Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2016-1251

(2016-12-16)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

Varning för att personal på revisionsföretaget i strid med reglerna om byråjäv, upprättade årsredovisningen för en revisionskund som var att bedöma som ett större bolag.

A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. Enligt rapporten från denna kontroll har personal på A-sons revisionsbyrå, i strid med 9 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), upprättat årsredovisningen för en av hans revisionsklienter för räkenskapsåret 2014-05-01–2015-04-30. Rapporten har föranlett Revisorsnämnden (RN) att öppna detta disciplinärende. RNs utredning har omfattat en uppföljning av kontrollantens iakttagelse beträffande s.k. byråjäv enligt 9 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen.

Av aktiebolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 framgår beträffande räkenskapsåren 2013/2014 och 2012/2013 att antalet anställda uppgick till 40 respektive 37, att den redovisade balansomslutningen uppgick till ca 63 mnkr respektive ca 64 mnkr och att den redovisade nettoomsättningen uppgick till ca 119 mnkr respektive ca 115 mnkr.

A-son har uppgett följande.

Han har inget att invända mot kontrollantens iakttagelser i själva sakfrågan. En person anställd på revisionsbyrån biträdde aktiebolaget vid upprättandet av den aktuella årsredovisningen. Denna person ingick dock inte i revisionsteamet. Skälet till att revisionsbyrån åtog sig detta arbete var att den externa redovisningskonsult som skulle ha upprättat årsredovisningen hade avsagt sig uppdraget på grund av tidsbrist.

Jfr 1 kap. 3 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554).

Vid en strikt tolkning av regelverket var bolaget ett s.k. större företag,1 eftersom det storleksmässigt överskred två av de tre kriterier som anges i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen, nämligen gränsvärdena för redovisad balansomslutning och nettoomsättning. Dock underskred bolaget det enligt hans mening viktigaste gränsvärdet, det som avser antal anställda.

Bolaget var inte publikt och enligt hans uppfattning inte heller av allmänt intresse. Han bedömde att enbart det faktum att en medarbetare, skild från revisionen, sammanställde bolagets årsbokslut till en årsredovisning inte påverkade hans opartiskhet, självständigt och objektivitet vid revisionen. Enligt hans mening skulle inte heller några av bolagets intressenter ha haft anledning att uppfatta denna omständighet som ett hot mot hans oberoende.

RN noterar att A-son i en kommentar till kvalitetskontrollantens rapport har uppgett att revisionsbyrån har vidtagit åtgärder för att se till att det inträffade inte upprepas och att man betraktar händelsen som en engångsföreteelse.

RN gör följande bedömning.

Se prop. 2005/06:116 s. 129 f.

I fråga om sådana aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § aktiebolagslagen gäller enligt 9 kap. 17 § andra stycket samma lag att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. Bestämmelserna i 9 kap. 13 § 1 träffar aktiebolag som överskrider mer än ett av tre delvärden rörande antal anställda, redovisad balansomslutning och redovisad nettoomsättning. Delvärdena uppgår, vad gäller antalet anställda, till 50 i medeltal och, vad gäller balansomslutning och nettoomsättning, till 40 mnkr respektive 80 mnkr. För vart och ett av delvärdena förutsätts att det har överskridits två år i sträck.2

Det i ärendet aktuella bolaget var ett sådant företag som träffas av bestämmelserna i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen. Den omständigheten att en medarbetare på revisionsbyrån biträdde bolaget med upprättandet av årsredovisningen på det sätt som framgår av utredningen hindrade därmed A-son att inneha revisionsuppdraget. Det som han har anfört om hur han har bedömt sin opartiskhet och självständighet saknar betydelse för frågan om jäv.

A-son har genom att överträda aktiebolagslagens jävsbestämmelser åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas varning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...