Revisorsinspektionens förhandsbesked

Dnr 2018-47

(2018-03-09)

Ett uppdrag som styrelseledamot i en ideell förening med syfte att driva utvecklingen av professionellt styrelsearbete stred inte mot sidoverksamhetsförbudet i 25 § revisorslagen (förhandsbesked).

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsinspektionen ansökt om förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) i frågan om hon kan åta sig ett uppdrag som styrelseledamot i den ideella föreningen Styrelseakademin X.

2 A-sons uppgifter i ansökan

A-son har uppgett följande.

Uppdraget avser en post som styrelseledamot i den ideella föreningen Styrelseakademin X. Föreningen är en av 16 oberoende föreningar som hålls samman inom Styrelseakademin Sverige.

Föreningens medlemmar är styrelseledamöter, mentorer, företagsledare, ägare, entreprenörer och andra som drivs av övertygelsen att ett professionellt värdeskapande styrelsearbete bidrar till svenskt näringslivs globala konkurrenskraft. Syftet med verksamheten är att driva utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete och därmed stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer. Föreningen anordnar därför aktiviteter i form av styrelsekaféer med föreläsare samt grundläggande styrelseutbildningar.

Uppdraget som styrelseledamot beräknas ta i anspråk 30–35 timmar per år. Som styrelseledamot kommer hon att fatta sedvanliga beslut inom ramen för uppdraget. Styrelsen har även till uppgift att planera föreningens olika aktiviteter och att attrahera deltagare, vilket görs genom att erbjuda tjänster och aktiviteter som är intresseväckande. Varje styrelseledamot har ansvar inom något av områdena kommunikation, medlemmar, partners, kandidatbanken, styrelseutvärdering, försäkring, utbildning och event. Ingen i styrelsen är dock involverad i det praktiska utförandet av aktiviteterna eller tjänsterna. Föreningen tar exempelvis in konsulter som gör styrelseutvärderingarna.

Hon hoppas att även hennes egna klienter kommer att delta i föreningens aktiviteter, eftersom ett aktivt styrelsearbete utgör grunden för ett väl fungerande företagande och är något som hon värnar om.

De aktiviteter som tillhandahålls inom föreningen är att jämföra med sedvanligt nätverkande inom bransch- och föreningslivet. Bland övriga styrelseledamöter finns det inte någon som hon i sin revisionsverksamhet har beröring med vare sig som ägare eller som styrelseledamot.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 25 § första stycket revisorslagen får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. I andra stycket samma paragraf anges att Revisorsinspektionen på ansökan av en revisor ska meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

I lagens förarbeten anges att sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet kan innebära en sådan risk för revisorns opartiskhet och självständighet att revisorn inte bör inneha uppdraget. Revisorsinspektionen har tidigare uttalat att frågan om en revisor kan utöva sidoverksamhet i form av styrelseuppdrag i ett bolag måste prövas mot dels det affärsintresse som revisorn får i det enskilda bolaget, dels omfattningen och arten av bolagets verksamhet.1 Av förarbetena kan även utläsas att revisorns intressenter överhuvudtaget inte ska behöva räkna med att en revisor innehar sidouppdrag som kan gå ut över eller komma i konflikt med revisionsuppdraget.2

Såvitt framgår av den beskrivning som har lämnats i ansökan om förhandsbesked är syftet med den förening som A-son vill engagera sig i att genom utveckling av styrelsearbete stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer. Föreningen är ideell och A-son kommer inte att erhålla någon ersättning för uppdraget som styrelseledamot. Föreningens verksamhet kan enligt inspektionens bedömning inte anses utgöra en sådan omfattande affärsverksamhet som omnämns i förarbetena. Inte heller synes styrelseuppdraget innebära något förtroenderubbande affärsintresse.

I och med att föreningen är verksam på den ort där A-son bedriver sin revisionsverksamhet, är det i och för sig möjligt att personer som direkt eller indirekt berörs av hennes verksamhet som revisor deltar i föreningens aktiviteter och tar del av de tjänster som föreningen erbjuder. Eftersom styrelseledamöterna inte är praktiskt involverade i föreningens olika aktiviteter, kan det dock inte förutses att hennes deltagande i styrelsearbetet generellt skulle gå ut över eller komma i konflikt med hennes revisionsuppdrag.3

Vid en samlad bedömning finner Revisorsinspektionen att uppdraget som styrelseledamot i föreningen inte är av sådan art och omfattning att det står i strid med 25 § revisorslagen. A-son kan alltså, under de i ärendet beskrivna förutsättningarna, åta sig uppdraget som styrelseledamot i föreningen.

Revisorsinspektionen vill dock erinra om den skyldighet som revisorer har enligt 21 a § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten bedöma sitt oberoende. A-sons uppdrag i föreningen ger henne särskild anledning att överväga om engagemanget i föreningen ger upphov till oberoendehot i enskilda revisionsuppdrag.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras och vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser.

Se Revisorsinspektionens beslut den 12 maj 2017, dnr 2017-426.

Se prop. 2000/01:146 s. 55.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 27 mars 2014, dnr 2014-146, och den 28 april 2005, dnr 2005-556.

FARs kommentar

RI har i sin bedömning särskilt noterat att styrelseledamöterna inte var praktiskt involverade i föreningens olika aktiviteter, varför deltagandet i styrelsearbetet inte borde komma i konflikt med hennes revisionsuppdrag trots att revisionskunder kunde finnas bland medlemmarna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...