Revisorsnämnden avslår X KBs ansökan om fortsatt registrering som revisionsbolag.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Bakgrund

X KB (revisionsbolaget) har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om registrering som revisionsbolag. Ansökan inkom den 23 januari 2014.

2 RNs utredning och uppgifter i ärendet

RN har inhämtat ett yttrande från Skatteverket. I yttrandet har Skatteverket påtalat att revisionsbolaget vid flera tillfällen har haft underskott på skattekontot vilket har fått till följd att betalningskrav skickats till revisionsbolaget, senast vid avstämningsdagen den 1 september 2013.

Detta har föranlett RN att hämta in en utskrift från Skatteverket av revisionsbolagets samtliga transaktioner på skattekontot bl.a. avseende åren 2012–2014. Av kontoutdraget framgår följande. Med början i februari 2012 bokfördes inbetalningar till skattekontot regelmässigt för sent. Endast under maj och juni 2012 bokfördes inbetalning i rätt tid, dvs. betalningar bokfördes i rätt tid vid två av totalt 25 betalningstillfällen. Förseningarna uppgick vid flertalet tillfällen till en dag och som mest till fyra dagar och avsåg såväl debiterad preliminärskatt som mervärdesskatt, innehållen källskatt och sociala avgifter. Beloppen varierade mellan 18 000 kr och 2,3 mnkr. Den 21 februari 2014 redovisades ett underskott på skattekontot med 11 368 kr. Under perioden november 2012–november 2013 har därutöver fyra förseningsavgifter påförts avseende periodisk sammanställning.

Revisionsbolaget har uppgett följande.

Revisionsbolaget har redovisat och betalat mervärdesskatt, innehållen källskatt och sociala avgifter i rätt tid. Däremot har debiterad preliminärskatt inte betalats i tid. Periodiska sammanställningar har inte heller upprättats i rätt tid.

I samband med bokslutsarbetet uppmärksammade företagsledningen i revisionsbolaget att den debiterade preliminärskatten inte hade inbetalats i rätt tid samt att den periodiska sammanställningen inte hade hanterats korrekt. Detta hade i sin tur lett till att skattekontot redovisade underskott.

Under år 2012 slutade revisionsbolagets ekonomichef varvid en redovisningskonsult anlitades. Under år 2013 har en anställd skött redovisningen. I samband med överlämnandet uppstod inkörningsproblem som nu anses vara övervunna. Rutiner har införts för att fortsättningsvis säkerställa att den debiterade preliminärskatten och den periodiska sammanställningen hanteras korrekt. Beloppen på skattekontot var inte väsentliga men revisionsbolaget ser likväl mycket allvarligt på de brister i avstämningar som förekommit.

3 RNs bedömning

Av 11 § revisorslagen (2001:883) framgår vilka grundkrav som ställs på bolag i vilka revisionsverksamhet bedrivs. Av 13 § samma lag framgår att ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i bl.a. 11 §. Ett av dessa krav är att bolaget i fråga är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i. Som exempel på när detta inte är fallet nämns i ett förarbetsuttalande att bolaget har varit inblandat i brottslig verksamhet.1 I samma förarbetsuttalande hänvisas även till motsvarande krav för godkända och auktoriserade revisorer. Dessa krav har behandlats i förarbetena till 1995 års revisorslag.2 I författningskommentaren till 4 § nämnda lag uttalas att det allmänna redbarhetskravet är avsett att markera att prövningen ska ta sikte på frågan om den sökandes allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet motsvarar de krav som bör ställas på en revisor. I kravet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan underlåten betalning eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som revisor. Det är dock endast vid upprepade betalningsförsummelser och allvarlig misskötsel som sökandens lämplighet kan ifrågasättas.3 Vidare följer av god revisorssed ett allmänt krav på revisorer att bedriva sin yrkesutövning under ordnade former och att sträva efter sunda ekonomiska förhållanden.4

Lagstiftarens krav på lämplighet avspeglas också i den nuvarande revisorslagens bestämmelser om disciplinära åtgärder. Av 32 § framgår bl.a. att disciplinära åtgärder kan vidtas också mot den som åsidosätter sina skyldigheter som ställföreträdare för revisionsföretag. Bestämmelsen är i första hand avsedd för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. deklaration eller inbetalning av skatt. Revisorn kan då meddelas en varning. Om omständigheterna är synnerligen försvårande, kan auktorisationen eller godkännandet upphävas. Detta torde kunna bli aktuellt t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat föreläggande att avge deklaration eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.5

Det kan därutöver konstateras att det område inom vilket revisionsbolaget har åsidosatt sina skyldigheter är ett sådant som revisorer i sin granskande verksamhet har anledning att ägna särskild uppmärksamhet. Misskötsamhet i skatte- och avgiftshänseende hör till de överträdelser som regelmässigt ska föranleda en anmärkning i revisionsberättelsen.

Revisionsbolaget har misskött sina ekonomiska angelägenheter genom att i upprepade fall under en längre tid inte betala skatter och avgifter i rätt tid. Även om förseningarna inte varit av längre slag har de varit mycket frekventa och har förekommit så sent som i februari 2014. RN anser därför att det finns anledning att ifrågasätta hur det slaget av uppgifter, som bolaget misskött, i framtiden kommer att fullgöras. Sammantaget finner RN att revisionsbolaget för närvarande inte kan anses uppfylla det krav på lämplighet som måste ställas på ett registrerat revisionsbolag. Vad bolaget har anfört om skälen till förseningarna och att beloppen inte varit väsentliga föranleder inte någon annan bedömning. Revisionsbolagets ansökan om registrering ska därför avslås.

RN avslår X KBs ansökan om registrering.

Prop. 2008/09:135 s 140.

Lagen (1995:528) om revisorer.

Prop. 1994/95:152 s. 72.

Se FARs rekommendation EtikR 1 Yrkesetiska regler – regel 1.

Prop. 2000/01:146 s.111.

FARs kommentar

Revisionsföretag nekades registrering på grund av för sena betalningar av skatter och avgifter

RN har funnit att revisionsbolaget ”för närvarande” inte uppfyller de krav på lämplighet som kan ställas på ett registrerat revisionsbolag. Frågan inställer sig hur långt tillbaka i tiden dylika förseelser måste ligga för att kraven på lämplighet ska anses uppfyllda och företaget på nytt kan ansöka och beviljas registrering?