Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2017-212

(2017-11-10)

Erinran för att revisorn vid upprättandet av revisionsberättelsen för en samfällighetsförening först använt en mall utan att lägga till uttalande om styrelsens ansvarsfrihet, trots att styrelsens förvaltning skulle ingå i revisonen enligt stadgarna, dessutom fel i ny revisionsberättelse med rättelse eftersom denna inte angav att den ersatte den tidigare revisionsberättelsen.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information rörande A-sons uppdrag som revisor i två samfällighetsföreningar, här benämnda KVAS och KS, avseende räkenskapsåren 2015 (KVAS) och 2012–2015 (KS). Detta har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta disciplinärende.

2 Brister i revisionsberättelserna

2.1 Uttalande om ansvarsfrihet

A-son avgav den 21 mars 2016 i uppdraget som revisor i KVAS en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. I denna gjordes inte något uttalande om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

I årsstämmoprotokollet för KVAS, daterat den 25 mars 2016, anges att det saknades ett uttalande om ansvarsfrihet i revisionsberättelsen och att årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter under förutsättning att texten i revisionsberättelsen kompletterades av revisorn.

Av dokumentationen kan även utläsas att ett uttalande om styrelsens ansvarsfrihet saknas i revisionsberättelserna för KS avseende räkenskapsåren 2012, 2013, 2014 respektive 2015.

I KVAS stadgar anges i 10 § att en revisor ska utses och att denne ska lämna en revisionsberättelse inför ordinarie stämma. Enligt 15 § p. 5 ska frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas vid den ordinarie stämman. I KS stadgar anges i 9 § att revisorn ska lämna en revisionsberättelse till ordinarie föreningsstämma. Av 15 § p. 6 följer att stämman ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Av uppdragsbrevet för respektive revisionsuppdrag kan utläsas att A-son hade till uppgift att granska styrelsens förvaltning av föreningarna.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att kommentera avsaknaden av uttalanden om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter i revisionsberättelserna.

A-son har uppgett följande.

Han kan tyvärr konstatera att han använde sig av en mall för revisionsberättelser avseende samfällighetsföreningar. Mallen saknade ett stycke med ett uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Han kompletterade därför revisionsberättelsen för KVAS avseende räkenskapsåret 2015 så fort han fick kännedom om detta fel.

Han använde sig av samma mall för revisionsberättelserna för KS. Också dessa är därför bristfälliga. Han uppmärksammade inte detta förrän efter granskningen av räkenskapsåret 2015.

2.2 Den nya revisionsberättelsen

I den dokumentation som A-son har skickat in till Revisorsinspektionen finns en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 avseende KVAS. Denna revisionsberättelse är daterad den 21 mars 2016. Den innehåller ett uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen saknar notering om att den ersätter den tidigare revisionsberättelsen.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att kommentera inspektionens iakttagelser och att ange när han undertecknade den nya revisionsberättelsen.

A-son har uppgett följande.

Han missade att skriva en notering i den nya revisionsberättelsen som visade att den ersatte den tidigare revisionsberättelsen. Hans påskrift av den nya revisionsberättelsen gjordes rimligtvis en till två veckor efter den 21 mars 2016, vilket också borde ha återspeglats i dateringen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Uttalande om ansvarsfrihet

Enligt 28 § 5 lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska en samfällighetsförenings stadgar ange hur revision av styrelsens förvaltning ska ske. Lagen ställer inga särskilda krav på att revisorn ska uttala sig beträffande ansvarsfrihet, men detta kan regleras i samfällighetsföreningens stadgar eller särskilt framgå av revisorns uppdragsbrev1.

I förevarande fall framgår det av stadgarna för båda samfällighetsföreningarna att frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska behandlas på ordinarie stämma. Vidare följer det av revisorns uppdragbrev från båda samfällighetsföreningarna att A-son hade i uppdrag att granska styrelsens förvaltning av samfälligheterna. I revisionsuppdraget måste det mot den bakgrunden intolkas en skyldighet att i revisionsberättelsen uttala sig även i frågan om ansvarsfrihet; den tolkningen förefaller också A-son själv sedermera ha gjort. Genom att underlåta att göra ett sådant uttalande har han åsidosatt god revisionssed.

Se RevR 700 Revisionsberättelsens utformning p. 82 och 83. Tidigare fanns motsvarande rekommendation i RevR 709 Revisionsberättelsens standardutformning p. 14.1.

Den nya revisionsberättelsen

Av god revisionssed följer att datering och undertecknande av en revisionsberättelse bör göras i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande. Revisorn kan dock sedan han eller hon har daterat sin revisionsberättelse få kännedom om sådana förhållanden som gör att han eller hon lämnar en ny revisionsberättelse. Av den nya revisionsberättelsen ska det då framgå att den ersätter tidigare lämnad revisionsberättelse.

A-son hade i förevarande fall fått kännedom, efter ordinarie stämma i KVAS den 25 mars 2016, om att den lämnade revisionsberättelsen saknade ett uttalande om styrelsens ansvarsfrihet. Han lämnade därför en ny revisionsberättelse med ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet. Enligt hans egna uppgifter undertecknades den nya revisionsberättelsen en till två veckor efter det att han hade lämnat den första revisionsberättelsen. Trots detta åsatte han den nya revisionsberättelsen datumet den 21 mars 2016, dvs. samma datum som den först lämnade revisionsberättelsen. Den nya revisionsberättelsen saknade uppgift om att den ersatte den tidigare lämnade revisionsberättelsen. Genom att antedatera den nya revisionsberättelsen och underlåta att göra en notering om att den ersatte den tidigare revisionsberättelsen har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd

A-son har i ovan angivna avseenden åsidosatt god revisionssed och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

I FARs rekommendation RevR 700 punkterna 104–106 anges att exemplet för ideell förening kan användas för samfällighetsföreningar med vissa anpassningar, bl.a. hänsyn till föreningens stadgar. Ärendet illustrerar faran med att använda mallar utan att kritiskt granska dem och ta del av tillhörande anvisningar.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...