Varning för tillfälligt innehav av restaurangverksamhet i det bolag där revisorn bedrev revisionsverksamhet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen uppmärksammade i samband med A-sons ansökan om fortsatt godkännande som revisor (dnr 2017-17, ab 4) att hans revisionsföretag, X Revision AB, ägde 100 procent av aktierna i ett aktiebolag i restaurangbranschen, Y-bolaget. A-son blev därför föremål för utredning i ett ärende inom den riskbaserade tillsynen (dnr 2017–1199). De uppgifter som kom fram i det ärendet har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta disciplinärende.

2 Revisionsföretagets ägande av ett restaurangbolag

A-son äger 100 procent av aktierna i X Revision AB (revisionsföretaget), i vilket han bedriver revisionsverksamhet. Revisionsföretaget förvärvade år 2016 samtliga aktier i Y-bolaget (restaurangbolaget), i vilket det sedan november 2016 bedrivs restaurangverksamhet. A-son är ensam styrelseledamot i restaurangbolaget. Revisorsinspektionen har förelagt honom att yttra sig över ägandets förenlighet med 10 § revisorslagen (2001:883).

A-son har uppgett följande

Förvärvet av restaurangbolaget betingades av att tidigare ägare var föremål för en vräkningsprocess på grund av obetald hyra och skadeståndskrav. De höga summor som krävdes medförde att ingen annan kunde hjälpa till att rädda verksamheten inom de 48 timmarna innan vräkningen skulle verkställas. Avsikten med förvärvet var att innehavet skulle vara tillfälligt och på intet sätt utgöra en integrerad del av revisionsföretagets verksamhet.

Restaurangbolaget är under försäljning och en ägarförändring kommer att ske inom en snar framtid. Han är varken revisor i eller har andra beröringspunkter med något av de företag som restaurangbolaget har som leverantör eller andra avtal med. Han har inte heller deltagit i den dagliga driften av verksamheten, utan har istället utsett en extern verkställande direktör. Förvaltningen är i övrigt utlagd på en ekonomibyrå som samarbetar med den verkställande direktören.

I december 2017, dvs. efter det att A-sons yttrande kom in till Revisorsinspektionen, har samtliga aktier i restaurangbolaget överlåtits.

3 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

I 10 § revisorslagen anges att om revisionsverksamhet utövas i ett aktiebolag får bolaget inneha andelar i annat företag endast om det är ett revisionsföretag eller ett ägarbolag enligt 11 § andra stycket eller innehavet har ett naturligt samband med revisionsverksamheten.

Lagens utgångspunkt är således att ett revisionsföretag inte får inneha andelar i ett företag av annat slag. Undantag gäller visserligen för – utöver innehav av andelar i revisionsföretag och s.k. ägarbolag – andelsinnehav som har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. Bestämmelsen om ”naturligt samband”-verksamhet tillkom för att ge revisionsföretag utrymme att i kapitalförvaltande syfte placera företagets överlikviditet i exempelvis börsnoterade bolag. Vid sådant andelsinnehav måste dock värdet av andelarna vara förhållandevis begränsat.1

I förevarande fall har A-son genom sitt revisionsföretag förvärvat samtliga aktier i ett restaurangbolag. Det är inte fråga om ett innehav av andelar i ett revisionsföretag eller ägarbolag. Aktieinnehavet i restaurangbolaget kan inte på något sätt anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamheten.

Som godkänd revisor förväntas A-son vara medveten om de krav som revisorslagen ställer. Genom att låta sitt revisionsföretag förvärva andelar i ett annat företag i strid med 10 § revisorslagen har han brutit mot grundläggande regler för utövande av revisionsverksamhet. Han har därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Vad han har anfört i sina yttranden till Revisorsinspektionen – att restaurangbolaget inte utgjorde en integrerad del av revisionsverksamheten, att han inte var delaktig i den fortlöpande verksamheten, att avsikten var att förvärvet enbart skulle vara tillfälligt och att samtliga aktier i restaurangbolaget nu har överlåtits – förändrar inte denna bedömning. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Med särskild hänsyn till att det rör sig om ett helt verksamhetsfrämmande andelsinnehav och med beaktande av längden av innehavet finner Revisorsinspektionen att det som läggs A-son till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen, ges en varning.

Se prop. 2012/13:61 s. 66.