Erinran för att revisorn vid upprättandet av revisionsberättelsen för en samfällighetsförening först använt en mall utan att lägga till uttalande om styrelsens ansvarsfrihet, trots att styrelsens förvaltning skulle ingå i revisonen enligt stadgarna, dessutom fel i ny revisionsberättelse med rättelse eftersom denna inte angav att den ersatte den tidigare revisionsberättelsen.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information rörande A-sons uppdrag som revisor i två samfällighetsföreningar, här benämnda KVAS och KS, avseende räkenskapsåren 2015 (KVAS) och 2012–2015 (KS). Detta har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta disciplinärende.

2 Brister i revisionsberättelserna

2.1 Uttalande om ansvarsfrihet

A-son avgav den 21 mars 2016 i uppdraget som revisor i KVAS en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. I denna gjordes inte något uttalande om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

I årsstämmoprotokollet för KVAS, daterat den 25 mars 2016, anges att det saknades ett uttalande om ansvarsfrihet i revisionsberättelsen och att årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter under förutsättning att texten i revisionsberättelsen kompletterades av revisorn.

Av dokumentationen kan även utläsas att ett uttalande om styrelsens ansvarsfrihet saknas i revisionsberättelserna för KS avseende räkenskapsåren 2012, 2013, 2014 respektive 2015.

I KVAS stadgar anges i 10 § att en revisor ska utses och att denne ska lämna en revisionsberättelse inför ordinarie stämma. Enligt 15 § p. 5 ska frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas vid den ordinarie stämman. I KS stadgar anges i 9 § att revisorn ska lämna en revisionsberättelse till ordinarie föreningsstämma. Av 15 § p. 6 följer att stämman ska behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Av uppdragsbrevet för respektive revisionsuppdrag kan utläsas att A-son hade till uppgift att granska styrelsens förvaltning av föreningarna.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att kommentera avsaknaden av uttalanden om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter i revisionsberättelserna.

A-son har uppgett följande.

Han kan tyvärr konstatera att han använde sig av en mall för revisionsberättelser avseende samfällighetsföreningar. Mallen saknade ett stycke med ett uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Han kompletterade därför revisionsberättelsen för KVAS avseende räkenskapsåret 2015 så fort han fick kännedom om detta fel.

Han använde sig av samma mall för revisionsberättelserna för KS. Också dessa är därför bristfälliga. Han uppmärksammade inte detta förrän efter granskningen av räkenskapsåret 2015.

2.2 Den nya revisionsberättelsen

I den dokumentation som A-son har skickat in till Revisorsinspektionen finns en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 avseende KVAS. Denna revisionsberättelse är daterad den 21 mars 2016. Den innehåller ett uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen saknar notering om att den ersätter den tidigare revisionsberättelsen.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att kommentera inspektionens iakttagelser och att ange när han undertecknade den nya revisionsberättelsen.

A-son har uppgett följande.

Han missade att skriva en notering i den nya revisionsberättelsen som visade att den ersatte den tidigare revisionsberättelsen. Hans påskrift av den nya revisionsberättelsen gjordes rimligtvis en till två veckor efter den 21 mars 2016, vilket också borde ha återspeglats i dateringen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Uttalande om ansvarsfrihet

Enligt 28 § 5 lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska en samfällighetsförenings stadgar ange hur revision av styrelsens förvaltning ska ske. Lagen ställer inga särskilda krav på att revisorn ska uttala sig beträffande ansvarsfrihet, men detta kan regleras i samfällighetsföreningens stadgar eller särskilt framgå av revisorns uppdragsbrev1.

I förevarande fall framgår det av stadgarna för båda samfällighetsföreningarna att frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska behandlas på ordinarie stämma. Vidare följer det av revisorns uppdragbrev från båda samfällighetsföreningarna att A-son hade i uppdrag att granska styrelsens förvaltning av samfälligheterna. I revisionsuppdraget måste det mot den bakgrunden intolkas en skyldighet att i revisionsberättelsen uttala sig även i frågan om ansvarsfrihet; den tolkningen förefaller också A-son själv sedermera ha gjort. Genom att underlåta att göra ett sådant uttalande har han åsidosatt god revisionssed.

Se RevR 700 Revisionsberättelsens utformning p. 82 och 83. Tidigare fanns motsvarande rekommendation i RevR 709 Revisionsberättelsens standardutformning p. 14.1.

Den nya revisionsberättelsen

Av god revisionssed följer att datering och undertecknande av en revisionsberättelse bör göras i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande. Revisorn kan dock sedan han eller hon har daterat sin revisionsberättelse få kännedom om sådana förhållanden som gör att han eller hon lämnar en ny revisionsberättelse. Av den nya revisionsberättelsen ska det då framgå att den ersätter tidigare lämnad revisionsberättelse.

A-son hade i förevarande fall fått kännedom, efter ordinarie stämma i KVAS den 25 mars 2016, om att den lämnade revisionsberättelsen saknade ett uttalande om styrelsens ansvarsfrihet. Han lämnade därför en ny revisionsberättelse med ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet. Enligt hans egna uppgifter undertecknades den nya revisionsberättelsen en till två veckor efter det att han hade lämnat den första revisionsberättelsen. Trots detta åsatte han den nya revisionsberättelsen datumet den 21 mars 2016, dvs. samma datum som den först lämnade revisionsberättelsen. Den nya revisionsberättelsen saknade uppgift om att den ersatte den tidigare lämnade revisionsberättelsen. Genom att antedatera den nya revisionsberättelsen och underlåta att göra en notering om att den ersatte den tidigare revisionsberättelsen har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd

A-son har i ovan angivna avseenden åsidosatt god revisionssed och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

I FARs rekommendation RevR 700 punkterna 104–106 anges att exemplet för ideell förening kan användas för samfällighetsföreningar med vissa anpassningar, bl.a. hänsyn till föreningens stadgar. Ärendet illustrerar faran med att använda mallar utan att kritiskt granska dem och ta del av tillhörande anvisningar.