Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2013-1585

(2015-02-19)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. Av en rapport från FAR framgår att FARs kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet bedömde att A-son inte uppfyller den kvalitetsnivå som förutsätts enligt god revisorssed och god revisionssed. Rapporten har föranlett Revisorsnämnden (RN) att öppna detta disciplinärende. RNs utredning har omfattat de tre revisionsuppdrag och räkenskapsår som ingick i kvalitetskontrollen. Av dessa ingår två aktiebolag i RNs beslut och benämns här industribolaget och konstruktionsbolaget, båda med räkenskapsåret 1 september 2011–31 augusti 2012. Vidare har RN inhämtat revisionsdokumentationen för ytterligare tre av A-son revisionsuppdrag som omfattats av RNs utredning men som inte ingår i RNs beslut.

Industribolaget bedrev tillverkning och försäljning av utrustning för industrin. Konstruktionsbolaget bedrev serviceverksamhet samt ombyggnads- och reparationsverksamhet av utrustning inom processindustrin.

A-son avgav för båda bolagen revisionsberättelser som inte avvek från standardutformningen.

2 Uttalande från företagsledningen

Årsredovisningen för industribolaget är daterad den 31 januari 2013 och A-son revisionsberättelse den 20 februari 2013. Ett uttalande från företagsledningen är daterat den 31 oktober 2012. I uttalandet bekräftar styrelseledamoten att han är ansvarig för årsredovisningens riktighet och att den upprättats i enlighet med god revisionssed i Sverige. Han bekräftar vidare att det inte har förekommit några händelser efter balansdagen som skulle kunna medföra justering av resultat och ställning eller behöva upplysas om i förvaltningsberättelsen.

A-son har uppgett följande.

I samband med möte med industribolagets verkställande ledning den 31 oktober 2012 var granskningen av årsbokslutet genomförd. Det kvarstod därefter att granska årsredovisningen. I samband med att granskningen av årsbokslutet avslutades fann han det praktiskt möjligt att redan då inhämta företagsledningens uttalande. Alla väsentliga frågor som skulle kunna påverka den finansiella rapporten diskuterades på detta avslutande möte. Han konstaterade att det inte förelåg några oklarheter eller behov av ytterligare information som skulle kunna utgöra materiella skäl för korrigeringar eller som särskilt skulle behöva belysas i årsredovisningen. Han är medveten om att det alltid kan vara bättre att inhämta företagsledningens uttalande i så nära anslutning till avlämnandet av revisionsberättelsen som möjligt. Hans samlade bedömning var att det var praktiskt och tillräckligt att inhämta uttalandet redan i samband med granskningen av årsbokslutet.

RN gör följande bedömning.

Av ISA 580 Skriftliga uttalanden p. 10 framgår att revisorn ska begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har uppfyllt sitt ansvar för upprättandet av årsredovisningen enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Detta innefattar, där så är relevant, att årsredovisningen ger en rättvisande bild enligt villkoren i revisionsuppdraget. Vidare ska revisorn enligt ISA 580 p. 11 begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har försett revisorn med all relevant information och åtkomst enligt villkoren för revisionsuppdraget samt att alla transaktioner har bokförts och avspeglas i årsredovisningen. Enligt ISA 580 p. 14 ska datumet för de skriftliga uttalandena vara så nära datumet för revisionsberättelsen för årsredovisningen som det är praktiskt möjligt, dock inte efter det datumet.

Företagsledningens uttalande vad avser industribolaget var daterat tre månader innan det fanns en årsredovisning att granska. Genom att hämta in uttalandet från företagsledningen för tidigt har A-son åsidosatt god revisionssed.

3 Granskning av efterföljande händelser

Av dokumentationen för industribolaget kan inte utläsas om A-son hade granskat efterföljande händelser innan han i februari 2013 avgav revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011/12. Den enda anteckning med anknytning till denna fråga är att han har antecknat att den fortsatta driften inte bedömdes vara i fara då det efterföljande räkenskapsåret hade ”börjat väldigt bra”.

