Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2017-1123

(2018-04-13)

Erinran då årsredovisningen saknade information om pågående rättstvist som var att bedöma som en väsentlig händelse som påverkat bolagets resultat och ställning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som har fått inspektionen att utreda auktoriserade revisorn A-sons revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 2015-09-01–2016-08-31.

2 Revisorsinspektionens utredning

Revisorsinspektionen har tagit del av A-sons revisionsdokumentation (inklusive grundakt). Vidare har A-son förelagts att yttra sig.

Av revisionsdokumentationen framgår att det vid tiden för räkenskapsårets utgång förelåg en tvist mellan bolaget och en kund avseende renoveringen av en källare. Kundfordringar hade med anledning av tvisten skrivits ned med 465 tkr och därutöver hade ett belopp om 330 tkr reserverats som upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Enligt dokumentationen hade bolagets advokat uppgett att en dom kunde förväntas tidigast under slutet av år 2017 och att de flesta tvister av denna typ slutar i förlikning. Kravet från kunden uppgick till ca 1.100 tkr och advokatens bedömning var, enligt revisorns noteringar, att reserven var tillräcklig.

Av årsredovisningen framgår att det egna kapitalet per balansdagen uppgick till 157 tkr och balansomslutningen till 2.017 tkr. Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 11.690 tkr. Det fastställda väsentlighetstalet för räkenskapsåret uppgick enligt dokumentationen till 235 tkr. Tvisten omnämns inte i årsredovisningen.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han bedömde att bolagets reserveringar avseende osäkra kundfordringar samt garantiarbeten eller motsvarande var rimliga. Han hade även ett expertutlåtande från en advokat som bedömde att reserveringarna var tillräckliga. Mot bakgrund av gjorda reserveringar och advokatens bedömning att det skulle bli en förlikning på ett lägre belopp bedömde han att det inte fanns något ytterligare att upplysa om.

I samband med revisionen övervägde han om tvisten var en väsentlig händelse, men kom fram till att den inte var det eftersom en nödvändig reservering hade gjorts i bokslutet. Hans bedömning var att en tvist med en kund, speciellt i byggbranschen, var en normal affärshändelse. Han gjorde en avstämning i frågan med en erfaren kollega, som delade hans uppfattning.

4 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) ska upplysningar lämnas även om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen ska upplysning lämnas om väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. I Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) p. 5.41 tydliggörs och exemplifieras vad som är sådana väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Det framgår av de allmänna råden att för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat utgör sådana väsentliga händelser som det ska lämnas upplysning om.

Bolagets tvist med kunden påverkade resultatet för räkenskapsåret med 795 tkr. Ställningen påverkades genom att kundfordringarna skrevs ned med 465 tkr och genom att ytterligare 330 tkr reserverades bland upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Påverkan på resultaträkningen och balansräkningen var alltså avsevärt större än det fastställda väsentlighetstalet för revisionen om 235 tkr. Att nedskrivningen och reserveringen berodde på den aktuella tvisten går emellertid inte att utläsa av årsredovisningen. Revisorsinspektionens bedömning är att det borde ha lämnats en upplysning i förvaltningsberättelsen om förekomsten av en för bolaget väsentlig och pågående tvist.

A-son skulle ha uppmärksammat detta och påtalat att ytterligare information skulle lämnas i årsredovisningen. Genom att inte göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter sina skyldigheter som revisor och ska därför ges en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att det är tillräckligt att, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ge honom en erinran.

För det granskade räkenskapsåret fanns motsvarande skrivning i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) p. 5.2.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...