Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2016-720

(2017-03-31)

Erinran för fakturering till kundbolag vid rådgivning till bolagets ägare samt avsaknad av fortlöpande dokumenterad oberoendeanalys.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har tagit del av information avseende auktoriserade revisorn A-son som har gett anledning att öppna detta disciplinärende. Informationen rör frågor om rådgivning som A-son och en konsult, anställd vid den revisionsbyrå där A-son är verksam, lämnade i samband med ägarförändringar i en koncern under år 2013. A-son var vid den aktuella tiden vald revisor i koncernbolagen (aktiebolag) och i ett av den tidigare huvudägaren ägt aktiebolag som hade bildats inför omstruktureringen av ägandet i koncernen.

2 Fakturering för rådgivningstjänster

I ett antal fakturor som revisionsbyrån ställde ut till bolag i koncernen, och som bl.a. omfattar den lämnade rådgivningen, anges A-son som revisionsbyråns referensperson. Med anledning av att det framstår som att delar av rådgivningen avsåg förhållanden på aktieägarnivå har RN frågat A-son på vilken grund fakturering skedde till bolagen och inte direkt till ägarna.

A-son har uppgett följande.

Vid en genomgång av fakturorna kan han i efterhand konstatera att de innehåller poster som det sannolikt skulle ha varit mer lämpligt att fakturera aktieägarkretsen än bolagen. Han förbisåg denna aspekt när fakturorna skickades. Merparten av konsultationerna avsåg emellertid respektive bolags interna förhållanden.

I en faktura (om 63 350 kr exklusive moms) ingår två poster om totalt 29 700 kr som avser rådgivning i samband med överlåtelse av bolagets aktier.1 I efterhand kan det ifrågasättas om det inte hade varit lämpligare att fakturera parterna i överlåtelsen för denna rådgivning.

I en annan faktura (om 125 216 kr exklusive moms) ingår tio poster om totalt 48 450 kr som avser rådgivning i samband med möten som i olika omfattning hade bäring på affären mellan aktieägarna.2 Denna rådgivning förekom både vid särskilda tillfällen och i samband med andra konsultationer till bolaget. Den skildes därför inte ut från den övriga rådgivningen vid faktureringen. Det kan i efterhand konstateras att det sannolikt hade varit lämpligare att separera dessa poster från den övriga rådgivningen och i stället fakturera parterna i överlåtelsen för arbetet.

Fakturatexten anger att konsultationerna avsåg biträde vid framtagande av aktieöverlåtelseavtal, slutregleringsavtal, konsultavtal, anställningsavtal, aktieägaravtal samt diverse justeringar i dessa avtal.

I fakturatexten anges i huvudsak att posterna avser möten och diskussioner med aktieägarna inför omstruktureringen och vid genomförandet av aktieöverlåtelsen.

3 Dokumentation av revisorns opartiskhet och självständighet

RN har begärt att få ta del av A-sons dokumentation över prövningen av hans opartiskhet och självständighet (nedan benämnt oberoende) i de aktuella revisionsuppdragen. Han har gett in en oberoendeanalys för ett av bolagen och uppgett att det som sägs där gäller för samtliga bolag. Under rubriken självgranskningshot har han beskrivit hur revisionsbyrån biträdde bolaget med vissa redovisningstjänster och skatteberäkningar. Enligt oberoendeanalysen bedömde han dock att dessa tjänster hade organiserats på ett sådant sätt att det inte fanns anledning att ifrågasätta hans oberoende. I analysen nämns inte något om den rådgivning som lämnades i samband med ägarförändringarna i koncernen.

A-son har uppgett följande.

Den oberoendeanalys som han har gett in till RN upprättades under planeringsfasen av revisionen. Revisionsdatabasen var i detta fall gemensam för de aktuella bolagen. Analysen är därför densamma för samtliga bolag. Den initiala bedömning som han gjorde är korrekt men inte fullständig beträffande tre av bolagen till vilka ytterligare fristående rådgivning lämnades med anledning av omstruktureringen. I samband med att han lämnade denna rådgivning och inför avslutandet av revisionen gjorde han ett antal kompletterande bedömningar. På grund av ett förbiseende dokumenterade han inte dessa överväganden.

4 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

4.1 Fakturering av rådgivningstjänster

Arvode för rådgivning avseende överlåtelse av aktier utgör i ett fall som detta en kostnad för aktieägarna. Att en revisor genom sin fakturering möjliggör att ett aktiebolags resultat belastas av kostnader hänförliga till ägarna är inte godtagbart.3 A-son har genom sitt agerande åsidosatt god revisorssed.

Se RNs beslut den 14 september 2006, dnr 2005-1556, D 31/06 i RNs praxissamling.

4.2 Dokumentation av revisorns oberoende

Enligt den så kallade analysmodellen i 21 a § revisorslagen (2001:883) ska en revisor för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes oberoende.4 Av 24 § samma lag följer att revisorer ska dokumentera sådan information som är väsentlig för att revisorns oberoende ska kunna bedömas i efterhand. Ytterligare bestämmelser om dokumentation av oberoendet finns i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Av dokumentationen ska framgå de omständigheter som har identifierats och kan rubba förtroendet för oberoendet, de åtgärder som har vidtagits för att motverka sådana omständigheter och de slutsatser som revisorn har dragit om sitt oberoende vid prövningen enligt analysmodellen (se 2 § 6–8 i de nämnda föreskrifterna).

I fall som det nu aktuella, där fristående rådgivning har lämnats löpande under ett räkenskapsår, är det viktigt att revisorn fortlöpande bedömer och dokumenterar sitt oberoende. Det är inte tillräckligt att han eller hon gör en initial prövning utan oberoendeanalysen måste också uppdateras kontinuerligt i samband med att den fristående rådgivningen lämnas. Det bör även göras en slutlig bedömning av oberoendeförhållandet som dokumenteras inför avgivandet av revisionsberättelsen.

A-son har i de aktuella revisionsuppdragen inte dokumenterat vilka överväganden som han har gjort eller vilka slutsatser som han har dragit beträffande sitt oberoende med anledning av den fristående rådgivningen. Det som han har uppgett hos RN ger visserligen inte grund för bedömningen att den fristående rådgivningen skulle ha varit av sådan art eller omfattning att han inte kunde kvarstå som revisor i bolagen. Enligt RNs mening har han emellertid åsidosatt god revisionssed genom att i tre fall, där fristående rådgivning har lämnats, underlåta att dokumentera sin prövning av oberoendet.

Vid den i detta ärende aktuella tiden fanns motsvarande bestämmelser i 21 § revisorslagen.

4.3 Val av disciplinär åtgärd

A-son har i de två frågor som behandlats ovan åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför ges en disciplinär åtgärd. Vid en samlad bedömning av omständigheterna anser RN att det är tillräckligt att med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddela honom en erinran.

FARs kommentar

Det är lätt hänt att det förbises att oberoendeanalysen kan behöva uppdateras under uppdragets gång, särskilt när fristående rådgivning lämnas löpande under året.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...