Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som revisor i en bostadsrättsförening (nedan föreningen) avseende det brutna räkenskapsåret 2013/2014. Den fråga som varit föremål för RNs utredning är om A-son har kunnat avlämna en revisionsberättelse trots att årsredovisningen inte var fullständigt undertecknad.

2 RNs utredning

Enligt föreningens stadgar ska föreningens styrelse bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Av företagsinformation som RN har inhämtat framgår att styrelsen efter den 11 juni 2014 hade enbart fyra registrerade ledamöter.

Den årsredovisning som föreningens styrelse upprättade är daterad den 17 oktober 2014 och undertecknad av dessa fyra ledamöter.

I ett e-postmeddelande daterat den 13 juni 2014 till föreningens styrelseledamöter har A-son framhållit att om en ledamot avgår före ordinarie stämma väljer styrelsen vanligtvis på nästa styrelsemöte in en av suppleanterna till ordinarie ledamot fram till nästa stämma.

3 A-son uppgifter

A-son har uppgett följande.

Inför revisionen inhämtade hon ett registreringsbevis avseende föreningen. Av detta framgick att endast fyra ledamöter var registrerade. Hon uppmärksammade styrelsen och förvaltaren på förhållandet och frågade om anledningen till detta. Den avgångne ledamoten meddelade då att han hade avgått i förtid. Hon upplyste styrelsen och förvaltaren i ett e-postmeddelande att en suppleant bör ersätta den avgående ledamoten fram till nästa stämma. Ingen av suppleanterna inträdde dock som ledamot varför årsredovisningen kom att undertecknas av de kvarvarande fyra ledamöterna.

Av 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att en årsredovisning ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av p. 3.8 i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar framgår att en årsredovisning ska skrivas under av dem som är styrelseledamöter när årsredovisningen avges. Hon drog därför slutsatsen att en ofullständig styrelse inte hindrar att en årsredovisning avges. I det aktuella fallet hade årsredovisningen undertecknats av samtliga ledamöter som var registrerade i Bolagsverkets näringslivsregister vid dagen för undertecknandet. Hon bedömde därför att årsredovisningen var behörigen avgiven. Hon noterade dock att antalet ledamöter avvek från bestämmelsen i föreningens stadgar. Med anledning av det kontrollerade hon både i stadgarna och i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen) att vakansen inte medförde att styrelsen saknade beslutförhet. Hon konstaterade att det av 6 kap. 1 § föreningslagen framgår att en bostadsrättsförening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter och att det av föreningens stadgar framgår att styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter närvarar och fattar enhälligt beslut. Hon konstaterade vidare att en styrelse enligt 6 kap. 2 § samma lag kan fungera interimistiskt med färre antal ledamöter intill nästa årsstämma förutsatt att stadgarna inte kräver fler ledamöter för beslutförhet. Eftersom ingen av suppleanterna ville träda in och styrelsen enligt stadgarna var beslutför med kvarstående fyra ledamöter, bedömde hon att valet av ny ledamot skjutits upp till nästa årsstämma.

Hennes sammanvägda bedömning var att årsredovisningen var behörigen avgiven och möjlig att revidera.

4 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 2 kap. 7 § första stycket årsredovisningslagen framgår att årsredovisningen för en ekonomisk förening ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter. En årsredovisning som inte uppfyller detta krav är inte formellt avgiven. Vid ett sådant förhållande föreligger det enligt RNs praxis hinder för revisorn att avge revisionsberättelse.1

Har en styrelseledamot i en bostadsrättsförening avsagt sig sitt uppdrag eller föreligger det något annat hinder för en ledamot att fullgöra sitt uppdrag är föreningens suppleanter, så länge de kvarstår i sina uppdrag och det inte heller på annat sätt föreligger hinder för dem att fullgöra sitt uppdrag, skyldiga att träda in och tjänstgöra i styrelsen i den ordinarie ledamotens ställe. Styrelsens ordförande är skyldig att kalla suppleanterna.2 När en suppleant tjänstgör i styrelsen är han eller hon i alla avseenden likställd med ordinarie ledamot.3 Detta innefattar också en skyldighet att underteckna årsredovisningen.

Den aktuella föreningens styrelse skulle enligt stadgarna bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande hade en av ordinarie ledamöterna lämnat sitt uppdrag, något som A-son var medveten om. Eftersom styrelsen därmed bestod av färre ledamöter än vad som angavs i stadgarna, skulle en av suppleanterna ha trätt in i den avgångne ledamotens ställe och undertecknat årsredovisningen.

Då föreningens årsredovisning för det brutna räkenskapsåret 2013/2014 har skrivits under av färre ledamöter än vad som regleras i stadgarna var den inte behörigen undertecknad och därmed inte heller formellt avgiven. Förutsättningar saknades därmed för A-son att avge revisionsberättelse.

Denna bedömning påverkas inte av bestämmelsen i 6 kap. 2 § andra stycket föreningslagen, eftersom den bestämmelsen reglerar endast situationen då det inte finns någon suppleant som kan träda in i den ordinarie ledamotens ställe.

Genom att underteckna revisionsberättelsen trots att årsredovisningen inte var formellt avgiven har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Se bl.a. RNs beslut den 24 januari 2005, dnr 2004-257 (D 3/05 i RNs praxissamling), den 18 september 2009, dnr 2008-548 (D 35/09 i RNs praxissamling) och den 27 oktober 2010, dnr 2009-1598 (D 37/10 i RNs praxissamling).

Jfr Carl Svernlöv, Aktiebolagets suppleanter, 2 uppl. Stockholm 2002, s. 118.

Se NJA 1994 s. 664.