Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son. Enligt anmälaren är A-son sedan flera år ordinarie styrelseledamot i en idrottsförening (hädanefter föreningen) som bedriver elitverksamhet. Anmälan har lett till att RN har öppnat det här disciplinärendet.

2 A-sons dokumentation och uppgifter till RN

Av RNs utredning framgår att A-son har sju revisionsklienter som sponsrar föreningen och en revisionsklient i vilken en styrelseledamot i föreningen är delägare och styrelseledamot.

I sina oberoendeanalyser för uppdragen i de sju förstnämnda revisionsklienterna har A-son angett att det faktum att klienterna sponsrar föreningen inte påverkar hans opartiskhet eller självständighet (nedan används begreppet oberoende). Han har härvid bl.a. hänvisat till att revisionsklienternas nivå på sponsringen är låg i förhållande till klienternas storlek och föreningens reklamintäkter, att revisionsklienterna även sponsrar andra lokala föreningar och att han inte deltar i föreningens försäljningsarbete.

I sin oberoendeanalys för det sistnämnda revisionsuppdraget har A-son angett att hans oberoende inte påverkas av att både han och revisionsklientens delägare sitter i föreningens styrelse. Som skäl för detta har han hänvisat till att den berörde styrelseledamoten äger en fjärdedel av revisionsklienten genom ett annat bolag, att styrelseledamoten enbart arbetar med tekniska frågor i klientföretaget och inte är inblandad i ekonomin, att det sammanlagt finns sju styrelseledamöter i föreningen och att styrelseledamotskollegan och han själv utöver de angivna kopplingarna inte har någon relation med varandra.

A-son har i sina yttranden till RN uppgett följande.

Han har varit styrelseledamot i föreningen sedan år 2009. Ingen av styrelseledamöterna i föreningen får eller har fått något arvode för sin insats. Klubbens policy är att styrelseuppdraget är ideellt. Föreningen har en liten ekonomi jämfört med många andra elitklubbar. Omsättningen har de senaste tio åren legat på 20–30 miljoner kronor per år.

Arbetet i styrelsen består av möten en gång i månaden. Mötena tar i snitt två och en halv timme i anspråk. Besluten som fattas rör oftast elitverksamheten. Det förekommer även diskussioner om och beslut i strategiska frågor, såsom värdegrund, framtida inriktning, samhällsengagemang, jämställdhet och integration. På mötena avrapporteras även verksamheten genom föredragningar av tjänstemän i föreningen. Han har själv varit aktiv inom fotbollen som spelare och ledare i många år. Utöver ekonomiska frågor är det därför sådana frågor som är hans kompetensområde i styrelsen. Styrelseledamöterna arbetar inte operativt.

En tredjedel av föreningens intäkter består av reklamintäkter. Han har några revisionsklienter som har tecknat sponsorpaket med föreningen. Två klienter sponsrar i intervallet 50 000–99 000 kronor, medan fem klienter sponsrar i intervallet 25 000–49 000 kronor. Ingen av klienterna kan anses ha så stor betydelse för föreningen att detta kan påverka hans oberoende på något sätt. Det är föreningens egen personal som sköter dess marknadsförings- och försäljningsarbete.

En av de andra styrelseledamöterna i föreningen är även delägare och styrelseledamot i en av hans revisionsklienter. I sin bedömning av om styrelseuppdraget skulle kunna komma i konflikt med detta revisionsuppdrag har han beaktat följande. Föreningens styrelse består av sju personer. Varken han eller den aktuella styrelseledamoten är ordförande i styrelsen. Den nämnde styrelseledamoten är inte heller huvudägare i revisionsklienten utan intar en mindre roll och i revisionsklientens styrelse finns ytterligare tre andra ledamöter. Varken han själv eller någon i det nätverk där han är verksam har en personlig relation till revisionsklienten.

Hans samlade bedömning är att uppdraget som styrelseledamot i föreningen inte rubbar förtroendet för hans oberoende som revisor.

3 RNs bedömning

Enligt 32 § tredje stycket revisorslagen (2001:883) får varning eller erinran inte ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet. Det är inte visat att A-son fick del av RNs underrättelse i detta ärende före den 2 april 2015. Den prövning av förekomsten av förtroenderubbande sidoverksamhet som görs i det följande är därför begränsad till tiden efter den 2 april 2010.

En revisor får, enligt 25 § första stycket revisorslagen, inte utöva sidoverksamhet, dvs. annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har naturligt samband med revisionsverksamhet, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision (s.k. förtroenderubbande sidoverksamhet).1

I förarbetena till revisorslagen uttalas att en sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet kan innebära en sådan risk för revisorns opartiskhet och självständighet att revisorn inte bör ha uppdraget. Där uttalas också att revisionens intressenter över huvud taget inte bör behöva räkna med att en revisor innehar sidouppdrag som kan gå ut över eller komma i konflikt med revisionsuppdraget och att tillsynsmyndigheten alltid bör kunna ingripa om revisorns sidoverksamhet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns oberoende.2

Ett uppdrag i en ideell förening av det slag som A-son har innehaft behöver i och för sig inte vara förtroenderubbande. I detta fall har det emellertid avsett en förening med omfattande verksamhet – med, som det måste antas, vissa affärsmässiga inslag – och förhållandevis hög omsättning. Redan uppdraget som sådant har därför varit ägnat att rubba förtroendet för honom. I detta fall tillkommer att föreningen har sponsrats av sju av hans revisionsklienter och att en annan av föreningens styrelseledamöter också är delägare och styrelseledamot i en av A-sons revisionsklienter. Detta har inneburit ytterligare risker för att förtroendet för A-son skulle komma att rubbas.

Dessa omständigheter innebär att A-son, genom att inneha ett uppdrag som styrelseledamot i den aktuella föreningen, i strid mot 25 § revisorslagen har utövat förtroenderubbande sidoverksamhet. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran är en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son erinran.

Se t.ex. RNs beslut av den 19 mars 2009, dnr 2009-106, RNs beslut av den 27 mars 2014, dnr 2014-146 samt RNs beslut av den 18 december 2014, dnr 2014-1439.

Prop. 2000/01:146 s. 55.

FARs kommentar

Sidouppdrag som styrelseledamot i idrottsförening var förtroenderubbande

Det kan vara värt att lägga på minnet att även om det är fråga om ett uppdrag i en ideell förening, kan dess verksamhet vara av sådan omfattning att sidouppdraget bedöms som förtroenderubbande för revisorns opartiskhet och självständighet. Uppkommer det dessutom beröringspunkter med revisionskunder i form av sponsring av föreningen eller som styrelseledamot i föreningen finns det naturligtvis än mer anledning att överväga om sidouppdraget är otillåtet.