Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2016-1300

(2017-03-31)

Erinran till registrerat revisionsbolag som tillhandhållit rådgivning i familjerättsliga frågor.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har tagit del av information som har gett myndigheten anledning att öppna ett disciplinärende avseende det registrerade revisionsbolaget X AB (nedan X AB). Enligt uppgifter till RN har X AB, i en inbjudan till ett seminarium, formulerat sig som att man erbjuder sina kunder utbildning inom familjerätt. Den fråga som har uppkommit i ärendet är om X AB genom att tillhandahålla familjerättslig rådgivning har agerat i strid med 10 § revisorslagen (2001:883).

2 RNs utredning

Med anledning av uppgifterna har X AB förelagts att redogöra för vilken familjerättslig rådgivning som revisionsbolaget erbjuder sina kunder, om det i rådgivningen ingår att upprätta familjerättsliga handlingar som exempelvis testamenten och äktenskapsförord samt i vilken omfattning detta i så fall förekommer.

3 X ABs uppgifter

X AB har uppgett följande.

X AB har entreprenörer och ägarledda företag som ett prioriterat kundsegment. I entreprenörsföretag är ofta ägarens ekonomiska situation tätt sammankopplad med företagets. I dessa frågor blir också ägarens ekonomiska situation en viktig parameter. Kompetensen inom familjerätt används endast som en del i annan rådgivning, som man bedömer har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. X ABs rådgivning inom s.k. ekonomisk familjerätt avser rådgivning i frågor om hur företagen och företagare kan beakta ekonomiska konsekvenser med hjälp av familjerättslig planering. Den sker endast som ett led i, till följd av eller i anslutning till skatterådgivning eller annan rådgivning i fråga om ägarförändringar och liknande frågor. Termen ekonomisk familjerätt är kopplad just till generationsskiften och ägarfrågor. För att kunna ge kvalitativa och fullständiga råd inför ett generationsskifte och i vissa ägarfrågor av ekonomisk karaktär krävs en förståelse för familjerättsliga konsekvenser. Att i denna rådgivning bortse från familjerättsliga konsekvenser skulle inte vara förenligt med X ABs syn på kvalitativ rådgivning. Det skulle medföra en risk för att rådgivningen inte beaktade väsentliga ekonomiska konsekvenser och att den därmed skulle uppfattas som mindre kvalitativ eller rent av vårdslös.

Det är inte tillåtet för medarbetare inom revisionsbolaget att åta sig uppdrag som exempelvis boutredningsman, testamentsexekutor eller ombud i en civilrättslig process. Man biträder inte heller med rent familjerättslig rådgivning som att upprätta bouppteckningar eller biträda vid äktenskapsskillnader. Rådgivningen består till stor del av en kartläggning av ägarnas och företagets ekonomiska situation och sker vid ett eller flera möten med klienten. Det är oftast kunden, som ser revisorn som en rådgivare, som initierar frågorna. De åtgärder som blir aktuella i dessa sammanhang är att planera för att kunna hantera oönskade händelser genom exempelvis testamenten. Den analys som rådgivningsteamet gör av företagets och ägarnas situation leder ibland till att behov av olika familjerättsliga åtgärder identifieras. När en kund väljer att upprätta eller uppdatera familjerättsliga dokument såsom testamenten, faller det sig naturligt att X ABs skattejurister med familjerättskompetens biträder med formuleringsförslag om hur testamentet lämpligen ska utformas för att säkerställa att beslutet får den önskade effekten. Med hjälp av X ABs rådgivning fattar kunden beslut om vilka dokument som ska upprättas eller ändras, samt hur dokumenten ska utformas för att få avsedd effekt. Bolaget är i den meningen behjälpligt med att ta fram förslag till formuleringar av dokument och biträder med formuleringsförslag helt baserade på kundens beslut. Det vanligast förekommande familjerättsdokumentet i dessa sammanhang är testamenten. Det förekommer också rådgivning om innebörden i äktenskapsförord och bodelning inom äktenskapet.

X AB har fem medarbetare med kompetens inom ekonomisk familjerätt. En normal tidsåtgång för en analys av familjerättsliga aspekter i ett generationsskifte uppskattas till mellan tre och fem timmar. Totalt under perioden januari till november 2016 uppgick antalet debiterade timmar inom området ekonomisk familjerätt till 700. Fakturerat arvode avseende dessa timmar uppgick till cirka 1 800 000 kr. Omfattningen var alltså mycket liten i relation till den övriga verksamheten. X AB bedömer att den rådgivning som bedrivs på området har ett sådant naturligt samband med revisionsverksamheten som krävs enligt 10 § revisorslagen.

4 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 10 § revisorslagen får ingen annan verksamhet utövas i ett aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet än sådan som har ett naturligt samband med revisionsverksamheten.

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2000/01:146 s. 91) anges att det krävs att verksamheten, för att utgöra verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, är av sådan karaktär att det är naturligt att en revisor i allmänhet sysslar med den. Som exempel på det som skulle kunna utgöra sådan verksamhet nämns bl.a. utbildning i och utgivning av skrifter om revision, redovisning och beskattning samt rådgivning inom redovisning och beskattning. Vad som har ett naturligt samband med revisionsverksamheten präglas enligt förarbetena av revisorns kärnområde – den lagstadgade revisionen. RN har i ett tidigare disciplinärende uttalat att uppgiften att upprätta testamenten, med utgångspunkt i revisorns kärnområde, inte kan anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet.1

X AB har tillhandahållit rådgivning i familjerättsliga frågor, exempelvis kring upprättande av testamenten och äktenskapsförord. X AB har även i vissa fall hjälpt till med konkreta förslag till hur sådana dokument ska utformas och formuleras för att den effekt som klienten eftersträvar ska uppnås. Det som bolaget har tillhandahållit utgör enligt RNs mening en sådan kvalificerad familjerättslig rådgivning som inte kan anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Bolagets uppgifter om att kunden själv fattar beslutet om att upprätta exempelvis ett testamente leder inte till någon annan bedömning.

RN anser därmed att X AB har bedrivit verksamhet i strid med 10 § revisorslagen. Bolaget ska därför med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelas en disciplinär åtgärd. RN anser att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Se RNs beslut den 13 juni 2013 i ärende med dnr 2013-475 (D 13/13 i RNs praxissamling).

FARs kommentar

RI har uppmärksammats på att revisionsbolaget tillhandahöll kurser inom familjerätt. I ärendet har vidare framkommit att revisionsbolaget även tillhandahållit rådgivning inom s.k. ekonomisk familjerätt med koppling till generationsskiften och vissa ägarfrågor, vilket ibland innefattat förslag till upprättande av testamenten och äktenskapsförord Av RIs bedömning framgår att i vart fall upprättande av sådan kvalificerad familjerättslig rådgivning som inte har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Enligt FARs mening ger beslutet uttryck för en förvånansvärt snäv tolkning av vad som kan bedömas vara en naturlig verksamhet för ett revisionsföretag. Dessutom är det svårt att utifrån RIs motivering tolka var gränsen för tillåten rådgivning i sådana sammanhang går. Eftersom rådgivning angående generationsskiften och ägarförhållanden är mycket vanligt förekommande på revisionsföretag och från branschens håll bedöms ha ett naturligt samband med revisionsverksamheten bör detta klargöras från RIs sida.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...