Revisorsnämnden upphäver A-sons auktorisation som revisor med omedelbar verkan.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende den auktoriserade revisorn A-son. I anmälan ifrågasätts om han bedriver sin revisionsverksamhet i X AB (revisionsbyrån) under ordnade former. Anmälan har föranlett RN att öppna detta disciplinärende.

2 Betalning av skatter och avgifter

RN har från Skatteverket hämtat in revisionsbyråns skattekontoutdrag för tiden 1 januari 2011–24 september 2015. Av utdraget framgår att revisionsbyrån vid upprepade tillfällen har försummat att betala skatter och avgifter i rätt tid.

Under år 2011 gjordes betalning i rätt tid vid två betalningstillfällen. De belopp som skulle betalas den 14 november respektive den 12 december 2011, totalt 155 tkr, betalades med 26 tkr den 12 december och med 135 tkr den 21 december. Saldot på skattekontot uppgick därefter till 2 tkr. Övriga månader gjordes inbetalning med någon enstaka dags försening, utöver den betalning som skulle ha gjorts den 17 augusti; den gjordes genom fyra delbetalningar under perioden 17 augusti–29 augusti. Under året påfördes även förseningsavgift avseende för sent ingiven inkomstdeklaration.

Under år 2012 betalades skatter och avgifter i rätt tid vid ett betalningstillfälle. Vid tre betalningstillfällen gjordes inbetalningar en eller två dagar för sent. De inbetalningar som skulle ha gjorts den 12 april, den 17 augusti respektive den 12 december betalades 34, 31 respektive 39 dagar för sent. Skulden på skattekontot uppgick vid dessa datum till 71 tkr, 285 tkr respektive 26 tkr. Övriga månader gjordes inbetalningarna med mellan sju och 16 dagars försening. Underskottet på skattekontot uppgick år 2012 som mest till 285 tkr.

Under år 2013 betalades skatter och avgifter i rätt tid vid ett betalningstillfälle och med upp till en veckas försening vid fyra betalningstillfällen. Vid övriga betalningstillfällen var revisionsbyrån försenad med mellan 15 och 39 dagar, varvid skuldbeloppen varierade mellan 72 och 288 tkr. I mars påfördes en förseningsavgift avseende en för sent lämnad arbetsgivardeklaration för november 2012. Underskottet på skattekontot uppgick som mest till 305 tkr.

År 2014 betalades skatter och avgifter i rätt tid eller med någon dags försening under det första halvåret. Belopp som skulle ha betalats den 12 augusti, totalt 501 tkr, reglerades med 150 tkr den 19 augusti och med resterande belopp vid fem tillfällen under perioden 16–26 september. Betalningar som skulle ha gjorts den 12 november respektive den 12 december, totalt 150 tkr, bokfördes på skattekontot den 30 december. Underskottet på skattekontot uppgick under år 2014 som mest till 469 tkr och var vid årets utgång 23 tkr.

Den 3 januari 2015 överlämnades ett belopp om 23 tkr till Kronofogdemyndigheten. Detta belopp är registrerat som betalt på skattekontot den 15 januari 2015. Under resten av år 2015, fram t.o.m. den 24 september 2015, gjordes betalningar i rätt tid vid två betalningstillfällen och i övrigt med som mest tre dagars försening.

A-son har anfört följande.

De sena inbetalningarna berodde oftast på likviditetsbrist vid de ordinarie inbetalningstillfällena. Vid två tillfällen år 2012 berodde förseningarna på en brand i revisionsbyråns lokaler. Att ett belopp överlämnades till Kronofogdemyndigheten berodde inte på likviditetsbrist utan enbart på att han gjorde en felaktig beräkning av vilket belopp som skulle betalas. Detta upptäckte han då han kontrollerade skattekontot före redovisningen av skattedeklarationen i januari 2015. Han betalade beloppet omedelbart.

3 Sent avgivna årsredovisningar

RN har tagit del av årsredovisningarna för revisionsbyrån för räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013. Årsredovisningarna är daterade den 9 december 2012, den 6 mars 2014 respektive den 2 februari 2015.1 För dessa räkenskapsår avgavs årsredovisningarna således nästan 12, drygt 14 samt drygt 13 månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2014 hade den 18 oktober 2015 ännu inte kommit in till Bolagsverket.

A-son har anfört följande.

