Revisorsnämndens förhandsbesked

Dnr 2015-1316

(2015-12-17)

Den omständigheten att en person, som är verksam vid samma revisionsbyrå som A-son och bror till en av revisionsbyråns delägare, åtar sig redovisningsuppdrag i aktiebolag där A-son är vald revisor utgör ett hot mot A-sons opartiskhet och själv-ständighet vid revisionen av dessa aktiebolag.

FAR har kommenterat detta förhandsbesked. Kommentaren återges sist i förhandsbeskedet.

Förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883) – uppdrag som vald revisor i aktiebolag där en anställd på revisionsbyrån, tillika bror till en av revisionsbyråns delägare, biträder med redovisningen

Den auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883) om huruvida den omständligheten att en person (nedan redovisningskonsulten), som är verksam vid samma revisionsbyrå som A-son och bror till en av revisionsbyråns delägare, biträder ett aktiebolag med redovisningstjänster utgör ett hot mot A-sons opartiskhet och självständighet vid utförandet av revisionen av dessa bolag.

A-son har angett följande. Y AB (revisionsbyrån), där han är verksam, har fyra anställda auktoriserade eller godkända revisorer. Tre av dessa revisorer är även delägare i revisionsbyrån. A-son innehar 45 procent av röstetalet i revisionsbyrån, medan de andra delägarna innehar 35 procent respektive 20 procent. Revisionsbyrån planerar nu att anställa en redovisningskonsult som är bror till den sistnämnda delägaren.

Redovisningskonsultens arbetsuppgifter kommer främst att utgöras av löpande bokföring och bokslut avseende byråns kombiuppdrag. I dessa uppgifter ingår huvudbokföring, sidoordnad bokföring, bearbetning av underlag för framställning av fakturor och redovisning i reskontra, bearbetning av leverantörsfakturor för framställning av betalningsunderlag och redovisning i reskontra, bearbetning av underlag för löneutbetalningar, utförande av avstämningar, analyser samt andra tjänster med anknytning till redovisning och bokslut. Uppdragen kommer enbart att avse aktiebolag som är klassade som mindre enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fåmansbolag. Det är inte fråga om bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

På RNs förfrågan om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det, trots att presumtionen i första stycket har slagit till, inte finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet har A-son svarat att sådana saknas.

RN gör följande bedömning.

Av 21 § första stycket revisorslagen framgår att en revisor för varje uppdrag i revisionsverksamheten ska pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. I första stycket 1 anges ett antal typsituationer där presumtionen är att revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdraget. En av de situationer som avses är om revisorn eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget (s.k. självgranskningshot). Revisorn behöver enligt 21 § andra stycket revisorslagen inte avböja eller avsäga sig revisionsuppdraget om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det, trots att presumtionen i första stycket har slagit till, inte finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet.

I förarbetena till revisorslagen nämns att bestämmelsen om självgranskningshot blir tillämplig om revisionsuppdraget skulle göra det nödvändigt att granska en fråga i vilken revisorn – eller någon annan inom nätverket – har lämnat råd eller annat biträde i samband med s.k. fristående rådgivning.1

De redovisningstjänster som redovisningskonsulten ska tillhandahålla A-sons revisionsklienter rör områden som typiskt sett omfattas av den efterkommande revisionen. Därtill kommer att en närstående till redovisningskonsulten är delägare i den revisionsbyrå där A-son är verksam. Dessa omständigheter innebär att det, för det fall redovisningskonsulten tillhandahåller de i ansökan beskrivna tjänsterna till A-sons revisionsklienter, föreligger ett självgranskningshot. Det föreligger därmed en presumtion för att A-son inte får åta sig revisionsuppdrag i aktiebolag i vilka redovisningskonsulten biträder vid redovisningen.

Som har framgått ovan behöver en revisor, enligt 21 § andra stycket, inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. A-son har emellertid inte angett några omständigheter eller åtgärder av detta slag.

Prop. 2000/01:146, s. 102.

FARs kommentar

Oberoendehot att en anställd som är bror till en delägare i byrån utför redovisningsuppdrag

Ett kombiuppdrag utgör alltid ett hot mot en revisors opartiskhet och självständighet. Vid sådana uppdrag är det viktigt att motåtgärder vidtas, exempelvis att revisions- och redovisningsuppdragen hålls väl åtskilda. Utan sådana åtgärder kan revisorn inte åta sig revisionsuppdraget. Av RNs beslut framgår att man ser det faktum att redovisningskonsulten inte bara är anställd vid revisionsbyrån, utan också bror till en av delägarna som försvårande. Beslutet innehåller tyvärr inte någon närmare analys av varför oberoendehotet ökar om det är en nära anhörig till en delägare på byrån som sköter redovisningen. Eftersom revisorn inte har angett vilka särskilda omständigheter som kommer att finnas eller motåtgärder som kommer att vidtas för att minska självgranskningshotet är det således svårt att dra några långtgående slutsatser av beslutet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...