Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2017-70

(2017-11-10)

Varning bl.a. för att det förelåg revisorsjäv enligt aktiebolagslagen då revisorns hustru biträtt med redovisning och upprättat bokslut i fem bolag där revisorn var vald revisor.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. Vad som framkommit vid kvalitetskontrollen har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta disciplinärende.

Jäv

Vid kvalitetskontrollen konstaterades att A-son hade varit vald revisor i flera aktiebolag som hans hustru biträtt med redovisning och upprättande av bokslut. Allt revisionsarbete hade dock utförts av hans revisorssuppleant och det var också denne som undertecknade revisionsberättelserna.

A-son har uppgett följande.

Vid tidpunkten för FARs kvalitetskontroll hösten 2015 var han vald revisor i fem aktiebolag där hans hustru biträdde med bokföringstjänster och upprättande av bokslut. Detta berodde på personalbrist vid revisionsbyrån. I samtliga fall trädde revisorssuppleanten in och utförde allt revisionsarbete. Ambitionen har alltid varit att annan personal än hans hustru skulle tillhandahålla redovisningstjänsterna till bolag där han själv var vald revisor. Vid tidigare kvalitetskontroller har han varit öppen med att man hade den aktuella problematiken på byrån. Han har emellertid aldrig fått något påpekande om att förfarandet skulle ha varit olämpligt. Även hans hustru tog upp frågan i samband med att hon, i egenskap av auktoriserad redovisningskonsult, var föremål för kvalitetskontroll. Inte heller då gjordes något påpekande. Han har därmed handlat i god tro. Sedan han vid den nu aktuella kontrollen fick jävsfrågan påtalad för sig avsade han sig omedelbart revisionsuppdragen i de fem bolagen. Han har aldrig själv utfört revisionen av något bolag där hans hustru biträdde med upprättande av redovisningen och bokslut.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Av 9 kap. 17 § första stycket 5 aktiebolagslagen (2005:551) framgår att den som är gift med någon som biträder vid ett aktiebolags bokföring inte får vara revisor i bolaget.

Den omständigheten att A-sons hustru biträdde med bokföringen och upprättande av bokslut i fem bolag där han var vald revisor innebar att han inte var behörig att vara revisor i dessa bolag. Även om revisionsarbetet i samtliga fall utfördes av revisorssuppleanten, som också var den som undertecknade revisionsberättelserna, har A-son, genom att formellt kvarstå som bolagens revisor, åsidosatt aktiebolagslagens jävsbestämmelser. Det som han har uppgett om att frågeställningen hade tagits upp vid tidigare kvalitetskontroller och då inte föranlett några påpekanden föranleder inte Revisorsinspektionen att göra någon annan bedömning.

Uttalande från företagsledningen

I ett av de revisionsuppdrag som granskades av FARs kontrollant har Revisorsinspektionen noterat att det skriftliga uttalandet från företagsledningen till bolagets revisor är daterat i tiden efter det att A-son avgav sin revisionsberättelse för det aktuella räkenskapsåret. Uttalandet är daterat den 8 juli 2015 och revisionsberättelsen avgavs den 30 juni samma år.

A-son har uppgett följande.

Det var först vid det möte då årsredovisningen och revisionsberättelsen skulle undertecknas som han upptäckte att det skriftliga uttalandet från företagsledningen saknades. Mötet skedde under stor tidspress. Han förklarade att årsredovisningen inte kunde skickas in till Bolagsverket förrän han hade fått ett undertecknat uttalande. När han hade fått det undertecknade uttalandet från företagsledningen, gav han in årsredovisningen och revisionsberättelsen till Bolagsverket.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Av ISA 580 Skriftliga uttalanden p. 10 framgår att revisorn ska begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har uppfyllt sitt ansvar för upprättandet av årsredovisningen enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Detta innefattar, där så är relevant, att årsredovisningen ger en rättvisande bild enligt villkoren i revisionsuppdraget. Vidare ska revisorn enligt ISA 580 p. 11 begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har försett revisorn med all relevant information och åtkomst enligt villkoren för revisionsuppdraget samt att alla transaktioner har bokförts och avspeglas i årsredovisningen. Enligt ISA 580 p. 14 ska datumet för de skriftliga uttalandena vara så nära datumet för revisionsberättelsen för årsredovisningen som det är praktiskt möjligt. Skälet för detta är att revisorn inte har de revisionsbevis som ISA 580 kräver för tiden mellan dateringen för det skriftliga uttalandet och dateringen av revisionsberättelsen.

Företagsledningens uttalande hade i detta fall ett datum som i tiden låg efter det att A-son hade daterat sin revisionsberättelse. Genom att underlåta att inhämta ett yttrande som var daterat innan han avgav sin revisionsberättelse har A-son åsidosatt god revisionssed. Det som han har uppgett som förklaring påverkar inte denna bedömning.

Sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd

A-son har åsidosatt sina skyldigheter som revisor genom att dels vara vald revisor i fem aktiebolag trots att jäv förelåg enligt aktiebolagslagens bestämmelser, dels i ett fall inte hämta in ett yttrande från företagsledningen innan han undertecknade sin revisionsberättelse. Särskilt den omständigheten att han har åsidosatt aktiebolagslagens jävsbestämmelser är allvarligt. A-son ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

FARs kommentar

Revisorn har uppgett att han för att undvika jäv låtit revisorssuppleanten utföra revisionen. Till skillnad mot vad som gäller enligt 21 a § revisorslagen (analysmodellen), finns det inga motåtgärder vid jäv utan revisorn måste avsäga sig ett uppdrag där jävsgrundande omständigheter förekommer.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...