Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2016-1251

(2016-12-16)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

Varning för att personal på revisionsföretaget i strid med reglerna om byråjäv, upprättade årsredovisningen för en revisionskund som var att bedöma som ett större bolag.

A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. Enligt rapporten från denna kontroll har personal på A-sons revisionsbyrå, i strid med 9 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), upprättat årsredovisningen för en av hans revisionsklienter för räkenskapsåret 2014-05-01–2015-04-30. Rapporten har föranlett Revisorsnämnden (RN) att öppna detta disciplinärende. RNs utredning har omfattat en uppföljning av kontrollantens iakttagelse beträffande s.k. byråjäv enligt 9 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen.

Av aktiebolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 framgår beträffande räkenskapsåren 2013/2014 och 2012/2013 att antalet anställda uppgick till 40 respektive 37, att den redovisade balansomslutningen uppgick till ca 63 mnkr respektive ca 64 mnkr och att den redovisade nettoomsättningen uppgick till ca 119 mnkr respektive ca 115 mnkr.

A-son har uppgett följande.

Han har inget att invända mot kontrollantens iakttagelser i själva sakfrågan. En person anställd på revisionsbyrån biträdde aktiebolaget vid upprättandet av den aktuella årsredovisningen. Denna person ingick dock inte i revisionsteamet. Skälet till att revisionsbyrån åtog sig detta arbete var att den externa redovisningskonsult som skulle ha upprättat årsredovisningen hade avsagt sig uppdraget på grund av tidsbrist.

Jfr 1 kap. 3 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554).

Vid en strikt tolkning av regelverket var bolaget ett s.k. större företag,1 eftersom det storleksmässigt överskred två av de tre kriterier som anges i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen, nämligen gränsvärdena för redovisad balansomslutning och nettoomsättning. Dock underskred bolaget det enligt hans mening viktigaste gränsvärdet, det som avser antal anställda.

Bolaget var inte publikt och enligt hans uppfattning inte heller av allmänt intresse. Han bedömde att enbart det faktum att en medarbetare, skild från revisionen, sammanställde bolagets årsbokslut till en årsredovisning inte påverkade hans opartiskhet, självständigt och objektivitet vid revisionen. Enligt hans mening skulle inte heller några av bolagets intressenter ha haft anledning att uppfatta denna omständighet som ett hot mot hans oberoende.

RN noterar att A-son i en kommentar till kvalitetskontrollantens rapport har uppgett att revisionsbyrån har vidtagit åtgärder för att se till att det inträffade inte upprepas och att man betraktar händelsen som en engångsföreteelse.

RN gör följande bedömning.

Se prop. 2005/06:116 s. 129 f.

I fråga om sådana aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § aktiebolagslagen gäller enligt 9 kap. 17 § andra stycket samma lag att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. Bestämmelserna i 9 kap. 13 § 1 träffar aktiebolag som överskrider mer än ett av tre delvärden rörande antal anställda, redovisad balansomslutning och redovisad nettoomsättning. Delvärdena uppgår, vad gäller antalet anställda, till 50 i medeltal och, vad gäller balansomslutning och nettoomsättning, till 40 mnkr respektive 80 mnkr. För vart och ett av delvärdena förutsätts att det har överskridits två år i sträck.2

Det i ärendet aktuella bolaget var ett sådant företag som träffas av bestämmelserna i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen. Den omständigheten att en medarbetare på revisionsbyrån biträdde bolaget med upprättandet av årsredovisningen på det sätt som framgår av utredningen hindrade därmed A-son att inneha revisionsuppdraget. Det som han har anfört om hur han har bedömt sin opartiskhet och självständighet saknar betydelse för frågan om jäv.

A-son har genom att överträda aktiebolagslagens jävsbestämmelser åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas varning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...