Varning för byråjäv då medarbetare till revisorn lämnat biträde med upprättande av årsredovisningen i ett aktiebolag, som var ett s.k. större företag.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för Revisorsinspektionens riskbaserade tillsyn. Det som kommit fram där har föranlett inspektionen att öppna detta disciplinärende.

2 Revisorsinspektionens utredning

Av handlingar som har kommit in i ärendet kan utläsas att medarbetare vid det revisionsföretag där A-son är verksam har biträtt med att upprätta årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 för ett aktiebolag i vilket A-son är vald revisor.

Bolagets årsredovisningar och en sammanställning av finansiell information om bolaget visar att bolaget, när det gäller medelantalet anställda, redovisad balansomslutning och redovisad nettoomsättning, uppfyller de gränsvärden som anges i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen (2005:551) för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren och därför är ett s.k. större företag.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att beskriva vilken typ av biträde som har lämnats vid upprättandet av årsredovisningen, vem som har lämnat biträdet och för vilka räkenskapsår som biträdet har lämnats. Han har även förelagts att redogöra för prövningen av sin opartiskhet och självständighet som revisor för det aktuella revisionsuppdraget.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Revisionsklientens ekonomichef sade upp sin anställning under våren 2016. Innan anställningen upphörde, tog ekonomichefen fram årsbokslut och ett utkast till årsredovisning. Bolaget sökte annan hjälp för att färdigställa årsredovisningen inom föreskriven tid utan att lyckas och revisionsföretaget hjälpte därför till med att upprätta den. Detta ledde till att en redovisningskonsult vid revisionsföretaget upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

Utkastet som ekonomichefen hade tagit fram innehöll underlag till funktionsindelning i resultaträkningen, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. Det hade emellertid så stora brister att revisionsföretaget fann det mest effektivt att överföra underlagen till revisionsföretagets redovisningssystem.

Han prövade noga uppdraget att biträda med upprättande av årsredovisningen, innan det antogs. Hans bedömning var att uppdraget inte skulle påverka hans oberoende, eftersom en person som inte ingick i revisionsteamet biträdde med upprättandet av årsredovisningen. Dessvärre förbisåg han att företaget var ett större företag.

4 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

I 9 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) finns regler om revisorsjäv. Den som är jävig får inte vara revisor i bolaget. Det innebär att revisorn omedelbart förlorar sin behörighet att vara revisor i det företag som jävet gäller.

Jävsreglerna i aktiebolagslagen omfattar bl.a. situationer när revisorn är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföring (s.k. byråjäv). Byråjävet har en bredare tillämpning för bolag som räknas som större företag, se 9 kap. 17 § andra stycket och 9 kap. 13 § aktiebolagslagen. Revisorn får enligt dessa strängare regler inte väljas till revisor om någon anställd vid samma byrå överhuvudtaget tar del i bokföringen.

Av 4 kap. 1 § 5 bokföringslagen (1999:1078) följer att upprättandet av en årsredovisning är en del av bokföringsskyldigheten. Åtgärder som avser upprättande av årsredovisningen träffas följaktligen av reglerna i 9 kap. 17 § aktiebolagslagen. En revisor är visserligen skyldig att lämna råd och förslag om förbättringar i bolagets bokföring och dess förvaltning (s.k. revisionsrådgivning)1, men varje självständig befattning med bokföringen faller utanför det tillåtna området.

Genom A-sons egna uppgifter är klarlagt att medarbetare vid det revisionsföretag där han är verksam biträdde vid upprättandet årsredovisningen och därmed vid bokföringen. Han innehade följaktligen revisionsuppdraget i strid med 9 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen. Han har därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Med hänsyn till att A-son har överträtt en förbudsregel i aktiebolagslagen är det som ligger honom till last allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

Se prop. 2000/01:146 s. 40 och 86.

FARs kommentar

Det framgår att RI som regel bedömer en revisors överträdelse av en förbudsregel i aktiebolagslagen som allvarlig. Jfr. även dnr 2018-55.