Revisorsinspektionens förhandsbesked

Dnr 2018-249

(2018-04-13)

Dotterns medlemskap i en bostadsrättsförening utgjorde hinder för revisorn att inneha revisionsuppdrag i föreningen (förhandsbesked).

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har hos Revisorsinspektionen ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883). Han har begärt besked om huruvida den omständigheten att hans dotter har förvärvat en lägenhet i en bostadsrättsförening utgör ett hinder för honom att fortsätta vara revisor i föreningen.

2 A-sons uppgifter i ansökan

A-son har uppgett följande. Han är revisor i en bostadsrättsförening med 135 bostadsrätter och cirka 170 medlemmar. Hans dotter är numera medlem i föreningen efter att ha förvärvat en bostadsrättslägenhet. Lägenhets andelsvärde understiger en procent. Dottern är inte och kommer inte bli medlem i styrelsen och kommer inte heller på annat sätt att vara aktiv i föreningen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 21 a § revisorslagen ska en revisor för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet (nedan oberoende). I paragrafens första stycke 1 anges vissa särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för revisorns oberoende och som därför föranleder att denne, som huvudregel, är skyldig att avböja eller avsäga sig uppdraget. Samma huvudregel gäller, enligt första stycket 2, om det finns något annat förhållande som kan rubba förtroendet för hans eller hennes oberoende.

Enligt 22 § revisorslagen ska Revisorsinspektionen på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss omständighet är en sådan som avses i 21 a § första stycket.

I förarbetena till revisorslagen anges bl.a. följande. Med opartiskhet och självständighet avses bl.a. revisorns ”faktiska” opartiskhet och självständighet, dvs. hans eller hennes förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är av betydelse för granskningsuppdraget men inte ta hänsyn till några andra. I kravet på opartiskhet och självständighet måste emellertid läggas också ett krav på vad som kan beskrivas som ”synbar” opartiskhet och självständighet. För revisionens funktion i näringsliv och samhälle skulle det vara förödande om omgivningen saknade tilltro till revisionen. Det är därför viktigt att det inte förekommer några omständigheter som föranleder omvärlden att ifrågasätta revisorns förmåga till objektivitet.1

Revisorsinspektionen ifrågasätter inte att A-son kommer att kunna genomföra revisionen på ett opartiskt och självständigt sätt. I sammanhanget måste emellertid också hotet mot det ”synbara” oberoendet beaktas, dvs. risken för att omgivningen kommer att ifrågasätta hans oberoende.

A-sons dotter har ett ekonomiskt intresse i den förening där han är revisor. Även om dottern inte är eller kommer att vara aktiv i styrelsen kan A-son, genom dotterns medlemskap, inte anses stå helt fri från föreningen. Enligt Revisorsinspektionens bedömning skulle han genom att behålla uppdraget som revisor i föreningen försätta sig i en situation där hans oberoende som revisor skulle kunna ifrågasättas.

Det konstaterade oberoendehotet utgör därför ett hinder för A-son att fortsätta som revisor i den aktuella bostadsrättsföreningen.

Se prop. 2000/01:146 s. 57.

FARs kommentar

FAR noterar att RI grundar sin bedömning på det synbara oberoendet. Trots att det handlade om ett litet innehav med ett andelsvärde på mindre än en procent i en stor förening ansågs dotterns innehav utgöra ett hinder att inneha uppdraget som revisor i föreningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...