Erinran för att som godkänd revisor ha avgett revisionsberättelse trots att bolaget skulle ha haft auktoriserad revisor och dispens från Bolagsverket saknades.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i avgörandet.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har mottagit information från Bolagsverket om att godkände revisorn A-son har avgett revisionsberättelser för ett aktiebolag (bolaget) avseende räkenskapsåren 2013/14 och 2014/15, trots att bolaget sedan räkenskapsåret 2013/14 varit skyldigt att ha auktoriserad revisor. RN har därför öppnat detta disciplinärende.

2 RNs utredning

Av informationen från Bolagsverket framgår att ett aktiebolag den 16 november

2016 ansökte om dispens enligt 9 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) att även fortsättningsvis anlita A-son som revisor i stället för en auktoriserad revisor. Det var första gången bolaget ansökte om dispens. Vid granskning av ansökan uppmärksammade Bolagsverket att bolaget redan för räkenskapsåret 2013/14 hade varit skyldigt att ha en auktoriserad revisor. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2013/14 och 2014/15 hade trots det reviderats av A-son.

RN har inhämtat bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2011/12–2014/15. Av årsredovisningarna framgår för vart och ett av räkenskapsåren att medelantalet anställda i bolaget varit mer än 50 och att bolagets redovisade nettoomsättning uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Det aktuella bolaget bedriver bygg- och fastighetsrörelse. Bolagets omsättning och balansomslutning har varierat mycket mellan åren. Detta har berott på byggprojektens storlek och på att tjänsterna från underentreprenörer varit av olika omfattning. När bolaget passerade gränsvärdena, ansåg företagsledningen att ökningen var tillfällig. Bolagets ägare närmade sig pensionsåldern och det fanns planer på att trappa ner verksamheten. Bolaget ansåg därför att det relativt omgående skulle komma under gränsvärdena. Marknaden var dock expansiv och nedtrappningen dröjde. Ägarens son började arbeta i bolaget och osäkerhet rådde till en början om han ville fortsätta i verksamheten eller om denna skulle avvecklas. När det under räkenskapsåret 2015/16 visade sig att sonen skulle driva bolaget vidare och verksamheten inte skulle komma att minska under de närmaste åren, ansökte bolaget om dispens för att få ha kvar honom som revisor.

4 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 9 kap. 13 § aktiebolagslagen ska minst en revisor som bolagsstämman utsett vara auktoriserad om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

  1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

  2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

  3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Av den ovan angivna utredningen om bolagets förhållanden framgår att bolaget för räkenskapsåren 2013/14 och 2014/15 var skyldigt att ha minst en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor. Bolaget hade inte erhållit dispens från denna skyldighet. A-son var därför, i sin egenskap av godkänd revisor, inte behörig att ensam avge revisionsberättelser i bolaget för dessa båda räkenskapsår. Genom att trots detta avge revisionsberättelser har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor.1 Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. RN anser att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Se RNs beslut den 27 mars 2015 i dnr 2014-1473, den 2 februari 2006 i dnr 2005-1581 samt den 24 oktober 2001 i dnr 2000-1194.

FARs kommentar

Revisorn hade, liksom i dnr 2016-1414, försummat att söka dispens för uppdraget. När han gjorde det efter att ha reviderat flera år anmälde Bolagsverket honom till RN. RN ansåg att erinran utgjorde en tillräcklig åtgärd.