Förseningen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 berodde bl.a. på att lokalen där revisionsverksamheten bedrevs drabbades av en brand i april 2012, varvid verksamheten fick flyttas till en ny lokal och all dokumentation fick saneras. Avbrottet på grund av branden gjorde att arbetsbelastningen blev hög. Förseningen av årsredovisningen berodde även på ett avbrott i samband med att en nära anhörig till honom gick bort i juni 2012. Att årsredovisningen blev sent upprättad även för räkenskapsåret 2012 berodde på hög arbetsbelastning under maj och juni. Samma förhållande påverkade även årsredovisningen för räkenskapsåret 2013, men då tillkom att han blev sjuk i november 2014 och fortsatte att vara så fram till jul samt till och från därefter. Vad gäller årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 hann han inte få klart denna till den 30 juni 2015. Anledningen till detta var den höga arbetsbelastningen för att hinna få klart alla kunders revisioner före den 30 juni. Eftersom hans revisor gick på semester den 1 juli, fanns det ingen möjlighet att få in årsredovisningen till Bolagsverket före den 31 juli. Han kom tillbaka från sin semester den 10 augusti 2015 och har därefter haft fullt upp och därför inte hunnit göra klart årsredovisningen. Han avser att färdigställa årsredovisningen så snart som möjligt.

Årsredovisningarna inkom till Bolagsverket i nära anslutning till det att de upprättades.

4 RNs bedömning

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) framgår att en revisor som åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för ett revisionsföretag får meddelas varning. Om det är tillräckligt, får RN i stället meddela en erinran. Om omständigheterna är synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas.

För att en kvalificerad revisor ska vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl sina uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte ska rubbas är han eller hon skyldig att följa de regler och bestämmelser som gäller för verksamheten. Av god revisorssed följer vidare att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på en revisor att i sin revisionsverksamhet sköta sina åligganden bl.a. i fråga om skatter och avgifter ställs mycket högt.

Som framgår av de redovisade uppgifterna ur revisionsbyråns skattekontoutdrag har bristerna i form av sena betalningar av skatter och avgifter pågått under en lång tid och med väsentliga belopp. Revisionsbyrån har även påförts förseningsavgifter och i ett fall fått ett belopp överfört till Kronofogdemyndigheten.

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska aktieägarna inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram en årsredovisning och en revisionsberättelse. Detta innebär att årsredovisningen måste vara upprättad och reviderad senast vid detta tillfälle. Vidare följer av 8 kap. 1 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) att en bestyrkt kopia av årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Om kopior av årsredovisning och revisionsberättelse inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång, ska bolaget betala en förseningsavgift enligt 8 kap. 6 § samma lag. Om bolaget inte kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse inom elva månader från räkenskapsårets utgång, ska Bolagsverket enligt 25 kap. 11 § första stycket i aktiebolagslagen besluta att bolaget ska gå i likvidation.

Revisionsbyråns årsredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014 upprättades inte i sådan tid att det var möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2014 var den 18 oktober 2015 ännu inte upprättad.

I egenskap av styrelseledamot ålåg det A-son att se till att revisionsbyrån skötte sina skyldigheter i ovan behandlade avseenden. Han har gett olika förklaringar till varför han brustit i sina åligganden. Vad gäller förseningarna med inbetalningen av skatter och avgifter har han anfört att dessa oftast har berott på likviditetsbrist vid de ordinarie betalningstillfällena. Beträffande de för sent avgivna årsredovisningarna har han uppgett att han, på grund av olika omständigheter som har lett till att han hamnat i tidsnöd, har prioriterat sitt klientarbete framför sina skyldigheter som företrädare för revisionsbyrån. RN anser inte att de förklaringar som A-son har angett kan ursäkta så långvariga och återkommande brister som det här har varit fråga om. Genom de försummelser som RN har redogjort för ovan har A-son åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för ett revisionsföretag på sätt som avses i 32 § revisorslagen. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Vid bestämmandet av den disciplinära åtgärden beaktar RN följande.

Bestämmelsen om revisorns ansvar som ställföreträdare för revisionsföretag är i första hand avsedd för fall då skyldigheter mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. om revisionsföretaget inte har fullgjort sina skyldigheter i frågan om deklarationer eller inbetalning av skatt. Den möjlighet som 32 § ger att i ett sådant fall upphäva auktorisationen eller godkännandet torde enligt förarbetena till revisorslagen kunna bli aktuell t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat förelägganden att avge deklarationer eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.2

Det som ligger A-son till last är allvarligt. Det är försvårande att revisionsbyrån under lång tid har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter inom områden där en revisor i sin yrkesutövning har en lagstadgad skyldighet att påtala fel och brister.

Sammantaget får omständigheterna anses vara synnerligen försvårande i den mening som avses i 32 § andra stycket revisorslagen. A-sons auktorisation som revisor bör därför upphävas med omedelbar verkan.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) upphäver RN A-sons auktorisation som revisor. Med stöd av 35 § andra stycket samma lag bestämmer RN att beslutet ska gälla omedelbart.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

FARs kommentar

Förlorad titel på grund av brister i skötseln av den egna verksamheten

Medlemmarna påminns återigen om vikten av att bedriva sin verksamhet under ordnade former. Förseningar med företagets förpliktelser enligt lag innebär stor risk att revisorn förlorar sin auktorisation eller sitt godkännande.