Innehåll

Revisorsnämnden beviljar auktoriserade revisorn A-son undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883).

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883). Han har som skäl för sin ansökan anfört följande.

Han har ett barn som har särskilda behov. Han ansöker därför om undantag från anställningsförbudet för att, i enlighet med gällande regelverk, ta en kommunal anställning som barnets assistent. Anställningen omfattar 25 procent av en heltidstjänstgöring. Varken han eller den revisionsbyrå där han är verksam innehar några revisionsuppdrag där hans kommunala anställning riskerar att ge upphov till oberoendekonflikter.

RN gör följande bedömning.

Enligt 12 § första stycket revisorslagen får en revisor endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket samma lag (s.k. ägarbolag). Om det finns särskilda skäl, får dock RN enligt 12 § andra stycket revisorslagen bevilja undantag från denna bestämmelse. Det som A-son har anfört som grund för sin ansökan får anses utgöra sådana särskilda skäl och han bör därför beviljas det begärda undantaget. Undantaget gäller tills vidare så länge som den familjesituation som han har beskrivit består.

Det bör noteras att detta beslut inte innebär något undantag från fortbildningskravet i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer. Beslutet innebär inte heller något undantag från kravet i 1 § RNs föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering att en revisor för att erhålla fortsatt auktorisation ska ha utövat ett visst antal timmar revisionsverksamhet.