Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2016-391

(2016-06-17)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

A-son har den 25 november 2015 hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om fortsatt godkännande som revisor (dnr 2015-22). Under ärendets handläggning har fråga uppkommit om huruvida han har uppfyllt kravet på fortbildning enligt 6 § förordningen (1995:665) om revisorer, nedan revisorsförordningen, och 5 § RNs föreskrifter RNFS 2001:2 Villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet, nedan RNFS 2001:2. Med anledning av detta har RN öppnat detta disciplinärende.

2 Tillämpliga bestämmelser

Av 6 § jämförd med 3 § revisorsförordningen framgår att en revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som krävs för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

Kravet på fortbildning preciseras närmare i 5 § RNFS 2001:2. Där framgår att revisorer i den omfattning som följer av god revisorssed ska genomgå fortbildning. Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, omfatta minst 100 verifierbara timmar.

De nu nämnda bestämmelserna är grundade på det s.k. revisorsdirektivet.1 Av artikel 13 i direktivet följer att revisorer ska delta i lämpliga fortbildningsprogram för att behålla sina yrkeskunskaper.

När det gäller frågan om vad som ska anses som verifierbar fortbildning kan ledning hämtas i p. 4.1 och 4.2 i FARs rekommendation EtikR 4 Vidareutbildning. Enligt FARs bedömning är endast följande utbildningar sådana som möter de krav på verifierbar fortbildning som ställs i RNs föreskrifter RNFS 2001:2.

 • Externa kurser och seminarier hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut.

 • Företagsinterna kurser och seminarier. Vid internt anordnade kurser ska kursdokumentationen kunna presenteras.

 • Digitala utbildningar (exempelvis webbinarier, ”streamade” seminarier och e-kurser) med kursintyg eller motsvarande.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG.

3 A-sons uppgifter i ärendet

A-son har anfört följande.

Under de fem år som föregår ansökan har han genomgått totalt 45 verifierbara timmar extern fortbildning. Därutöver har han under sammanlagt 240 timmar deltagit i internutbildning på sin revisionsbyrå som han anser bör tillgodoräknas honom vid bedömningen av om han uppfyller fortbildningskravet. Dessa fortbildningstimmar har bestått i att han under en timme per vecka har deltagit vid personalmöten där diverse aktuella händelser som kan vara till nytta för personalen har avhandlats. Om någon i personalen under den då gångna veckan varit på en extern utbildning, tas också kursinnehållet från kursen upp till diskussion. Personalen går då tillsammans igenom och diskuterar och analyserar kursinnehållet. Vid genomgången finns också aktuell kursdokumentation tillgänglig för alla. På det sättet kan hela personalen tillgodogöra sig kursinnehållet och då till en lägre kostnad än om samtliga i personalen hade deltagit på den aktuella kursen. Mot denna bakgrund och då han räknar sig själv som ”överårig” och erfarenhetsmässigt vet att han på flertalet kurser endast brukar ha praktisk nytta av en mindre del av vad som genomgås, har hans filosofi varit att låta sina anställda revisorer delta vid olika externa utbildningar för att dessa därefter ska dela med sig av kunskaperna till övrig personal.

A-son har till RN gett in ett detaljerat underlag för vilka externa utbildningar som hans anställda har genomgått.

4 RNs bedömning

RN har i avsnitt 2 ovan redogjort för innehållet i de bestämmelser som är relevanta vid prövningen.

A-son har gjort gällande att hans deltagande i personalmöten, där han under en timmes tid per vecka tillsammans med sina medarbetare har diskuterat och analyserat innehållet av kurser som medarbetarna har genomgått, bör utgöra sådan verifierbar fortbildning som avses i 5 § RNFS 2001:2.

RN konstaterar att företagsinterna kurser under vissa omständigheter kan anses uppfylla kraven på verifierbar fortbildning. Det måste emellertid i sådana fall vara fråga om organiserade fortbildningsprogram som följer en på förhand upplagd och dokumenterad kursplan och som bygger på ett kursinnehåll som är speciellt avpassat dels för det aktuella tillfället, dels till den tid som står till förfogande för utbildningen.

Den form av kunskapsöverföring inom revisionsbyrån som A-son har redogjort för – kortare interna genomgångar av innehållet i sådan extern utbildning som medarbetare på byrån har genomgått – kan i och för sig vara till stor nytta för upprätthållandet av kompetensen hos personalen. Enligt RNs uppfattning kan emellertid kunskapsöverföring av detta slag inte anses vara av det slag att den kan beaktas vid bedömningen av om en revisor har uppfyllt det författningsreglerade fortbildningskravet. Detta gäller även med beaktande av att genomgångarna i detta fall har anordnats regelbundet och med tillgång till den dokumentation som har utgjort underlag för de externa utbildningarna. De av A-son åberopade 240 timmarna intern utbildning kan därför inte anses uppfylla kraven på verifierbar fortbildning.

Eftersom A-son under den femårsperiod som närmast föregår hans ansökan om fortsatt godkännande har genomgått verifierbar fortbildning om endast 45 timmar, har han inte uppfyllt fortbildningskravet. Genom att inte genomgå fortbildning i föreskriven utsträckning har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

FARs kommentar

Brist på vidareutbildning ledde till erinran

Detta är första gången som RN meddelar en disciplinär åtgärd med anledning av att vidareutbildningskravet inte har uppfyllts. Det noteras att RN 2013 ändrade kraven i sina föreskrifter. Tidigare fanns inget uttryckligt krav på att utbildningen skulle vara verifierbar, utan detta framgick endast genom hänvisning till god revisorssed och därmed FARs regler om vidareutbildning. RN har vid bedömningen av vilka krav som ska ställas på verifierbar utbildning tillämpat anvisningarna i FARs rekommendation EtikR 4 Vidareutbildning. I denna ges också ett exempel på hur dokumentationen för planerad och genomförd vidareutbildning kan struktureras. Som ett stöd i dokumentationen för den som har gått eller anmält sig till en utbildning via FAR finns numera information samlat på www.far.se under Mina utbildningar (inloggning krävs).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...