Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda auktoriserade revisorn A-sons revision av ett aktiebolag, nedan benämnt energibolaget, avseende räkenskapsåret 2014.

RN har tagit del av A-sons dokumentation för år 2014 avseende energibolaget. RN har också haft tillgång till hans dokumentation för år 2014 avseende ett dotterbolag till energibolaget. Nedan behandlas endast frågor som rör energibolaget.

Av utredningsmaterialet framgår följande.

Både energibolagets årsredovisning och A-sons revisionsberättelse är daterade den 30 juni 2015.

Energibolaget hade en fordran om ca 9 mnkr på ett kommunalt bolag, nedan benämnt kraftbolaget.1 Efter en tvist med kraftbolaget träffades en uppgörelse som innebar att energibolaget erhöll ca 3 mnkr av kraftbolaget. Energibolaget skrev därefter av ca 1 mnkr som förlust. Återstoden, 5 mnkr, kvarstod som en tillgång i energibolagets balansräkning under rubriken Fordringar avseende pågående entreprenaduppdrag. Posten hade uppkommit genom att energibolaget hade försökt att gottgöra sin förlust om 5 mnkr genom att väcka talan mot en av sina underleverantörer på motsvarande belopp. Ett rättsligt förfarande pågick vid tingsrätten.

I revisionsberättelsen för energibolaget för år 2014 upplyste A-son om att ett ackord hade fastställts den 18 juni 2015, efter genomförd företagsrekonstruktion.

Enligt ett avtal, rubricerat Avtal om avveckling av entreprenad, uppgick den återstående kontraktssumman till 9,3 mnkr (se avsnitt 2).

2 Information i energibolagets årsredovisning samt rubricering av fordran på leverantör

I årsredovisningen upplyste energibolaget om att en kontrollbalansräkning hade upprättats per den 30 november 2014 i vilken hade konstaterats att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Vidare angavs att ansökan om företagsrekonstruktion hade lämnats in till en tingsrätt den 29 december 2014 samt att ackordsförhandling därefter hade genomförts och att tingsrätten i beslut den 18 juni 2015 hade fastställt det föreslagna ackordet.

I årsredovisningen saknades dock information om att ackordet inte hade vunnit laga kraft, att ackordet som hade fastställts av tingsrätten innebar att skulderna sattes ned till 25 procent av skuldbeloppet, att det pågick en tvist med en underleverantör och att ett belopp om 5 mnkr kunde vara tvistigt. Av A-sons dokumentation kan inte utläsas om han påtalade för bolaget att sådan information borde tillkomma i förvaltningsberättelsen.

Som framgått ovan ingick det i årsredovisningen en fordran om 5 mnkr på en underleverantör, upptagen under rubriken Fordringar avseende pågående entreprenaduppdrag. Av A-sons dokumentation kan inte utläsas om han, innan han den 30 juni 2015 avgav sin revisionsberättelse, reflekterade över om det var korrekt att låta beloppet rubriceras som om det per balansdagen den 31 december 2014 fortfarande pågick ett entreprenaduppdrag.

A-son har förelagts att förklara varför han inte påtalade för styrelsen att information i de ovan nämnda frågorna borde ha lämnats i årsredovisningen och varför han godtog att fordran om 5 mnkr rubricerades på det sätt som skedde.

A-son har tillställt RN ett dokument, rubricerat Avtal om avveckling av entreprenad och daterat den 9 september 2014. Avtalet är undertecknat av representanter för kraftbolaget och energibolaget. Av avtalet framgår att kraftbolaget av den återstående kontraktssumman om 9,3 mnkr skulle betala 3 mnkr. I avtalet uppges att entreprenaden skulle anses vara avlämnad den 9 september 2014.

A-son har anfört följande.