I dokumentationen för konstruktionsbolaget finns en resultatrapport för september 2012 med ett resultat om minus 1,3 mnkr. A-son har antecknat att all fakturering för september 2012 inte var ”utförd” och att bolaget räknade med ett starkt räkenskapsår 2012/13. Av dokumentationen kan inte utläsas om han bedömde storleken på den fakturering för september som inte hade gjorts. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 september 2011–31 augusti 2012 är daterad den 16 oktober 2012. Av hans dokumentation kan i övrigt inte utläsas om han hade granskat efterföljande händelser.

A-son har uppgett följande.

Den granskning han gjorde för industribolaget avseende tiden mellan datum för den finansiella rapporten och dagen för hans revisionsberättelse var i viss mån begränsad, men relevant och tillräcklig. Granskningen fokuserades dels på att bolagets orderingång hade ökat väsentligt, dels på att resultatet för den efterföljande perioden utvecklades positivt. Då företaget per balansdagen även var välkonsoliderat bedömde han inte att behovet av att utföra någon utökad granskning ”i detta avseende” var nödvändigt. Som framgår av hans dokumentation granskade han kundfakturor för tiden juni– september 2012. Han dokumenterade motsvarande granskning avseende leverantörsskulderna för tid både före och efter balansdagen. För både kundfordringar och leverantörsskulder dokumenterade han vad han bedömde som väsentligt för bedömningen av årsbokslutet och sin slutsats. Den administrativa personalen är mycket noggrann vad avser periodisering av kostnader så att ett rättvisande resultat ska kunna redovisas.

I samband med granskningen av efterföljande händelser, dvs. uppföljning av konstruktionsbolagets resultat i nära anslutning till hans lämnade revisionsberättelse, kunde han fastslå att all fakturering i bolaget inte var upprättad då han avgav revisionsberättelsen. Det gick enkelt att fastslå att redovisningen saknade rimliga intäkter. Han gjorde en övergripande kontroll av de poster i redovisningen som direkt skulle vara föremål för vidarefakturering och summerade dem till cirka 1,6 mnkr. Av beloppet hade cirka 0,5 mnkr fakturerats. Bolagets uppdrag sträcker sig normalt över en längre period och det är därför normalt att faktureringen ligger i ofas. Han bedömde det inte vara realistiskt att kräva att septemberfaktureringen skulle vara klar och bokförd redan i den preliminära septemberrapporten.

RN gör följande bedömning.

Av 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att det i förvaltningsberättelsen ska lämnas upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.

Enligt ISA 560 Efterföljande händelser p. 6 ska revisorn utföra granskningsåtgärder som ger honom eller henne tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att han eller hon har uppmärksammat alla händelser, som har inträffat mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport och som kräver justering av eller upplysning i de finansiella rapporterna.

Som exempel på sådana granskningsåtgärder som avses i den angivna standarden kan nämnas genomgång av de rutiner som företagsledningen har infört för att uppmärksamma efterföljande händelser och genomläsning av protokoll från bolagsstämmor och styrelsesammanträden. Andra exempel på granskningsåtgärder är förfrågningar rörande förhållanden som har diskuterats vid ännu inte protokollförda möten efter räkenskapsårets utgång, förfrågningar hos företagsledningen om händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång och genomgång av företagets senaste delårsrapport, om en sådan finns. De nämnda granskningsåtgärderna är avsedda att komplettera sådan granskning som har genomförts i syfte att få fram revisionsbevis för saldon på balansdagen, såsom exempelvis avklippskontroller.

De revisionsåtgärder som A-son har uppgett att han utförde för att granska efterföljande händelser var inte tillräckliga för att uppfylla kraven i ISA 560. Granskningen var därför bristfällig. Genom att inte vid de här aktuella revisionerna granska efterföljande händelser på ett godtagbart sätt har A-son åsidosatt god revisionssed.

4 RNs sammanfattande bedömning

A-son har för ett bolag hämtat in ett uttalande från företagsledningen för tidigt. Han har vidare inte granskat efterföljande händelser i två bolag på ett godtagbart sätt. Han har i nu nämnda avseenden åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att den disciplinära åtgärden kan stanna vid erinran.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

FARs kommentar

Datering av uttalande från företagsledningen enligt ISA 580

FAR vill påminna om att företagsledningens yttrande ska avges så nära tidpunkten för avgivandet revisionsberättelsen som det är praktiskt möjligt, dock inte efter detta datum.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...