Revisorsnämnden avskriver disciplinärendet.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har med anledning av uppgifter i media öppnat ett disciplinärende avseende auktoriserade revisorn A-son. Ärendet rör hans revision av ett moderbolag i en koncern. RNs granskning har omfattat räkenskapsåren 2011–2013.

A-son var huvudansvarig revisor i moderbolaget och ansvarig koncernrevisor. En annan auktoriserad revisor som var verksam inom samma revisionsföretag undertecknade revisions- och koncernrevisionsberättelsen tillsammans med honom. Den andra revisorn var även huvudansvarig revisor i ett av moderbolagets dotterbolag. RN har även öppnat ett disciplinärende avseende den andra revisorn avseende bl.a. revisionen av dotterbolaget, se RNs ärende med dnr 2014-1273. Även det ärendet har omfattat räkenskapsåren 2011–2013. RN har denna dag avskrivit ärendet avseende den andra revisorn.

Den utredning som RN har gjort har innefattat en bedömning av om de iakttagelser som den huvudansvarige revisorn i dotterbolaget gjorde i samband med granskningen av intäktsredovisningen i det bolaget borde föranlett A-son att vidta ytterligare åtgärder i samband med sin koncernrevision. RN har i det nyss nämnda ärendet inte funnit grund för att kritisera revisionen i dotterbolaget. Det finns därmed inte heller grund för att kritisera A-sons revision av moderbolaget och koncernen för de aktuella räkenskapsåren. Ärendet avseende A-son ska därför avskrivas.

RNs beslut

Ärendet avskrivs.

FARs kommentar

Avskrivningar i uppmärksammat ärende

FAR noterar att RN gjort avsteg från sin princip att inte lämna motiverade avskrivningsbeslut. Detta förekommer i princip endast i medialt uppmärksammade ärenden.