Av förvaltningsberättelsen framgår att ackordsförhandlingar hade genomförts och att tingsrätten i beslut den 18 juni 2015 hade fastställt det föreslagna ackordet. Det väsentliga var enligt hans bedömning att göra läsaren uppmärksam på att ett ackord hade ingått som en del i företagsrekonstruktionen. Eftersom det inte var aktuellt att någon eventuell ackordsvinst skulle ingå i resultatet för år 2014, bedömde han att informationen i förvaltningsberättelsen angående ackordet var tillräcklig. När han avgav sin revisionsberättelse, var tingsrättens beslut inte överklagat. Beslutet överklagades dock för att senare vinna laga kraft. Det är möjligt att information om laga kraft kunde ha lagts till för att ytterligare belysa ackordets gång.

Ett bolags arbete med bokslut och årsredovisning utförs inte sällan samtidigt som revisorn utför delar av sitt granskningsarbete. Det är naturligt att bolagets ledning och revisor under denna period diskuterar och ifrågasätter detaljer i bokslutet och i årsredovisningen. Så var fallet även under hans revision av energibolaget. Dessa diskussioner utmynnade bl.a. i bolagets utformning av förvaltningsberättelsen, vilken då även innefattade all information om bolagets ansträngda situation, t.ex. information om kontrollbalansräkning, företagsrekonstruktion och ackord. Eftersom han efter dessa diskussioner godtog bolagets motiveringar, fanns det ingen anledning för honom att påtala något för styrelsen.

Vilka risker och osäkerhetsfaktorer som ska anses väsentliga för ett bolag får bedömas från fall till fall och med beaktande av i vilken utsträckning risken eller osäkerheten kan antas få effekt på bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Bolagets ombud ansåg att det var sannolikt att bolaget skulle erhålla betalt för sin fordran. Han delade denna bedömning och ansåg därför att fordran kunde tas upp till sitt nominella belopp. Att i förvaltningsberättelsen ange att bolaget bedömde fordran som osäker skulle inte stämma överens med hur den var upptagen i årsredovisningen. Av denna anledning fann han det inte nödvändigt att påtala för styrelsen att frågan borde uppmärksammas i förvaltningsberättelsen.

Projektet var inte avslutat för bolagets del, eftersom det fanns ett krav på en underleverantör. Bolaget valde då att inte ”stänga” projektet utan låta fordran på underentreprenören ingå i projektet och då även i posten Fordringar avseende pågående entreprenaduppdrag under rubriken Kortfristiga fordringar.

3 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska ett aktiebolag i förvaltningsberättelsen upplysa om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Energibolaget upplyste i förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2014 att det hade ansökt om företagsrekonstruktion och att tingsrätten i beslut den 18 juni 2015 hade fastställt det föreslagna ackordet. Uppgift saknades dock om att beslutet inte hade vunnit kraft. Vidare saknades information om att ackordet innebar att skulderna sattes ned till 25 procent av skuldbeloppet och att det fanns en tvistig fordran om 5,0 mnkr. Samtliga dessa uppgifter var av betydelse för en bedömning av bolagets resultat och ställning.

RN konstaterar vidare att det var missvisande att rubricera den tvistiga fordran i ett avslutat projekt som Fordringar avseende pågående entreprenaduppdrag. Posten borde i stället ha rubricerats som Övrig kortfristig fordran med en notupplysning om att posten var tvistig.

Genom att inte påtala för styrelsen att den i förvaltningsberättelsen skulle ta in information i de ovan nämnda frågorna och att den skulle ändra rubriceringen på den tvistiga fordran har A-son åsidosatt god revisionssed.

A-son har genom dessa försummelser åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas disciplinär åtgärd. RN finner att den disciplinära åtgärden kan stanna vid en erinran.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

FARs kommentar

För lite information i årsredovisningen om efterföljande händelser samt pågående rättstvist ledde till erinran mot revisorn

RNs kritik begränsar sig till att revisorn borde ha påtalat för styrelsen att den i förvaltningsberättelsen skulle ta in mer information samt att den skulle ändra rubriceringen på den tvistiga fordran. FAR noterar att det inte av RNs bedömning framgår om bristerna i årsredovisningen anses vara så väsentliga att de även borde ha lett till en modifiering av revisionsberättelsen. Det skulle ha varit intressant att veta vilken modifiering – om någon – RN i så fall hade ansett vara lämplig.