Revisorsnämndens övriga beslut

Dnr 2015-23

(2016-02-25)

Revisorsnämnden avslår A-sons ansökan om fortsatt auktorisation som revisor.

FAR har kommenterat detta ansökningsärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Bakgrund och tillämpliga bestämmelser

För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisation eller godkännande som revisor krävs enligt 1 § Revisorsnämndens (RN) föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering bl.a. att sökanden under de fem år1 som närmast föregår ansökan har utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar (det s.k. praktikkravet). Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten (nedan lagstadgad revision). Enligt 3 § samma föreskrifter kan RN, om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om undantag från de nu nämnda kraven.

Med revisionsverksamhet avses enligt 2 § 8 revisorslagen:

 1. verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt

 2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a.

A-son har hos RN ansökt om fortsatt auktorisation som revisor. Hon har i sin ansökan angett att hon inte uppfyller kravet på 1500 timmar revisionsverksamhet och begärt att myndigheten på grund av särskilda skäl ska besluta om undantag från detta krav.

Enligt 18 § revisorslagen (2001:883) gäller auktorisation som revisor i fem år.

2 A-sons uppgifter i ärendet

A-son har i sin ansökan angett följande.

Hon har en heltidstjänst hos Y AB (Y AB) i Stockholm och är för närvarande föräldraledig. Sedan hon år 2011 erhöll godkännande och sedermera auktorisation som revisor har hon utövat totalt 758 timmar revisionsverksamhet. Alla dessa timmar avser lagstadgad revision.

Under de senaste fem åren har hon under ca 21 månader varit föräldraledig eller sjukskriven i samband med föräldraledighet, vilket bör beaktas. Utöver den tid som definieras som revisionsverksamhet enligt revisorslagen har hon arbetat med frågor som varit så nära förknippade med revisionsverksamhet att det bör räknas henne tillgodo vid RNs prövning. Arbetet gällde projekt som innebar att hon fick särskild sakkunskap inom redovisningsområdet. Under den aktuella perioden bedrev hon bl.a. utbildning inom kvalificerad redovisning avseende såväl svensk normgivning som International Financial Reporting Standards (IFRS). Utbildningarna hölls för Y ABs seniora revisorer samt externa kursdeltagare. Hon arbetade även med utveckling av olika mallar och verktyg som används vid granskningen av Y ABs revisionsklienter. Vidare stöttade hon företag som på grund av lagkrav eller börskrav eller frivilligt konverterade till IFRS eller K3. Arbetet inkluderade att hålla sig uppdaterad på de aktuella regelverken samt på svåra redovisningsfrågor som uppkommer inom olika branscher. Nedlagd tid uppgår till mer än 1500 timmar under den senaste femårsperioden. Hon har också genomgått fortbildning inom revisionsområdet om mer än 90 timmar.

Hennes bedömning är att hon under den kommande femårsperioden kommer att uppfylla praktikkravet med god marginal.

3 RNs bedömning

RN har i beslutets inledning redogjort för innehållet i de bestämmelser som är relevanta vid prövningen av A-sons ansökan.

Det kan konstateras att A-son uppfyller kravet på att under den senaste femårsperioden ha utövat lagstadgad revision omfattande mer än 750 timmar. Däremot uppfyller hon inte kravet på att totalt ha utövat revisionsverksamhet om minst 1 500 timmar. Hon kan därför inte beviljas fortsatt auktorisation som revisor enligt 1 § RNs föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering. Den fråga som då uppkommer är huruvida det föreligger sådana särskilda skäl som gör att RN med stöd av undantagsbestämmelsen i 3 § samma föreskrifter kan bifalla hennes ansökan.

RN har som allmän utgångspunkt att de timkrav som ställs upp i föreskrifterna är lågt satta i förhållande till vad som får anses utgöra en normal årsarbetstid. Att det finns stöd för denna uppfattning illustreras i förevarande fall av att A-son, trots föräldraledighet och därmed sammanhängande sjukskrivning, under den gångna femårsperioden har redovisat en sammanlagd arbetstid i revisions- och redovisningsfrågor om mer än 2 200 timmar.

Huvudsyftet med ett krav på visst antal timmar revisionsverksamhet är att de personer som är ensamt behöriga att utföra viss lagstadgad revision ska upprätthålla de färdigheter och den yrkesskicklighet som krävs för detta arbete. Samtidigt bör det finnas utrymme för revisorer att ägna tid även åt annan verksamhet än sedvanliga revisionsuppdrag utan att det därmed blir omöjligt att redovisa det antal timmar revisionsverksamhet som krävs för fortsatt auktorisation eller godkännande. Enligt RNs uppfattning tillvaratar de nuvarande bestämmelserna, med kravet på 1 500 timmar revisionsverksamhet under femårsperioden, båda de ovan nämnda intressena.

Även om A-son uppfyller kravet i fråga om lagstadgad revision saknar hon nästan hälften av de timmar som krävs för att nå upp till det totala praktikkravet på 1 500 timmar revisionsverksamhet. De mer än 1 500 timmars arbete rörande redovisningsfrågor som hon har åberopat utgör inte revisionsverksamhet och kan enligt RNs uppfattning inte anses medföra att det i det aktuella fallet finns särskilda skäl för att bevilja hennes ansökan.

Med anledning av att A-son har uppgett att hon under den senaste femårsperioden har genomgått fortbildning vill RN framhålla att det krav på fortbildning som ställs upp i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer och i 5 § RNs föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet är ett sidoordnat krav som gäller utöver praktikkravet.

Vad slutligen gäller den omständigheten att A-son bedömer att hon under nästa femårsperiod skulle komma att uppfylla praktikkravet vill RN vidare framhålla att bedömningen av om kravet har uppfyllts eller inte är bakåtblickande. Ett påstående om att hon skulle uppfylla kravet under nästkommande period är därför inget som kan läggas till grund för att bevilja hennes nu aktuella ansökan.

Mot nu angiven bakgrund finner RN att det, även med beaktande av hennes föräldraledighet och därmed sammanhängande sjukskrivning, saknas särskilda skäl för att bevilja A-son det sökta undantaget. Hennes ansökan om fortsatt auktorisation som revisor kan därför inte bifallas.

RN avslår A-sons ansökan.

FARs kommentar

Praktikkravet avgörande vid ansökan om förnyelse

Beslutet understryker vikten som RN lägger vid kravet på att en revisor ska upprätthålla sin kompetens genom revisionsverksamhet. Revisorn hade i det aktuella ärendet varit föräldraledig och sjukskriven, vilka är omständigheter som har beaktats vid RNs prövning. I det här fallet har revisorn inte prioriterat att upprätthålla praktikkravet utan i stället ägnat mertiden av sin arbetstid åt verksamhet som inte var revisionsverksamhet. Av beslutet framgår att praktikkravet på 1 500 timmars revisionsverksamhet inte kan ersättas av andra arbetsuppgifter även om de är av nytta för revisorn i yrkesutövningen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...