. Det är i och för sig allvarligt att det även under senare tid har förekommit mindre betalningsförsummelser. Omständigheterna är emellertid inte sådana att de påkallar ett upphävande av bolagets registrering. I stället bör revisionsbolaget meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket och 34 § första stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN revisionsbolaget varning.

Begreppet definieras i 2 § 8 revisorslagen.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

Se FARs rekommendation EtikR 1 Yrkesetiska regler – regel 1.

FARs kommentar

Registrerat revisionsbolag meddelades varning med anledning av sena betalningar av skatter och avgifter

RN bekräftar sin praxis (se även ärendena nedan) under senare år om vikten för såväl kvalificerade revisorer som registrerade revisionsföretag att sköta sina ekonomiska angelägenheter, särskilt vad gäller att redovisa och betala skatter och avgifter. Så sent som i december 2013 (dnr 2013-19) nekades ett revisionsföretag fortsatt registrering på grund av sådana försummelser. Även i det fallet angavs skälen till förseningarna ha varit likviditetsproblem pga. stora investeringar. Skillnaden i det nu aktuella fallet är att företagsledningen helt har bytts ut, vilket RN särskilt framhåller i sin motivering.