Erinran för avsaknad av verifierbar vidareutbildning.

1 Inledning

A-son ansökte den 4 mars 2016 hos Revisorsinspektionen1 om fortsatt auktorisation som revisor (dnr 2016–14). Under ärendets handläggning uppkom frågan om han hade uppfyllt kravet på fortbildning enligt 6 § förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) och 5 § i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (verksamhetsföreskrifterna). Med anledning av denna fråga har Revisorsinspektionen öppnat detta disciplinärende.

Den 1 april 2017 bytte Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen.

2 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han är verksam vid ett mindre revisionsföretag där han är den enda anställde och där han arbetar mindre än 50 procent. På grund av storleken på företaget finns det inte någon formell utbildningsplan. Han diskuterar likväl mycket noggrant med kolleger vid andra byråer vilka områden som måste täckas varje år. De områden inom redovisningen som under de senaste åren har varit i fokus är de nya reglerna för redovisning - K1, K2 och K3 samt Bas 2013 - såväl avseende de formella reglerna som deras tillämpning. Även de nya reglerna för beskattning av stiftelser har varit i fokus. Han har också följt med i facklitteraturen avseende dessa områden och andra områden av intresse för revisionsverksamheten. Han har inte fört någon tidredovisning över den tid han har lagt ner på denna typ av studier, men den uppgår uppskattningsvis till minst 60 timmar årligen. Han har emellertid inte någon dokumentation som styrker att han har genomgått den utbildning som han åberopade i sin ansökan om fortsatt auktorisation.

3 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 3 och 6 §§ revisorsförordningen framgår att en revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som krävs för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet. Kravet på fortbildning preciseras närmare i 5 § verksamhetsföreskrifterna. Där framgår att revisorer i den omfattning som följer av god revisorssed ska genomgå fortbildning. Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, omfatta minst 100 verifierbara timmar.

När det gäller frågan om vad som ska anses utgöra godtagbar fortbildning för att uppnå 100 verifierbara timmar, kan ledning hämtas i branschorganisationen FAR:s rekommendation EtikR 4 Vidareutbildning. Enligt punkterna 4.1 och 4.2 i denna rekommendation utgör följande tre exempel de enda som kan tillgodoräknas som verifierbar utbildning vid en ansökan om förnyelse av auktorisation; externa kurser och seminarier hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut, företagsinterna kurser och seminarier och digitala utbildningar med kursintyg eller motsvarande.

I punkten 4.3 i rekommendationen listas exempel på sådant som inte anses utgöra verifierbar utbildning; att läsa artiklar i olika branschtidningar, nyhetsbrev, nyhetstidningar från branschorgan eller facklitteratur samt att delta i olika utbildningar som inte med lätthet kan verifieras.

A-son har uppgett att hans fortbildning har bestått i att läsa facklitteratur och föra diskussioner om nya regler för redovisning. Revisorsinspektionen anser, i likhet med det som anges i EtikR 4, att detta inte utgör en sådan godtagbar fortbildning som avses i revisorsförordningen och verksamhetsföreskrifterna. Han har inte heller visat att han har tillgodogjort sig någon annan godtagbar fortbildning. Genom att inte genomgå föreskriven fortbildning, har han åsidosatt sina skyldigheter som

revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.