Varning för byråjäv då medarbetare till revisorn lämnat biträde med upprättande av årsredovisningen i ett aktiebolag, som var ett s.k. större företag.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för Revisorsinspektionens riskbaserade tillsyn. Det som kommit fram där har föranlett inspektionen att öppna detta disciplinärende.

2 Revisorsinspektionens utredning

Av handlingar som har kommit in i ärendet kan utläsas att medarbetare vid det revisionsföretag där A-son är verksam har biträtt med att upprätta årsredovisningen räkenskapsåren 2012–2015 för ett bolag i vilket A-son är vald revisor.

Bolagets årsredovisningar och en sammanställning av finansiell information om bolaget visar att bolaget, när det gäller redovisad balansomslutning och redovisad nettoomsättning, uppfyller de gränsvärden som anges i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vart och ett av räkenskapsåren 2013–2016 och därför är ett s.k. större företag.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att beskriva vilken typ av biträde som har lämnats vid upprättandet av årsredovisningen, vem som har lämnat biträdet och för vilka räkenskapsår som biträdet har lämnats. Han har även förelagts att redogöra för prövningen av sin opartiskhet och självständighet som revisor för det aktuella revisionsuppdraget.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Revisionsuppdraget bemannades av honom själv och en revisorsassistent. Därtill biträdde en medarbetare vid det tekniska framtagandet av årsredovisningar för räkenskapsåren 2012–2015 men inte för 2016. Med tekniskt framtagande menar han att byrån utifrån en SIE-fil1 med kontoplan, SRU-koder2 och saldon skapat ett förslag till årsredovisning med resultat- och balansräkningar samt, i tillämpliga delar, notuppgifter. Bolagets styrelse tog bl.a. fram uppgifter och information till förvaltningsberättelsen om Allmänt om verksamheten, Förväntningar om framtida utveckling, Hållbarhetsarbete- och miljöpolicy och vinstdisposition. Denna information lades in i årsredovisningen av revisionsföretaget utifrån den av klienten översända textinformationen.

Klientbolaget hade bytt ekonomichef flera gånger under den tid som han var revisor och möjligheterna för klienten att själv hanterera årsredovisningen var begränsad. Det rör sig inte om ett företag av allmänt intresse utan om ett rent fåmansföretag. Han anser att han utförde revisionsuppdraget i enlighet med god revisionssed och med upprätthållande av opartiskhet och självständighet samt att han var objektiv i sina ställningstaganden.

Det stämmer att bolaget var ett större företag för räkenskapsåren 2013–2016. När han vid en kvalitetskontroll av revisionsuppdraget blev uppmärksammad på att bolaget var ett större företag kontaktades en fristående redovisningskonsult som upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

SIE-filer är ett svenskt standardformat för att utväxla bokföringsdata mellan olika ekonomiprogram.

Se prop. 2000/01:146 s. 40 och 86.

4 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

I 9 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) finns regler om revisorsjäv. Den som är jävig får inte vara revisor i bolaget. Det innebär att revisorn omedelbart förlorar sin behörighet att vara revisor i det företag som jävet gäller.

Jävsreglerna i aktiebolagslagen omfattar bl.a. situationer när revisorn är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföring (s.k. byråjäv). Byråjävet har en bredare tillämpning för bolag som räknas som större företag, se 9 kap. 17 § andra stycket och 9 kap. 13 § aktiebolagslagen. Revisorn får enligt dessa strängare regler inte väljas till revisor om någon anställd vid samma byrå överhuvudtaget tar del i bokföringen.

Av 4 kap. 1 § 5 bokföringslagen (1999:1078) följer att upprättandet av en årsredovisning är en del av bokföringsskyldigheten. Åtgärder som avser upprättande av årsredovisningen träffas följaktligen av reglerna i 9 kap. 17 § aktiebolagslagen. En revisor är visserligen skyldig att lämna råd och förslag om förbättringar i bolagets bokföring och dess förvaltning (s.k. revisionsrådgivning)3, men varje självständig befattning med bokföringen faller utanför det tillåtna området.

Genom A-sons egna uppgifter är klarlagt att medarbetare vid det revisionsföretag där han är verksam biträdde vid upprättandet årsredovisningen för räkenskapsåren 2012–2015 och därmed vid bokföringen. A-son innehade följaktligen ett revisionsuppdrag i strid med 9 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen. Han har därigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Med hänsyn till att han har överträtt en förbudsregel i aktiebolagslagen är det som ligger honom till last allvarligt. Det som han anfört om bolagets begränsade möjlighet att själv hantera årsredovisningen och bolagets karaktär av fåmansföretag föranleder ingen annan bedömning. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

Se prop. 2000/01:146 s. 40 och 86.

FARs kommentar

Det framgår att RI som regel bedömer en revisors överträdelse av en förbudsregel i aktiebolagslagen som allvarlig. Jfr. även dnr 2018-55.