Revisorsinspektionens förhandsbesked

Dnr 2017-1153

(2017-11-10)

Förhandsbesked att den omständigheten att en anställd vid revisionsföretaget även var deltidsanställd vid ett bolag ansågs utgöra ett hinder mot att åta sig revisionsuppdrag i det bolaget och andra bolag i samma koncern.

FAR har kommenterat detta förhandsbesked. Kommentaren återges sist i förhandsbeskedet.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsinspektionen ansökt om förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883). Han har begärt besked om huruvida en kollegas anställning i ett potentiellt klientföretag skulle kunna innebära ett hot mot hans opartiskhet eller självständighet (nedan oberoende) vid uppdrag som revisor i en viss koncern.

2 A-sons uppgifter i ansökan

A-son har uppgett följande.

Han har fått en förfrågan om att under år 2017 bli vald som revisor i bolagen i en koncern. Den aktuella koncernen kommer under det kommande räkenskapsåret att övergå till att bli en större koncern i årsredovisningslagens (1995:1554) mening1. Den revisionsfirma där han är verksam anställde i augusti 2016 en tidigare praktikant (nedan kollegan) på 60 procent. Kollegans arbetsuppgifter hos revisionsbyrån är löpande redovisning och bokslut för byråns allra minsta kunder. Kollegan är inte på något sätt inblandad i revisionsverksamheten, är inte medlem i revisionsföretagets ledningsgrupp och har inte något ägarintresse eller annat intresse i revisionsfirman. Hennes tjänstgöring på revisionsbyrån blev 60 procent, eftersom hennes make tidigare drev ett eget företag där hon sedan ett flertal år skötte den löpande administrationen. När maken våren 2017 sålde företaget till den potentiella klientkoncernen, följde hon med som anställd där på 40 procent. Hennes uppgifter i det potentiella klientbolaget är att sköta viss fakturering. Koncernens ekonomiavdelning sköter fakturering av huvudverksamheten, bokföring, löner, bokslut, årsredovisningar, projektuppföljningar m.m. Kollegans arbetsuppgifter utgör enligt uppgift från det potentiella klientbolaget en mycket liten del av bolagets och koncernens övriga fakturering. Hon deltar inte heller i bokslutsarbete eller ledningsgrupp och har inte något ägarintresse i koncernen.

För en definition av begreppet större koncern, se 1 kap. 3 § 6 årsredovisningslagen (1995:1554).

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 21 a § revisorslagen ska en revisor för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes oberoende på sådant sätt att han eller hon ska avböja eller avsäga sig uppdraget. I paragrafens första stycke finns en uppräkning av omständigheter som alltid anses kunna rubba förtroende för revisorns oberoende. Uppräkningen kompletteras med en generalklausul som täcker alla andra omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Revisorn behöver emellertid, som framgår av paragrafens andra stycke, inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet förekommer sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder (s.k. motåtgärder) som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes oberoende.

Enligt 22 § revisorslagen ska Revisorsinspektionen på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss omständighet är en sådan som avses i 21 a § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget.

I 9 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) finns särskilda jävsregler som förhindrar att någon väljs till revisor i ett bolag som han eller hon inte är oberoende i förhållande till. Jävsreglerna i aktiebolagslagen omfattar bl.a. situationer när revisorn är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföring (s.k. byråjäv). Byråjävet har en bredare tillämpning för bolag som räknas som större företag eller större koncerner i årsredovisningslagens mening. I dessa fall är revisorn obehörig att väljas till revisor om någon anställd vid samma byrå överhuvudtaget tar del i bokföringen. Den som på grund av jävsreglerna i aktiebolagslagen inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får inte heller vara revisor i dess dotterbolag.

I detta fall är en anställd i revisionsfirman även anställd i ett bolag i den potentiella klientkoncernen och sköter där faktureringen för en viss del av verksamheten. Anställning hos ett klientföretaget är en sådan omständighet som typiskt sett ger upphov till oberoendehot enligt 21 a § revisorslagen. Omständigheterna ligger nära dem som ger upphov till jäv enligt 9 kap. 17 § aktiebolagslagen. Enbart det förhållande att den anställde inte kommer att delta i revisionsteamet utgör inte en sådan särskild omständighet eller motåtgärd som kan balansera ett oberoendehot.

Omständigheterna är alltså inte sådana att de, för det fall att A-son åtar sig revisionsuppdragen, medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans oberoende i uppdragen. Inte heller visar utredningen att det kommer vidtas några sådana motåtgärder som medför att han kan åta sig revisionsuppdrag i den berörda koncernen. Revisorsinspektionen bedömer därför att det konstaterade oberoendehotet utgör ett hinder för A-son att åta sig uppdrag i den aktuella koncernen.

FARs kommentar

FAR tolkar beslutet så att vilka arbetsuppgifter som den aktuella personen har utfört i respektive företag inte har tillmätts någon avgörande betydelse utan själva anställningen i båda företagen är ett alltför stort oberoendehot för att revisorn ska kunna åta sig uppdraget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...