Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2014-1507

(2015-11-06)

Revisorsnämnden upphäver A-sons auktorisation som revisor med omedelbar verkan.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. Av en rapport från FAR framgår att kontrollanten har bedömt att A-son inte kan anses bedriva sin revisionsverksamhet enligt god revisorssed och god revisionssed. Rapporten har lett till att Revisorsnämnden (RN) har öppnat detta disciplinärende.

RN har granskat hur A-son har skött betalningarna av skatter och avgifter i den enskilda näringsverksamhet i vilken han bedriver sin revisionsverksamhet.

2 RNs utredning

RN har inhämtat skattekontoutdrag för A-son från Skatteverket för perioden 1 januari 2011–20 augusti 2015. Av skattekontoutdragen framgår följande.

År 2011 skedde inbetalningarna till skattekontot med någon enstaka dags försening vid sex tillfällen.

År 2012 var inbetalningarna försenade vid nio tillfällen med mellan sex och 40 dagar. Skulden till Skatteverket uppgick som mest till 43 tkr.

År 2013 var inbetalningarna till skattekontot försenade vid fem tillfällen. Vid ett av dessa var förseningen två dagar, vid ett tillfälle tio dagar, medan förseningarna vid två betalningstillfällen uppgick till ca 30 dagar innan de debiterade beloppen var betalda i sin helhet. Ett negativt saldo per den 5 januari 2013 om 17 tkr överlämnades den dagen till Kronofogdemyndigheten. Betalningen av beloppet redovisades på skattekontot den 18 januari 2013. Den 6 april 2013 överfördes ett belopp om 19 tkr till Kronofogdemyndigheten. Beloppet reglerades den 24 april 2013. Skulden till Skatteverket uppgick som mest till 202 tkr.

År 2014 uppgick förseningarna till mellan sju och 15 dagar vid sex tillfällen. Vid ett betalningstillfälle var förseningen tre dagar, vid tre tillfällen en dag. Vid två betalningstillfällen gjordes betalningarna i rätt tid. Skulden till Skatteverket uppgick som mest till drygt 36 tkr.

Preliminärskatt och mervärdesskatt om totalt 59 tkr, som skulle ha betalats den 12 februari 2015, reglerades delvis i mars med 25 tkr. I mars 2015 skulle även preliminärskatt och kvarstående skatt enligt 2014 års taxering ha betalats in med totalt 66 tkr. Ett belopp om 60 tkr överlämnades den 4 april 2015 till Kronofogdemyndigheten. Därefter visade skattekontot, efter påförda kostnadsräntor, ett underskott om 43 tkr. Efter betalningar, gjorda under perioden 15–23 april 2015, redovisades ett nollsaldo på skattekontot. Skulden till Kronofogdemyndigheten reglerades i tre poster under perioden 25 april–24 juni 2015. De skatter som skulle ha varit betalda den 12 maj respektive den 12 juni 2015 blev betalda i sin helhet först den 9 juni respektive den 23 juni samma år. Under den följande tiden fram till och med den 20 augusti 2015 gjordes betalningarna till Skatteverket i rätt tid.

A-son tillämpade kvartalsredovisning för mervärdesskatt. Under perioden maj 2011–februari 2014 var han vid fem tillfällen i dröjsmål med ingivandet av mervärdesskattedeklarationerna. Deklarationerna registrerades hos Skatteverket med en försening om mellan fem och nio dagar.

A-son har uppgett följande.

För ett antal år sedan hamnade han i privata ekonomiska svårigheter. Därefter har han periodvis haft svårt att fullgöra sina skyldigheter att betala skatter och avgifter inom föreskriven tid. Han anser emellertid att detta inte på något sätt har påverkat hans arbete som en i alla avseenden oberoende auktoriserad revisor.

3 RNs bedömning

För att en kvalificerad revisor ska vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl sina uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte ska rubbas är han eller hon skyldig att följa de regler som gäller för verksamheten. Av god revisorssed följer vidare att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på en revisor att i sin revisionsverksamhet sköta sina åligganden i fråga om skatter och avgifter ställs mycket högt.

Som framgår av de redovisade uppgifterna ur skattekontoutdragen har bristerna i form av sena betalningar av skatter och avgifter pågått under en lång tid. A-son har också flera gånger blivit restförd hos Kronofogdemyndigheten. Därtill kommer att han flera gånger har försummat att i rätt tid upprätta och ge in mervärdesskattedeklarationer. Det som ligger honom till last är alltså upprepade försummelser av olika slag under en tidsperiod av flera år.

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) framgår det att om en revisor åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för ett revisionsföretag, får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får RN i stället meddela en erinran. Om omständigheterna är synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas.

En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare betraktas som ett revisionsföretag.1 När A-son har försummat bl.a. att i rätt tid betala skatter och avgifter som belöper på verksamheten har han därför – i den mening som avses i 32 § andra stycket revisorslagen – åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för ett revisionsföretag. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Vid bestämmandet av den disciplinära åtgärden beaktar RN följande.

Bestämmelsen om revisorns ansvar som ställföreträdare för revisionsföretag är i första hand avsedd för fall då skyldigheter mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. om revisionsföretaget inte har fullgjort sina skyldigheter i frågan om deklarationer eller inbetalning av skatt. Den möjlighet som 32 § revisorslagen ger att i ett sådant fall upphäva auktorisationen eller godkännandet torde enligt förarbetena till revisorslagen kunna bli aktuell t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat förelägganden att avge deklarationer eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.2

Det som ligger A-son till last är allvarligt. Vad han anfört om privata ekonomiska svårigheter medför ingen annan bedömning. Det är försvårande att försummelserna har pågått under en lång tid och inom områden där en revisor i sin revisionsverksamhet har en lagstadgad skyldighet att påtala fel och brister.

Sammantaget får omständigheterna anses vara synnerligen försvårande i den mening som avses i 32 § andra stycket revisorslagen. A-sons auktorisation som revisor bör därför upphävas med omedelbar verkan.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) upphäver RN A-sons auktorisation som revisor. Med stöd av 35 § andra stycket samma lag bestämmer RN att beslutet ska gälla omedelbart.

Se 2 § 4 revisorslagen.

Prop. 2000/01:146 s. 111.

FARs kommentar

Förlorad titel på grund av brister i skötseln av den egna verksamheten

Medlemmarna påminns återigen om vikten av att bedriva sin verksamhet under ordnade former. Förseningar med företagets förpliktelser enligt lag innebär stor risk att revisorn förlorar sin auktorisation eller sitt godkännande.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...