Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2014-1187

(2016-04-01)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har underrättats om att auktoriserade revisorn A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll och att FARs kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet efter den genomförda kontrollen har bedömt att A-son inte kan anses bedriva sin revisionsverksamhet enligt god revisorssed och god revisionssed. Rapporten har föranlett RN att öppna detta disciplinärende. RNs utredning har omfattat en uppföljning av kontrollantens iakttagelser beträffande de tre revisionsuppdrag och räkenskapsår som ingick i dennes kontroll. Nedan kommenteras A-sons revisionsarbete i två av uppdragen, här benämnda A-bolaget, och B-bolaget. Vidare har RN granskat revisionsdokumentationen för ytterligare två av A-sons revisionsuppdrag, nämligen X-bolaget samt Y-bolaget. Bolagens omsättning och balansomslutning för de granskade räkenskapsåren framgår av nedanstående uppställning (belopp i mnkr).

Bolag

Räkenskapsår

Omsättning

Balansomslutning

A-bolaget

2012

55,1

19,7

B-bolaget

2011-07-01–2012-06-30

53,9

43,3

X-bolaget

2013

14,8

2,6

Y-bolaget

2013

3,9

1,3

A-son har i revisionsberättelsen för Y-bolaget anmärkt på att bolaget inte i tid har betalat skatter och avgifter. För övriga bolag har han lämnat revisionsberättelser som inte avviker från standardutformningen.

2 Granskning av skatter och avgifter

Av uppgifter i A-sons dokumentation framgår att han hade uppmärksammat att A-bolaget vid flera tillfällen under året gjort inbetalningar till skattekontot för sent vilket medfört räntekostnader om ca 100 tkr.

A-son har till RN uppgett följande.

Det är korrekt att han av förbiseende råkade glömma att i revisionsberättelsen anmärka på försenade betalningar på skattekontot. Bolaget ingår i en grupp om åtta bolag som alla har samma ägare. För de övriga sju bolagen har han avgett revisionsberättelser som avvek från standardutformningen.

RN gör följande bedömning.

Enligt 9 kap. 34 § 4 aktiebolagslagen (2005:551) ska revisorn anmärka i revisionsberättelsen om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen (2011:1244).1

Det är genom A-sons dokumentation och hans yttranden till RN utrett att A-bolaget inte i rätt tid hade betalat skatter och avgifter och att han var medveten om detta. Förseningarna var av sådan omfattning att de hade föranlett räntekostnader för bolaget om totalt 100 tkr under räkenskapsåret och var därmed väsentliga i relation till bolagets omsättning om 55,1 mnkr. Han skulle därför ha anmärkt på dessa brister i sin revisionsberättelse. Genom att underlåta att i revisionsberättelsen anmärka på att bolaget inte i rätt tid betalat skatter och avgifter har A-son åsidosatt god revisionssed.

1 kap. 1 och 2 §§ skattebetalningslagen före den 1 januari 2012.

3 Uttalande från företagsledningen (A-bolaget, B-bolaget, X-bolaget och Y-bolaget)

Det uttalande från företagsledningen i A-bolaget som finns i A-sons dokumentation är daterat den 16 maj 2013. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är daterade den 23 april 2013.

I dokumentationen för B-bolaget finns ett uttalande från företagsledningen daterat den 25 september 2012. Årsredovisningen och A-sons revisionsberättelse för B-bolaget är daterade den 28 november 2012.

De uttalanden från företagsledningen som finns i A-sons dokumentation för X-bolaget respektive Y-bolaget är inte daterade.

A-son har till RN uppgett följande.

Uttalandet från företagsledningen i A-bolaget lämnades till bolagets ekonomiansvarige under veckan före midsommar. Han erhöll det påskrivna uttalandet i retur direkt efter midsommarhelgen. Han har ingen förklaring till dateringen på dokumentet.

Han upprättade uttalandet för B-bolaget i förväg varvid den dagens datum åsattes dokumentet. Underskriften gjordes i samband med att revisionen påbörjades.

Vad avser X-bolaget framställde han dokumentet och överlämnade det till bolaget innan han påbörjade revisionen utan att ange datum på dokumentet. Han fick det i retur innan han avgav revisionsberättelsen. Han godtog uttalandet då det avsåg räkenskapsåret med balansdag den 31 december 2013.

Beträffande Y-bolaget framställde han dokumentet och överlämnade det till bolaget innan han påbörjade revisionen utan att ange datum på dokumentet. Han fick det i samband med att han avslutade revisionen. Han godtog uttalandet då det avsåg räkenskapsåret med balansdag den 31 december 2013.

RN gör följande bedömning.

Av ISA 580 Skriftliga uttalanden p. 10 framgår att revisorn ska begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har uppfyllt sitt ansvar för upprättandet av årsredovisningen enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Detta innefattar, där så är relevant, att årsredovisningen ger en rättvisande bild enligt villkoren i revisionsuppdraget. Vidare ska revisorn enligt p. 11 begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har försett revisorn med all relevant information och åtkomst enligt villkoren för revisionsuppdraget samt att alla transaktioner har bokförts och avspeglas i årsredovisningen. Enligt p. 14 ska datumet för de skriftliga uttalandena vara så nära datumet för revisionsberättelsen för årsredovisningen som det är praktiskt möjligt.

A-son har i ett fall avgett revisionsberättelse innan han hade tillgång till ett uttalande från företagsledningen. I ett fall har han godtagit ett uttalande som var daterat två månader innan han avgav revisionsberättelse för bolaget och innan årsredovisningen hade upprättats. Slutligen har han i två fall godtagit uttalanden som inte var daterade. Han har härigenom åsidosatt god revisionssed.

4 RNs sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd

A-son har underlåtit att i revisionsberättelsen för ett bolag anmärka på att bolaget inte i rätt tid hade betalat skatter och avgifter. Han har även avseende fyra bolag godtagit skriftliga uttalanden från företagsledningen som inte uppfyller kraven enligt ISA 580 vad gäller dateringen.

A-son har genom sina försummelser åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas disciplinär åtgärd. RN finner att den disciplinära åtgärden kan stanna vid en erinran.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

FARs kommentar

Återkommande kritik för brister i inhämtande av uttalande från företagsledningen enligt ISA 580

FAR noterar att i fem av de ärenden som avgjordes 1 april (dnr 2014-1508, dnr 2015-932, dnr 2014-1187, dnr 2015-340, dnr 2015-732) fick revisorn kritik för olika brister angående inhämtande av uttalande från företagsledningen. Det har rört sig om att uttalanden inte har inhämtats alls, att uttalandet daterats någon dag efter avgivandet av revisionsberättelsen, att uttalandet har varit odaterat och i något fall hade uttalandet inhämtats flera månader innan revisionen avslutades. Det kan konstateras att RN konsekvent vid sin genomgång av disciplinärenden granskar att yttrande från företagsledningen enligt ISA 580 har inhämtats, att det har skett i nära anslutning till revisionsberättelsens avgivande samt att det inte har undertecknats efter revisionsberättelsen har avgetts. Det är viktigt att man som revisor bygger upp rutiner för att uppfylla kraven i ISA 580.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...