Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2016-1414

(2017-02-24)

Erinran för att som godkänd revisor ha avgett revisionsberättelse i ett aktiebolag trots att det var av sådan storlek att det skulle ha haft auktoriserad revisor.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har mottagit information från Bolagsverket om att godkände revisorn A-son har avgett revisionsberättelser för två aktiebolag avseende räkenskapsåren 2010–2015 trots att bolagen varit skyldiga att ha auktoriserad revisor. RN har därför öppnat detta disciplinärende.

2 RNs utredning

Av informationen från Bolagsverket framgår att myndigheten den 28 oktober 2016 mottog ansökningar om dispens enligt 9 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) från två aktiebolag att även fortsättningsvis anlita A-son som revisor i stället för en auktoriserad revisor. Det var första gången bolagen ansökte om dispens. Vid granskning av ansökningarna uppmärksammade Bolagsverket att bolagen redan under räkenskapsåret 2010 hade varit skyldigt att ha en auktoriserad revisor. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2010–2015 hade trots det reviderats av A-son.

RN har inhämtat årsredovisningar för bolagen avseende räkenskapsåren 2009–2015. Av årsredovisningarna framgår för vart och ett av räkenskapsåren att medelantalet anställda i bolagen varit mer än 50 och att bolagens redovisade nettoomsättning uppgått till mer än 80 miljoner kronor. Därutöver framgår att det ena bolagets redovisade balansomslutning varit högre än 40 miljoner kronor per år under samtliga de angivna räkenskapsåren och att det andra bolagets redovisade balansomslutning överstigit 40 miljoner kronor per år sedan räkenskapsåret 2011.

Revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2009 och 2010 avgavs under perioden den 30 juni 2010–6 maj 2011, medan revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2011–2015 avgavs under perioden den 29 maj 2012–27 maj 2016.

3 A-sons uppgifter

A-son har i ett yttrande som kom in till RN den 19 december 2016 uppgett följande.

Han har varit vald revisor i bolagen under många år. Han har följt verksamheten och utvecklingen i bolagen sedan år 1993 respektive år 1997. Verksamheten i bolagen startade i liten skala och koncernen har successivt vuxit vad gäller omsättning, balansomslutning och antalet anställda. När koncernen blev större, uppfattade han det som att han kunde vara kvar som vald revisor i bolagen, trots att det krävdes en auktoriserad revisor, eftersom han hade varit vald revisor i koncernbolaget under lång tid och kände verksamheten och företrädarna väl. Han uppfattade det som att det var en omständighet som kunde leda till dispens. Olyckligtvis missade han att kontrollera om bolagen hade ansökt om dispens.

4 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 32 § fjärde stycket revisorslagen (2001:883) framgår att varning eller erinran inte får ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet. Eftersom det inte är visat att A-son fick del av RNs underrättelse i detta ärende före den 19 december 2016, är RNs prövning begränsad till frågan om huruvida A-son har varit behörig att avge revisionsberättelser efter den 19 december 2011. Samtliga A-sons revisionsberättelser för de båda bolagen avseende räkenskapsåren 2011–2015 har avgetts efter den 19 december 2011. Därmed är det hans behörighet att avge dessa revisionsberättelser som omfattas av RNs prövning.

Enligt 9 kap. 13 § aktiebolagslagen ska minst en revisor som bolagsstämman utsett vara auktoriserad, om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

  1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

  2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

  3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Av den ovan angivna utredningen om bolagens förhållanden framgår att båda bolagen under de nu aktuella räkenskapsåren var skyldiga att ha minst en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor. Bolagen hade inte erhållit dispens från denna skyldighet. A-son var därför, i sin egenskap av godkänd revisor, inte behörig att ensam avge revisionsberättelser i bolagen för de aktuella räkenskapsåren.

Genom att som ensam vald revisor i bolagen trots det avge revisionsberättelser för räkenskapsåren 2011–2015 har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor.1 Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. RN anser att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Se RNs beslut den 27 mars 2015 i dnr 2014-1473, den 2 februari 2006 i dnr 2005-1581 samt den 24 oktober 2001 i dnr 2000-1194.

FARs kommentar

Revisorn hade, liksom i dnr 2016-1431, försummat att söka dispens för uppdraget. När han gjorde det efter att ha reviderat flera år anmälde Bolagsverket honom till RN. RN ansåg att erinran utgjorde en tillräcklig åtgärd.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...